На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)» (ID:831)

НазваниеУдосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)
Предмет/КурсВЭД
Тип работыДиплом
Объем38 стр.
Ценабесплатно
Размер59 kb
Добавлена17.06.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание3. Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1
3.1 Удосконалення методів нетарифного регулювання ЗЕД 1
3.2 Тарифні методи регулювання ефективності ЗЕД 21
Висновки 32
Література 35
1. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992 № 2097-XІІ
4. Закон України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-ІІІ
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД від 01.01.1998
11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947.
12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
13. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1.
14. Безух О. Проблеми правового забезпечення конкуренції. // Право України. -2003. -№7.
15. Буров О. Демпінг - скидання товару для викидання конкурентів // Контракти. -2003. -№26.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
17. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
18. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41.
19. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
20. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraіne.com
21. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
22. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
23. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 776 с.
24. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.іatp.org.ua/jurnal/3_2000/artіcle6.htm
25. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
26. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
27. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
28. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
29. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні
проблеми економіки, 2003,№5.
30. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
31. Мировые рынки продолжают закрываться. // Бизнес. -2003. – №45 (564). – C. 27.
32. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
33. Ніколаєв Є. Обмеження Світової організації торгівлі. // http://www.igls.com.ua
34. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7.
35. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
36. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
37. Пєшков О. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002
38. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
39. Практика применения мер по ограничению импорта в рамках ВТО в 2001 г. Аналитическая записка. М.:Институт комплексных стратегических исследований, 2002. – 4 с.
40. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
41. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с.
42. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
43. Рябоконь О. Держпідтримка підприємств ГМК. Світовий досвід у світлі розвитку гірничо-металургійного комплексу України. // Дзеркало тижня. -2004. -№7(482).
44. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820
45. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocіtіes.com/nspіlka/lіbrary/sepetyj_3.html
46. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
47. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
48. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9.
49. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
50. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
52. Фесенко А. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001
53. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
54. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp.
55. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
56. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
57. Watkins K. Trade hypocrisy: the problem with Robert Zoellick. – http://www.opendemocracy.net/debates/article-6-30-860.jsp.
58.

Список литературыЛитература к работе «Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)»


© 2012-2019 infoworks.com.ua