На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Перспективные темы учебных работ:

      Предлагаем Вашему вниманию список тем учебных работ, которые включены в программы ведущих ВУЗов Украины. На заказ работ по данным темам действует скидка 5% от действующих тарифов на написание новых работ:

 1. "Групи змінних в СППР (ситуації, пов'язані з рішеннями; задачі та функції рішень)."
 2. "Інтерфейс користувач-система (ІКС) у СППР: ключові аспекти (мова дій; мова відображення; база знань)."
 3. "Класифікація інформаційних систем на основі рівня підтримки прийняття рішень (виконавчі інформаційні системи; системи підтримки прийняття рішень, експертні системи; системи, побудовані на облікових моделях)."
 4. "Конкурентна боротьба — її сутність та ознаки; фактори успіху в конкурентній боротьбі, ключові компетенції, конкурентні переваги фірми."
 5. "Мета та задачі, зміст і структура курсу Управління конкурентоспроможністю; зв'язок курсу з іншими дисциплінами."
 6. "Методологія юридичної науки і методологія юридичної практики; їх співвідношення."
 7. "Перспективні варіанти інтерфейсу користувач-система в СППР (інтерфейс на базі меню; інтерфейс на звичайній мові; інтерфейс на вдосконаленій графіці)."
 8. "Поняття й види конкурентних ходів; типи ринків та відповідні їм набори конкурентних ходів."
 9. "Ринок як спільнота конкуруючих компаній; види конкуренції."
 10. "Розробка програм підвищення конкурентоспроможності: зовнішні та внутрішні передумови; основні етапи розробки програми."
 11. "Складові виконання роботи: особисті характеристики; мотивація до праці; можливості, що надаються організацією; оточення."
 12. "Ступінь задоволення споживача як ключовий аспект, що визначає успіх фірми у конкурентній боротьбі; основні чинники задоволення споживача."
 13. "Сутність конкурентних переваг; види та джерела формування конкурентних переваг."
 14. "Сутність поняття галузь; структура аналізу галузі."
 15. "Сутність поняття конкурент; аналіз діяльності конкурентів."
 16. "Сутність поняття конкурентна стратегія; роль і місце конкурентної стратегії в системі стратегій організації."
 17. "Сутність поняття конкурентоспроможність; класифікація об'єктів, що характеризуються такою властивістю, як конкурентоспроможність."
 18. "Теорія довгих хвиль М.Кондратьєва та її значення для економічна"" практики."
 19. "Формування системи управління конкурентоспроможністю фірми; організаційна побудова системи управління конкурентоспроможністю фірми."
 20. "Шляхи підвищення взаєморозрахунків між підприємницькими структурами в сучасних умовах. "" Аналіз фінансового стану підприємства для майбутніх інвесторів."
 21. 6.Соціально-економічний і етнокультурний розвиток польського народу у другій половині XVII – XVIII ст.
 22. Автореферат дисертації.
 23. Агентські угоди та підбір партнерів в туристичній діяльності.
 24. Аграрна реформа у польських землях 1864 р.
 25. Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти аграрних відносин. Власність на землю.
 26. Актуальні питання української культури на сучасному етапі (1991-2006 рр.)
 27. Актуальність дослідження, його мета і завдання.
 28. Акцизне оподаткування і його роль у ціноутворенні.
 29. Акції.
 30. Акціонерне товариство.
 31. Акціонерний механізм самофінансування AT.
 32. Акціонерні товариства.
 33. Акціонерці товариства (корпорації).
 34. Американсько-українські взаємини: проблеми розвитку (2004-2006 рр.)
 35. Амортизаційна політика в системі фінансового забезпечення покриття господарських витрат суб'єктів господарювання.
 36. Амортизаційна політика в Україні вплив на оподаткування прибутку підприємств.
 37. Амортизаційна політика підприємства.
 38. Амортизаційні відрахування як власні інвестиційні ресурси.
 39. Амортизація нематеріальних активів.
 40. Аналіз джерел з історії слов’ян І-УІ ст.
 41. Аналіз джерел з історії слов’ян УІІ-ХІІ ст.
 42. Аналіз діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб та проблеми її реформування.
 43. Аналіз і синтез.
 44. Аналіз кредитних операцій банку та шляхи вдосконалення їх окремих складових.
 45. Аналіз можливостей та результативності створення виробництва продукції на державному підприємстві.
 46. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку.
 47. Аналіз праці і заробітної плати та шляхи підвищення стимулюючої ролі заробітної плати на підприємстві.
