На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансового менеджменту. Варіант №6. (МАУП)» (ID:2512)

НазваниеКОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансового менеджменту. Варіант №6. (МАУП)
Предмет/КурсФинансовый менеджмент
Тип работыКонтрольная
Объем14 стр.
Ценабесплатно
Размер29 kb
Добавлена29.10.2005
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеЗавдання 1 3
За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Завдання 2. 11
Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1, 2. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році (див. табл. 4).


Таблиця 1
Баланс
Баланс Форма №1 Актив на початок звіт. року на кінець звіт. року
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 45,40 49,70
первісна вартість 46,60 51,40
знос 1,20 1,70
Незавершене будівництво 103,90 122,90
Основні засоби:
залишкова вартість 3413,30 3504,70
первісна вартість 5622,60 5750,50
знос 2209,30 2245,80
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І 3562,60 3677,30
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 556,00 565,20
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція 8,80 8,00
товари 48,70 48,40
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість 270,00 219,80
резерв сумнівніх боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 17,50 51,00
за виданими авансами 397,00 266,70
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків 1,00 0,30
Інша поточна дебіторська заборгованість 20,70 13,70
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 531,40 868,20
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ 1851,10 2041,30
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 3,60 7,40
Баланс 5417,30 5726,00

Баланс Форма№1 Пасив на початок звіт. року на кінець звіт. року
І. Власний капітал
Статутний капітал 645,6 645,6
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал 3048 3095,6
Інший додатковий капітал
Резервний капітал 83,3 83,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 368,8
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І 3776,9 4193,3
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування 992,1 941,4
Усього за розділом ІІ 992,1 941,4
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видатні
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,1 39,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 85 73,8
з бюджетом 239,2 210,5
з позабюджетних платежів 73,9 54,3
зі страхування 78,3 23,6
з оплати праці 150,1 62,1
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання 3,7 127,5
Усього за розділом ІV 648,3 591,3
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 5417,3 5726

Таблиця 2
Звіт про фінансові результати
Стаття на поч. звіт. року на кінець звіт. року
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 4361,80 4105,00
Податок на додану вартiсть 727,00 684,00
Акцизний збiр
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 3634,80 3421,00
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг) 2804,30 2668,00
Валовий: прибуток 830,50 753,00
Валовий: збиток
Iншi операцiйнi доходи 0,90 0,00
Адміністративні витрати
Витрати на збут 29,60 32,00
Інші операційні витрати 0,00 5,00
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 801,80 716,00
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи 13,10 5,50
Інші доходи 14,90 0,00
Фінансові витрати 30,40 0,00
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати 0,00 11,00
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 799,40 721,50
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності 271,00 216,00
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 528,40 505,50
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток
Надзвичайні: доходи
Надзвичайні: витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток 528,40 505,50
Чистий: збиток

Список литературыЛитература к работе «КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансового менеджменту. Варіант №6. (МАУП)»


© 2012-2018 infoworks.com.ua