На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Литератра к работе «Аналіз організаційно-правових форм власності підприємств України в галузях»
(код работы - ID:3080)

НазваниеАналіз організаційно-правових форм власності підприємств України в галузях
РазделЭкономика
Тип работыОтчет по практике
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ. “Преса України”. 1997.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.05 № 3235-IV.
5. Закон України “Про Антимонопольний комітет України“ від 26 листопада 1993 року //ВВР. – 1993. - №50. – Ст. 472.
6. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” //ВВР. – 1992. - №27. – Ст. 382.
7. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року N 2163-XII.
8. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року N 697-XII.
9. Закон України «Про господарські товариства» N 1576-XІІ від 19 вересня 1991.
10. Абрамов В. Підприємства, малий бізнес і ринкова конкуренція //Економіка України. - 2004. - №11.
11. Аналітична довідка про хід виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у І півріччі 2006 року. Київ: ФДМУ, 2006 р. -52 с.
12. Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2004. - № 5. – С. 17.
13. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2004. - 624 с.
14. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / К.О. Кочергіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
15. Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Инфра–М–Кодекс, 1995. – 334 с.
16. Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства: Монография. – Харьков:"Основа", 2005. – 236с.
17. Кочергіна К.О. Інтереси, функції та правові засоби в генезісі формування організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 8. – С.19-23.
18. Кочергіна К.О. К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10. – С. 122-125.
19. Кочергіна К.О. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – С.40-44.
20. Кочергіна К.О. Розвиток організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб у контексті еволюції ринкових відносин // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 94-96.
21. Кочергіна К.О. Розвиток теорій юридичної особи та класифікація юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали наук.-практ. семінару: Ч. ІІ (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) / Уклад.: М.І. Панов, В.І. Борисова, В.Л. Яроцький та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С.56-59.
22. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. – М.: Русская деловая литература, 1998.
23. Матеріали офіційного серверу Державного комітету статистики України – [http://www.ukrstat.gov.ua]
24. Про розвиток малого підприємництва в Україні у 2005 році // Експресінформація Держкомстату від 07.09.2006. № 237.
25. Пушкін А. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб`єктів // Право України. - 2004. - № 5. – С. 48-54.
26. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
27. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
28. Розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / В.С. Сівков; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
29. Форми господарювання підприємств в умовах ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / І.О. Буцька; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2001. — 17 с.
30. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ф. Колесник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
31. Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України. –2004. –№9. –С.4-14.© 2012-2019 infoworks.com.ua