 48. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики.
 49. Аналіз та рекомендації щодо підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.
 50. Аналіз фінансового стану підприємства для майбутніх інвесторів.
 51. Аналіз фінансової діяльності підприємства й уведення нових коефіцієнтів фінансової діяльності в ринкових умовах.
 52. Аналітична оцінка та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
 53. Аналітична оцінка та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.
 54. Андерайтинг.
 55. Андрій Курбський та Іван ІV Грозний: єдність і протилежність політичних поглядів
 56. Антидемпінгова політика держав.
 57. Антидемпінгове та балансоване мито на товари або на їх кількість.
 58. Антидемпінгові заходи як форма захисту держави та виробника від могутнішого конкурента та недобросовісноі політики іноземних компаній.
 59. Антиімперські та антифеодальні виступи народів Російської держави у XVII – XVIII ст.
 60. Антикризова підсистема управління AT.
 61. Античні монети Північного Причорномор’я.
 62. Арбітражний суд — орган господарської юрисдикції.
 63. Арбітражний суд.
 64. Багатосторонні договори та їх роль у вирішенні статусу суб'єктів, що беруть участь у договорі.
 65. База даних та система управління базами даних (СУБД) у СППР.
 66. Бази моделей (БМ) та системи управління базами моделей (СУБМ) у СППР.
 67. Базові теоретичні підходи до організаційної поведінки.
 68. Балансовий метод формування фінансових ресурсів регіону.
 69. Балансовий план торгівельного підприємства та вдосконалення методів його розробки.
 70. Балканський напрям зовнішньої політики європейських держав кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
 71. Балканський півострів у зовнішній політиці Оттоманської Порти (ХІV-ХVІ ст..)
 72. Банки, їх роль і функції. Банківська система. Банківський прибуток.
 73. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.
 74. Банкрутство підприємства- механізм визначення і шляхи подолання.
 75. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання.
 76. Банкрутство.
 77. Безготівкові розрахунки та їх організація на підприємстві.
 78. Безробіття (управлінський аспект).
 79. Берестяні грамоти: особливості виготовлення і поширення, відомі пам’ятки.
 80. Бізнес-план як основа організації успішного бізнесу підприємства.
 81. Близькосхідна політика Великобританії (1918-1922 рр.)
 82. Богомильський рух у Болгарії.
 83. Болгарія в системі міжнародних відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 84. Боргові ЦП та їх характеристика.
 85. Боротьба за національну церкву в Болгарії у ХІХ ст.
 86. Брокерська та дилерська діяльність на фондовому ринку України.
 87. Бухгалтерська звітність – інформаційна основа фінансового аналізу.
 88. Бухгалтерське відображення операцій, пов'язаних з рухом товарів.
 89. Бухгалтерський баланс – методології формування показників використання їх для оцінки фінансового стану підприємства.
 90. Бухгалтерський баланс – методологія його складання, зміст та використання при діагностиці фінансового стану підприємства.
 91. Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст та значення.
 92. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками.
 93. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних із рухом готової продукції.
 94. Бухгалтерський, податковий аспекти формування і використання фінансових результатів.
 95. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.
 96. Бюджетне планування. 34. Казначейська система виконання бюджету.
 97. Бюджетний дефіцит причини виникнення та джерела покриття.
 98. Бюджетний контроль в України.
 99. Бюджетний механізм соціального захисту населення.
 100. Бюджетний процес в Україні та шляхи його вдосконалення.
 101. Бюджетні взаємовідносини та шляхи їх вдосконалення.
 102. Бюджетування та контролінг на підприємстві.
 103. Бюджетування, його сутність і види бюджетів.
 104. В чому відмінність кластерного і ціннісного підходів до культури?
 105. В чому відмінність міжнародних стратегій?
 106. В чому відмінність мотивації українського персоналу у вітчизняних та міжнародних фірмах?
 107. В чому відмінність традиційних і нетрадиційних форм організації міжнародних операцій?
 108. В чому значення міжнародного права для функціонування і розвитку міжнародного менеджменту?
 109. В чому значення організаційного фактору для ТНК?
 110. В чому особливості міжнародних альтернатив?
 111. В чому особливості мотивації персоналу ТНК?
 112. В чому особливості управління змінами в ТНК?
 113. В чому особливості управління персоналом в українських відділеннях ТНК?
 114. В чому переваги використання в міжнародному бізнесі двофакторної моделі Геруберга ?
