На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Задачі "статстика"» (ID:3368)

НазваниеЗадачі "статстика"
Предмет/КурсСтатистика
Тип работыЗадача
Объем27 стр.
Ценабесплатно
Размер104 kb
Добавлена27.04.2007
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеЗавдання 1 3
Завдання 2 5
Завдання 3 16
Завдання 4 17
Завдання 5 21
Список використаних джерел 27Завдання 1
Маємо дані про кількість малих підприємств в розподілі за формою власнос-ті (таблиця 1).
Таблиця 1
Форми власності Рік
2000 2001
Державна 3331 3084
Комунальна 6190 6882
Приватна 70448 75604
Колективна 136855 146891
Міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 1106 1146
Разом 217930 233607
За наведеними даними визначити:
– структуру малих підприємств за формами власності;
– оцінити структурні зрушення за допомогою квадратичного коефіцієнта структурних зрушень. Зробити висновки.

Розв’язання. 1. Розрахуємо структуру малих підприємств за формами влас-ності як відношення кількості підприємств до загальної їхньої кількості у кожному році:
,
де: n – кількість підприємств у групі;
N – загальна кількість підприємств у сукупності.
Розраховані дані занесемо в таблицю 2. Розрахуємо також дані для обчис-лення структурних зрушень, які також занесемо до таблиці.
Таблиця 2
Структура малих підприємств за формами власності
Форми власності 2000 2001 Розрахункові дані
кіль-ть yi0, % кіль-ть yi1, % yi1–yi0 (yi1–yi0)2
Державна 3 331 1,53 3 084 1,32 –0,21 0,0441
Комунальна 6 190 2,84 6 882 2,95 0,11 0,0121
Приватна 70 448 32,32 75 604 32,36 0,04 0,0016
Колективна 136 855 62,80 146 891 62,88 0,08 0,0064
Міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 1 106 0,51 1 146 0,49 –0,02 0,0004
Разом 217 930 100,00 233 607 100,00 0 0,0646
2. Для того, щоб оцінити рухомість або, навпаки, стабільність структури, розрахо-вують квадратичний коефіцієнт “абсолютних” зрушень (δ) – абсолютних у лап-ках, тому що дані є абсолютними по формі, а не за змістом. Цей коефіцієнт розра-ховується за формулою:
,
де: і – питома вага і-их малих підприємств за формами власності відпові-дно у звітному та попередньому періодах;
n – кількість форм власності.
Використовуючи формулу (2) і раніше обчислені дані із таблиці 2, розрахує-мо квадратичний коефіцієнт абсолютних зрушень:


Завдання 2
Основні показники діяльності банків на кінець звітного періоду (колонки 2, 5) таблиці 3.
Таблиця 3

банку Капітал,
млн. грн. Активи,
інвестиційний
портфель,
млн. грн. Прибуток
млн. грн. Прибуток,
млн. грн. Прибутковість
активу, %
1 2 3 4 5 6
1 9,84 16,3 5,3 2,6
2 11,04 18,8 5,9 3,0
3 10,32 17,4 5,5 2,8
4 12,72 21,2 6,8 3,4
5 9,96 16,9 5,4 2,7
6 10,44 17,8 5,6 2,8
7 8,40 13,9 4,5 2,3
8 8,04 13,0 4,3 2,9
9 9,96 16,7 5,4 2,7
10 9,60 16,0 5,2 2,6
11 9,48 15,4 5,1 2,5
12 9,60 15,8 5,2 2,6
13 7,20 12,0 3,9 1,9
14 8,64 14,5 4,6 2,3
15 10,80 18,0 5,8 2,9
16 9,00 14,9 4,8 2,4
17 14,30 23,4 7,7 3,8
18 11,83 19,8 6,4 3,2
19 13,00 22,5 7,0 3,5
20 12,87 21,5 6,9 3,5
21 12,09 19,9 6,5 3,3
22 12,74 21,2 6,8 3,4
23 12,09 20,8 6,5 3,3
24 13,00 22,0 7,0 3,5
25 10,92 18,6 5,9 2,9
За наведеними даними:
1. Згрупувати банки за вказаними ознаками, побудувавши два інтегральні ряди розподілу з рівними інтервалами, виділивши при цьому не менше 3-х груп. Результати подати у вигляді таблиць.
2. Відобразити ряди розподілу графічно.
3. Розрахувати характеристики рядів розподілу:
– середню, моду, медіану;
– середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації;
– коефіцієнт асиметрії.
4. Побудувати комбінаційний розподіл банків за вказаними ознаками.
Зробити висновки.

Завдання 3
Реалізація 3-х видів продукції в торгівельній мережі міста характеризується даними (таблиця 9):
Таблиця 9
Продукція Ціна одиниці виробу,
грн. Вартість реалізованої продукції, тис. грн.
А 6 300
В 3 150
С 10 310
Визначте середню ціну одиниці виробу. Обґрунтуйте вибір форми середньої та зробіть висновки.


Завдання 4
Задача № 1. Виробництво тютюнових виробів в Україні за 1996-2001 рр. ха-рактеризується даними, млрд. шт. (таблиця 10):
Таблиця 10
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Обсяги виробництва 44,9 54,5 59,3 54,1 58,8 69,7
Для наведеного динамічного ряду обчисліть ланцюгові характеристики ди-наміки. Відобразити динамічний ряд графічно. Зробити висновки.


Задача № 2. Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначте рівні ряду (виробництво кондитерських виробів в Україні за 1996-2001 рр.) і відсут-ні в таблиці 12 базисні показники динаміки (базис 1996 рік):
Таблиця 12
Рік Тис. т. Базисні показники динаміки
Абсолютний при-ріст, тис. т. Темп росту Темп приросту, %
1996 283 х х х
1997 327,997 44,997 15,9
1998 401 118 1,417 41,7
1999 515,06 232,06 1,820 82,0
2000 730,989 447,989 2,583 158,3
2001 731 448 2,583 158,3


Завдання 5
Задача № 1. За наведеними даними (таблиця 13) визначити зведений індекс собівартості продукції (у %). Поясніть його економічний зміст.
Таблиця 13
Вид
продукції Витрати на виробництво, млн. грн. Індивідуальні індекси
собівартості
1999 2000
А 400 388 0.97
Б 500 570 0.95


Задача № 2. За даними задачі № 1 визначити абсолютний приріст витрат на виробництво, в тому числі за рахунок динаміки собівартості і за рахунок зміни об-сягів виробництва.


Задача № 3. За поточний рік обсяг виробництва продукції на фірмі зріс на 20 %, а затрати праці зменшились на 4 %. Визначити, як змінилась трудомісткість про-дукції?Задача № 4. За наведеними даними (таблиця 14) визначити індекси середньої ціни на молоко змінного і фіксованого складу та структурних зрушень. Пояснити економічний зміст індексів.
Таблиця 14
Форма
торгівлі Обсяги продаж, тис. л. Ціна за 1 л, грн.
I квартал II квартал I квартал II квартал
Ринок 10 20 0,32 0,30
Магазин 5 5 0,56 0,55

...
Список литературыЛитература к работе «Задачі "статстика"»


© 2012-2019 infoworks.com.ua