На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Інститут представництва в Цивільному праві і процесі» (ID:684)

НазваниеІнститут представництва в Цивільному праві і процесі
Предмет/КурсГражданское право
Тип работыДиплом
Объем70 стр.
Ценабесплатно
Размер72 kb
Добавлена22.03.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 3
1. Значення інституту представництва в цивільному праві 6
1.1 Поняття, підстави виникнення та види представництва 6
1.2 Склад правовідносин представництва (суб’єкти, об’єкт та зміст) 17
2. Форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб 23
2.1 Доручення та передоручення 23
2.2 Представництво за довіреністю 31
2.3 Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб 36
3. Представництво в цивільному процесі 42
3.1 Сутність та значення представництва в цивільному процесі 42
3.2 Представництво в провадженні цивільних справ у суді першої інстанції 50
3.3 Представництво в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових рішень та зверненні їх до виконання 55
4. Припинення представництва 61
4.1 Припинення доручення 61
4.2 Припинення довіреності 63
Висновки 66
Література 73
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Цивільний процесуальний Кодекс України вiд 18.07.1963 № 1501-VI.
4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року N 2947-III
5. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року N 3018-III.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 27-28, ст.180
6. Закон України „Про адвокатуру”. В редакції Закону N 1130-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66
7. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року N 3425-XII. В редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
8. Антонюк О. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів. // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№6. –С.23-27.
9. Викут М. А. О правовой природе участия судебных представителей по гражданским делам // Основы гражданского законодательства и Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. - Саратов, 1980. - С. 144-145.
10. Гражданский процесс: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 1999.
11. Гражданский процесс: Учеб. Изд. третье, перераб. и доп. / Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М., 2001.
12. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебн. пособ - Харьков, 2001.
13. Гражданское право Украины - T.I / Под ред А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков, 1996.
14. Губенко М.М. Теоретико-правові проблеми гарантії прав і свобод людини і громадянина: Монографія. – Київ: 2001. – 218 с.
15. Домбругова А. Договір доручення за новим Цивільним Кодексом України.//Юридичний вісник України. -2003. – 12-21 Листопада. – С.15.
16. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник. – Харьков: Консум, 2000. -240 с.
17. Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика). // Право України. -2002. -№4. –С.36-40
18. Невзгодина Е.Л. Представительство по гражданскому праву // Советское государство и право. — 1978. — №3.
19. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі.//Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 20 с.
20. Представительство граждан в суде: Учеб. пособие для студентов юрид. спец. вузов / М.И. Штефан, Е.Г. Дрижчаная, Е.В. Гусев. – К:Лыбидь,1991. – 231 с.
21. Представництво в цивільному процесі.// Коментар Головного спеціаліста Департаменту представництва інтересів держави в судах України
та закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції України Л.В. Ковтуна. Матеріали офіційного серверу Міністерства юстиції України - http://www.minjust.gov.ua/?do=dr&did=1037&sid=comments
22. Представництво як процесуальний інститут. // Вісник прокуратури. -2002. -№6. –С.67-72
23. Протас И.Б., Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Если гражданину
причинён ущерб незаконными действиями государственных органов
//Бизнес Информ. — 1995. —№25-26.—Ст. 12-15.
24. Святоцький О.Д. Михеєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищих навч. закладів і фак. К.: Ін Юре. – 1997. -224 с.
25. Советское гражданское право. Учебн. В 2-х томах –Т.І/ Под ред. О. А. Красавчикова - М , 1985
26. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наук. світ, 2001. – 306 с.
27. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. - Харьков, 2001.
28. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
29. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с.
30. Шакарян М. С. К вопросу о понятии и составе лиц, участвующих в гражданских делах//Труды Всесоюз. юрид. заоч. ин-та. - 1970. - Т. 16. - Ч. 2. - С. 182.
31. Штефан М. Й. Представництво адвоката в цивільному процесі Англії. / В кн: Сучасні системи адвокатури. - К., 1993. - С 124-127.
32. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.-696 с.
Список литературыЛитература к работе «Інститут представництва в Цивільному праві і процесі»


© 2012-2019 infoworks.com.ua