 115. В чому переваги й недоліки міжнародної альянсової мережі?
 116. В чому полягає взаємозв'язок між навчанням персоналу і організаційним розвитком міжнародної компанії?
 117. В чому полягає необхідність стратегічного планування для ТНК?
 118. В чому полягає суть управління людськими ресурсами ТНК?
 119. В чому полягають ключові риси міжнародного менеджменту?
 120. В чому полягають особливості міжнародних комунікацій?
 121. В чому полягають особливості японського стилю керівництва?
 122. В чому полягають регіональні можливості виходу українських фірм на міжнародні ринки?
 123. В чому полягають суттєві можливості виходу української фірми на зовнішні ринки?
 124. В чому полягають сучасні підходи до глобалізації?
 125. В чому принципові відмінності фінансового менеджменту національних компаній від міжнародного фінансового менеджменту?
 126. В чому природа культури?
 127. В чому провідна роль американської школи менеджменту?
 128. В чому сильні й слабкі сторони експатріантів?
 129. В чому сильні й слабкі сторони спільних підприємств?
 130. В чому сильні й слабкі сторони широкого географічного розміщення ТНК?
 131. В чому суть глобальної конкуренції?
 132. В яких країнах жінки-менеджери мають кращу перспективу для просування: Японії, США, Південній Африці, Україні?
 133. В яких чотирьох сферах приймаються централізовані рішення?
 134. Валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП) та методика їх розрахунку. Чистий національний продукт.
 135. Валютний ринок та його вплив на вітчизняну економіку.
 136. Вартість грошей у часі, необхідність та значення її визначення.
 137. Вартість і ціна: альтернативні теорії.
 138. Вартість капіталу торгівельного підприємства і резерви її зниження.
 139. Варшавське князівство: політичний та економічний устрій.
 140. Вдосконалення методики формування і аналізу основних показників бухгалтерської звітності.
 141. Вдосконалення обліку і аналізу ефективного використання матеріалів.
 142. Вдосконалення системи аналізу ліквідності балансу підприємств.
 143. Вдосконалення системи місцевого оподаткування основа до економічної самостійності регіонів.
 144. Векселі.
 145. Вексельний обіг в Україні.
 146. Велика моравія і її культурне значення.
 147. Велике князівство Литовське у ХШ ст.
 148. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси в системі міжбюджетних відносин та шляхи їх подолання
 149. Взаємозв'язок базової стратегії конкуренції та конкурентних переваг фірми.
 150. Взаємозв'язок міжнародних торгових і економічних організацій з Міжнародним валютним фондом і Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
 151. Взаємозв'язок предмета і методу наукового дослідження.
 152. Вибір наукової проблеми дослідження.
 153. Вибір форм оплати праді у конкретних умовах виробництва
 154. Вибір форм оплати праці у конкретних умовах виробництва.
 155. Вивчення попиту, перспективне планування діяльності туристичної фірми.
 156. Види господарського обліку.
 157. Види забезпечення зобов'язань.
 158. Види підприємств за чинним законодавством.
 159. Види професійної діяльності на ФР.
 160. Види робочого часу.
 161. Види угод з ЦП на фондовій біржі.
 162. Види ФР та їх функції.
 163. Види, структура, форми взаємовідносин суб’єктів туристичної діяльності.
 164. Визвольні рухи в Речі Посполитій в другій половині ХУІ – ХУІІ ст.
 165. Визнання банкрутом громадянина — суб'єкта підприємницької діяльності.
 166. Визнання та оцінка запасів.
 167. Визнання, оцінка та переоцінка нематеріальних активів.
 168. Визначення вартості капіталу.
 169. Визначення групових систем підтримки прийняття рішень (ГСППР) та їх стандартна конфігурація.
 170. Визначення лімітів експорту та імпорту в державі.
 171. Визначення методів і форм реалізації торгових відносин у державі.
 172. Визначення наукової та практичної значущості одержаних результатів дослідження.
 173. Визначення потреби в основних фондах торгівельного підприємства та раціоналізація їх структури.
 174. Визначення потреби торгівельного підприємства в товарних запасах.
 175. Визначення прогнозних параметрів проекту на основі тенденцій, що склалися.
 176. Визначити зовнішні чинники, які впливають на управління AT.
 177. Визначити інформацію, що підлягає розкриттю та оприлюдненню.
 178. Визначити сутність корпоративного управління.
 179. Визначити та надати характеристику недолікам акціонерних компаній.
 180. Визначити та надати характеристику основних прав акціонерів.
 181. Визначити та надати характеристику перевагам акціонерних компаній.
 182. Визначити форми та цілі реорганізації.
 183. Визначити цілі діяльності AT.
 184. Виконавчі інформаційні системи (ВІС): визначення й призначення.
 185. Виконання основних функцій управління проектами з використанням Project Expert, Microsoft Project.
 186. Виконання рішення арбітражного суду.
 187. Використання стратегії злиття та поглинання AT.
 188. Використання трансактного аналізу в управлінні індивідами.
 189. Вимоги до емітентів, ЦП яких котируються на фондовій біржі.
 190. Вимоги до звітності в системі управління проектами.
 191. Вимоги до інформаційних потреб, що реалізуються засобами ВІС.
 192. Вимоги до компонент виконавчих інформаційних систем (ВІС).
 193. Вимоги до проектного менеджера, стилі лідерства.
 194. Вимоги до процесу прийняття рішень, що зумовлюють необхідність у засобах підтримки.
 195. Вимоги до учасників фондової біржі.
 196. Виникнення станово-представницької монархії в Польщі (ХШ – ХІУ ст.)
 197. Випадки експедиції товарів.
 198. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та його основні фактори.
 199. Виробнича потужність підприємства (оцінка та управління).
 200. Виробничий потенціал підприємства та його адаптація до ринкового середовища.
 201. Виробничий потенціал суспільства і обмеженість ресурсів.
 202. Виробничі витрати – об'єкт управлінського обліку, калькулювання та економічного аналізу.
 203. Виробничі можливості і потреби суспільства. Ресурси та їх види. Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.
 204. Висунення наукової гіпотези та її обґрунтування.
 205. Витрати виробництва. Види витрат.
 206. Витрати на виробництві продукції як об'єкт обліку і аналізу в умовах реформації бухгалтерського обліку.
 207. Витрати на виробництво – об'єкт обліку, калькулювання і аудиту.
 208. Витрати на виробництво, як об'єкт оптимізації з позиції управлінського обліку і аналізу в сучасних умовах.
 209. Витрати на монтажно-будівельні роботи - об’єкт управлінського та фінансового обліку, контролю та економічного аналізу.
 210. Вихідна допомога при припиненні трудового договору.
 211. Відділи людських ресурсів тур-фірм. Їх взаємозв’язок.
 212. Віденський конгрес (1814-1815 рр.)
 213. Відмінності національних та організаційних культур.
 214. Відмінності стрілчастих графіків та графіків передування.
 215. Відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 216. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 217. Відображення соціальних проблем арабського суспільства VІІ ст. у Корані
 218. Відповідальність за порушення зобов'язань.
 219. Відповідальність при невиконанні договорів.
 220. Війна американських колоній Англії за незалежність і утворення США
 221. Військова організація Франкської держави періоду правління династії Капетингів (987-1328 рр.)
 222. Військова тактика збройних формувань українського народу у 18-19 ст.: історіографія проблеми
 223. Військові дії на морі (1939-1945 рр.)
 224. Вітрини даних у СППР.
 225. Влада, її засади. Форми і тактичні прийоми. Джерела влади в організації.
 226. Власність як економічна категорія. Місце власності в економічній
 227. Власність як економічна категорія. Типи, види та форми власності.
 228. Внесення змін до тарифів при загрозі завдання шкоди національній промисловості від кількісного зростання імпорту.
 229. Внесок М. Туган-Барановського у розвиток світової економічної думки.
 230. Внутрішньофірмове підприємництво в AT.
 231. Внутрішня і зовнішня політика Казимира ІІІ ( 1333 – 1370 рр.).
 232. Внутрішня і зовнішня політика князів Негошів у Чорногорії.
 233. Внутрішня і зовнішня політика Новгородської республіки.
 234. Внутрішня і зовнішня політика Російської імперії в період правління Миколи ІІ
 235. Внутрішня і зовнішня політика Сербії і Чорногорії в 90 –х рр. ХХ – початку ХХІ ст.
 236. Внутрішня і зовнішня політика СРСР в 1945-1952 рр.
 237. Внутрішня політика російського самодержавства кінц ХІХ-початку ХХ ст.
 238. Внутрішня політика Російської імперії на початку ХХ ст.
 239. Внутрішня політика Російської Федерації (2000 – 2006 рр.)
 240. Внутрішня політика Словацької Республіки. 1993 – 2003 рр.
 241. Внутрішня політика СРСР. 1965 – 1984 рр.
 242. Внутрішня політика Чеської Республіки в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
 243. Воєнно-повітряні сили Радянського Союзу (1945-1991 рр.)
 244. Вплив валютного курсу на управління організацією.
 245. Вплив кредитної й фінансової політики держави на розвиток підприємницької діяльності.
 246. Вплив непрямих податків на фінансову діяльність підприємства.
 247. Вплив податкової політики держави на ефективність господарської діяльності підприємства.
 248. Вплив податкової політики на управління виробництвом.
 249. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.
 250. Впровадження системи моніторингу інвестиційної діяльності торгівельного підприємства.
 251. Впровадження та робота комп’ютерних систем бронювання та резервування.
 252. Всесвітня торгова організація та її рішення щодо митних тарифів, торгівлі товарами, послугами, інтелектуальною власністю.
 253. Встановлення відповідальності за порушення правил міжнародної торгівлі на рівні національного законодавства в кожній країні.
 254. Галичина в роки Першої світової війни: історіографія.
 255. Галузі використання СППР. Загальна характеристика.
 256. Гарантії прав підприємців.
 257. ГАТТ та її рішення з питань торгівлі, що приймаються на раундах.
 258. Генеалогічні розвідки на сторінках часопису “Пам’ять століть”.
 259. Генеалогія як галузь історичних знань.
 260. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та її значення.
 261. Глобалізація та її вплив на міжнародні торговельні відносини.
 262. Господарське об'єднання.
 263. Господарське товариство.
 264. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.
 265. Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки.
 266. Греко-католицька церква на західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст..
 267. Громадсько-політична та літературна діяльність В.Стефаника: джерела та історіографія.
 268. Громадсько-політична та наукова діяльність І.Франка: джерела та історіографія.
 269. Грошова політика Центрального банку.
 270. Грошова система України 1991-2006 р. на сторінках “Вісника Національного банку України”.
 271. Грошовий обіг і монети на українських землях під час польсько-литовського панування (ХІУ-ХУІ ст.).
 272. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу.
 273. Грошові позики підприємств на ринку цінних паперів.
 274. Грошові потоки акціонерних товариств та управління ними.
 275. Грошові потоки підприємства як об'єкт обліку контролю і економічного аналізу в сучасних умовах.
 276. Групи працівників організаційного управління (керівники, спеціалісти, технічні працівники).
 277. Групові норми та шляхи їх встановлення привнесення в групи.
 278. Групові системи підтримки прийняття рішень та їх функціональні можливості.
 279. ГСППР Decision Explorer: склад та основні можливості.
 280. ГСППР Impact Explorer: загальна характеристика.
 281. ГСППР PLEXSYS: структура й призначення.
 282. Дати визначення поняття реорганізація AT.
 283. Два покоління СППР.
 284. Двонапрямлена структура проекту.
 285. Двосторонні договори та їх роль у зміцненні торговельних відносин.
 286. Двосторонні угоди та їх вплив на розвиток торгівлі.
 287. Двосторонні угоди та їх значення у міжнародному торговельному праві.
 288. Двосторонні угоди щодо торгівлі спеціальними речами, предметами та послугами.
 289. Демонополізація і розвиток конкуренції в економіці України.
 290. Депозитарій (зберігай) ЦП та його функції.
 291. Депозитарні розписки.
 292. Державна політика регулювання зайнятості: світовий досвід та вітчизняна практика.
 293. Державна реєстрація акціонерних товариств.
 294. Державна реєстрація малого підприємництва.
 295. Державне казначейство у державному фінансовому контролі.
 296. Державне підприемство.
 297. Державне регулювання конкуренції.
 298. Державне регулювання операцій на валютному ринку.
 299. Державне регулювання ринку корпоративних цінних паперів.
 300. Державне регулювання розвитку туризму в Україні.
 301. Державне регулювання страхового ринку.
 302. Державне регулювання фондового ринку в Україні.
 303. Державне управління економікою (теоретико-мегодолоіічні аспекти).
 304. Державне управління економікою (теоретико-методологічні аспекти).
 305. Державний борг України оптимізація формування та механізм управління.
 306. Державний бюджет України та концепції його збалансування.
 307. Державний сектор в економіці як спосіб реалізації економічних функцій держави.
 308. Державний устрій Польщі у ХІУ – ХУ ст.
 309. Державний фінансовий контроль в системі управління формуванням і використанням бюджетних ресурсів
 310. Державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в Україні.
 311. Державні цінні папери на фондовому ринку України.
 312. Державні ЦП.
 313. Державотворчі процеси в Болгарії (90-ті рр. ХХ ст.)
 314. Державотворчі процеси у Польщі (90- ті роки ХХ ст..).
 315. Держане казначейство України в системі управління вхідними та внутрішніми грошовими потоками
 316. Десантно-штурмові війська у Другій світовій війні
 317. Дефіцит бюджету, принципи і методи його регулювання.
 318. Децентралізація та автономізація як основа реструктуризації AT.
 319. Джерела до вивчення холодної (білої) зброї на українських землях у 18- поч. 20 ст.
 320. Джерела міжнародного торговельного права.
 321. Джерела та потоки інформації в ВІС.
 322. Джерела української генеалогії.
 323. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання.
 324. Дивідендна політика AT.
 325. Дивідендна політика акціонерного підприємства.
 326. Дисертація як форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.
 327. Дисконтування та компаундирування, порядок застосування.
 328. Диференціація доходів, її сутність га причини. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Соціальний захист населення.
 329. Діагностика діяльності організації.
 330. Діагностика інвестиційної привабливості та вибір варіанта залучення інвестицій.
 331. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства торгі­вельного підприємства.
 332. Діяльність кардинала Й. Сліпого в еміграції
 333. Діяльність комерційних банків на ФР.
 334. Діяльність Краківського і Празького університетів : порівняльний аналіз.
 335. Діяльність Ліги Нації: здобутки та втрати
 336. Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії.
 337. Діяльність Української військової організації – Організацій українських націоналістів в сучасній вітчизняній історіографії (1991-2006 рр.).
 338. Діяльність фірм турагентів на вітчизняному ринку.
 339. Для чого проводиться порівняльний аналіз західних і східних організацій?
 340. Добування даних (Daia Mining) у СППР.
 341. Довгострокові зобов'язання підприємства.
 342. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності.
 343. Документація, її значення та вимоги до змісту і оформленні.
 344. Документація, її значення та вимоги до змісту і оформлення.
 345. Документування господарських операцій по обліку заробітної праці.
 346. Документування господарських операцій по обліку заробітної праці. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 347. Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукті.
 348. Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції.
 349. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами.
 350. Домогосподарства і сім'я як суб'єкти ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми. Доходи та витрати домогосподарств.
 351. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.
 352. Дослідження взаємозв'язку структури пакетів акцій та особливостей системи управління AT.
 353. Дослідження ефективності систем стимулювання праці та напрямків їх удосконалення на підприємстві.
 354. Дослідження інтересів акціонерів як основа розробки стратегій.
 355. Дослідження методів розробки та вдосконалення внутрішньої нормативної документації AT.
 356. Дослідження механізмів ліквідації AT.
 357. Дослідження механізмів реорганізації та ліквідації в AT.
 358. Дослідження особливостей та розробка системи стратегічного управління AT.
 359. Дослідження співвідношення й ефективності різних форм відтворення основних фондів на підприємстві.
 360. Дослідження типу корпоративної культури і розробка пропозицій щодо її вдосконалення.
 361. Дофеодальний період історії Чехії і Словаччини.
 362. Дохід за ЦП.
 363. Доходи бюджету в Україні джерела і методи формування.
 364. Доходи населення, їх сутність, види та джерела формування.
 365. Доходи торгівельного підприємства від реалізації товарів і резерви їх зростання.
 366. Друга республіка в Італії: труднощі, проблеми, здобутки.
 367. Друге Болгарське царство.
 368. Духовна культура кримських татар Бахчисарайського району Автономної республіки Крим.
 369. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
 370. Еволюція інтерфейсу користувач-система в СППР.
 371. Еволюція міжнародної валютної системи.
 372. Еволюція поглядів на конкуренцію та засоби управління конкурентоспроможністю фірми.
 373. Економікоправові аспекти організації кластерного виробництва.
 374. Економікоправові аспекти санації банкрутства та ліквідації підприємств.
 375. Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.
 376. Економічна доцільність використання оборотних коштів підприємств.
 377. Економічна система капіталізму вільної конкуренції.
 378. Економічна система монополістичного капіталізму.
 379. Економічна система, її сутність, типи та еволюція.
 380. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
 381. Економічна стабільність підприємства (управлінський аспект).
 382. Економічна сутність фінансових ризиків на підприємстві та їх класифікація.
 383. Економічна теорія та формування сучасного економічного мислення.
 384. Економічне обгрунтування основних аспектів стратегічної концепції підприємства.
 385. Економічне зростання га економічні цикли. Види циклів. Фази економічного циклу.
 386. Економічне зростання підприємства (управлінський аспект).
 387. Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання.
 388. Економічне зростання та його чинники
 389. Економічне зростання та його чинники.
 390. Економічне зростання: теорія і сучасна світова практика.
 391. Економічне обгрунтування утворення акціонерного підприємства
 392. Економічне обґрунтування основних аспектів стратегічної концепції підприємства.
 393. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємництва
 394. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства.
 395. Економічне обґрунтування утворення акціонерного підприємства.
 396. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу.
 397. Економічний розвиток і політичні відносини у чеських землях ХІІ –Першої третини ХІУ ст.
 398. Економічні аспекти розвитку сучасної цивілізації.
 399. Економічні важелі підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 400. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин.
 401. Економічні закони і категорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.
 402. Економічні інтереси, їх сутність та суб'єкти. Види економічних інтересів їх взаємодія. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб'єктів та шляхи їх розв'язання.
 403. Економічні кризи та їх причини. Теорії циклів.
 404. Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву.
 405. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.
 406. Економічні та правові засади управління бізнесом.
 407. Економічні та соціальні проблеми ринкової трансформації в Україні.
 408. Економічні функції держави.
 409. Експорт сталінізму в слов’янські країни після Другої світової війни
 410. Елементи організації роботи індивіда.
 411. Елементи теорії прийняття рішень, що мають відношення до СППР.
 412. Емісійна діяльність на фондовому ринку України,
 413. Емітенти ЦП.
 414. Емпірична база наукового дослідження.
 415. Енергобезпека Європи на поч. ХХІ ст.
 416. Етапи підготовки наукового твору.
 417. Етапи розвитку інформаційних технологій.
 418. Етно-політичне і соціально-економічне становище білоруських земель у XV - XVII ст.
 419. Етно-політичний розвиток Чехії у другій половині XV – XVI ст.
 420. Етноконфесійні процеси в Україні в 1944 – 1953 рр.: історіографічний аспект.
 421. Етнонаціональна самосвідомість українців в ХХ ст.. в українській історіографії
 422. Етнополітичні конфлікти в Європі в 90 - х рр. ХХ – ХХІ ст.
 423. Ефективність біржових угод торгівельного підприємства щодо закупівлі товарів і шляхи її підвищення.
 424. Ефективність використання ресурсного потенціалу торгівельного підприємства і шляхи її підвищення.
 425. Ефективність використання трудових ресурсів на торгівельному підприємстві.
 426. Ефективність виробництва: сутність, типи, фактори, економічні та соціальні показники.
 427. Ефективність господарсько-фінансової діяльності торгівельного підприємства і шляхи її підвищення.
 428. Ефективність зовнішньоекономічних операцій торгівельного підприємства по закупівлі товарів і резерви її підвищення.
 429. Ефективність комерційних угод торгівельного підприємства по закупівлі товарів і резерви її підвищення.
 430. Ефективність орендних (лізингових) операцій торгівельного під­приємства і резерви її підвищення.
 431. Ефективність профілактики господарських ризиків на торгі­вельному підприємстві (по окремих видах та групах ризику).
 432. Ефективність системи матеріального стимулювання працівників торгівельного підприємства.
 433. Ефективність системи оплати праці персоналу на торгівельному підприємстві.
 434. Ефективність управління фінансовими ресурсами страхових компаній.
 435. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів як гарант фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів
 436. Євроінтеграційні процеси у 80 – х рр. ХХ – ХХІ ст.
 437. Єдність та суперечність валових доходів та валових витрат, прибутків та збитків у податковому та бухгалтерському обліку.
 438. Життя та творчість Марка Черемшини в сучасній українській історіографії.
 439. Життя та творчість Соломії Крушельницької в сучасній українській історіографії.
 440. Жіночий костюм і прикраси, як джерело у працях істориків 19 ст.
 441. Заборона вимагати при укладанні договору певні відомості та документи.
 442. Загальна характеристика господарських товариств.
 443. Загальна характеристика договору кредиту.
 444. Загальна характеристика договору купівлі-продажу.
 445. Загальна характеристика договору оренди.
 446. Загальна характеристика договору поставки.
 447. Загальна характеристика зобов'язання.
 448. Загальна характеристика зовнішньоекономічного договору (контракту).
 449. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
 450. Загальна характеристика об'єднань підприємств.
 451. Загальна характеристика підприємства. Поняття, цілі, устав, умови діяльності.
 452. Загальна характеристика та принципи функціонування різник форм власності і господарювання.
 453. Загальна характеристика та принципи функціонування різних форм власності і господарювання.
 454. Загальна характеристика фондової біржі.
 455. Загальна характеристика форм бухгалтерської звітності.
 456. Загальні вимоги до написання наукового твору.
 457. Загальні підстави припинення трудового договору.
 458. Загальні умови здійснення підприємницької діяльності.
 459. Загальні фази аналізу, проектування та розробки СППР.
 460. Загальні характеристики СППР.
 461. Загальнонаукові методи.
 462. Зайнятість та безробіття. Причини, форми та методи подолання безробіття.
 463. Зайнятість та безробіття. Сутність, причини, форми та наслідки безробіття. Закон Оукена.
 464. Закон вартості: його суть, механізм дії та функції.
 465. Закони, що впливають на поведінку людини в процесі спільної діяльності.
 466. Законодавство України про культуру та мову (1991-2006 рр.).
 467. Законодавче регулювання ФР в Україні.
 468. Закономірності виникнення монополій. Форми монополій.
 469. Закономірності розвитку сучасного світового господарства.
 470. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.
 471. Заробітна плата та розрахунки по ній - об'єкт управлінського та фінансового обліку, контролю і економічного аналізу.
 472. Заробітна плата як форма доходу в ринковій економіці.
 473. Заробітна плата: поняття, види та форми.
 474. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Номінальна і реальна заробітна плата.
 475. Зародження і розвиток політичної економії.
 476. Зародження і розвиток російського парламентаризму на початку ХХ ст.
 477. Зародження писемності у східних слов’ян: джерела та історіографія.
 478. Зародження та розвиток російського парламентаризму на поч. ХХ ст.
 479. Засновники і учасники акціонерних товариств.
 480. Захист бізнесу та управління ним.
 481. Захист права власності.
 482. Заходи підвищення ефективності іноваційноінвестиційної діяльності підприємства.
 483. Звіт про виконання колективного договору.
 484. Здійснення права власності.
 485. Земельна рента, її сутність і форми. Орендна плата. ї ціна землі.
 486. Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями.
 487. Зміст і завдання антикризового управління підприємством.
 488. Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.
 489. Зміст і задачі управління інвестиціями.
 490. Зміст і задачі управління формуванням прибутку підприємства.
 491. Зміст колективного договору.
 492. Зміст управління фінансовими ризиками.
 493. Зміст, задачі управління вихідними грошовими потоками.
 494. Зміст, риси і типи перехідної економіки.
 495. Зміст, форма, термін подання і розгляду претензії.
 496. Зобов'язання щодо відвантаження товарів і збереження їх якості.
 497. Зовнішні державні запозичення в системі чинників фінансової стабільності та боргової безпеки України
 498. Зовнішні ознаки пам’яток писемності Київської Русі ХІ-ХІУ ст.
 499. Зовнішні та внутрішні джерела інформації. Показники, що їх характеризують.
 500. Зовнішньополітична діяльність Малої Антанти у міжвоєнний період
 501. Зовнішньополітичний фактор громадянської війни в Іспанії (1936-1939 рр.)
 502. Зовнішня політика Болгарії в міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.)
 503. Зовнішня політика Речі Посполитої у кінці XVI – першій половиніXVII ст.21. Боротьба російського народу проти польських та шведських інтервентів на початку XVII ст.
 504. Зовнішня політика Росії в 1918 – 1925 рр.
 505. Зовнішня політика російського царизму у 1613 – 1682 рр.
 506. Зовнішня політика Російської держави в другій половині ХУІ – першій третині ХУП ст.
 507. Зовнішня політика Російської імперії за правління Миколи І
 508. Зовнішня політика СРСР (1945 – 1953 рр.).
 509. Іван Франко про революцію 1848 року в Галичині.
 510. Ідентифікація та оцінка рівня господарських ризиків торгівельного підприємства (по окремих групах ризиків).
 511. Ідея універсальності культури.
 512. Іллірійські провінції та їх роль у формуванні програми визвольної боротьби.
 513. Інвентаризація, її значення та види.
 514. Інвестиції у трудові ресурси та шляхи підвищення їх віддачі.
 515. Інвестиційна діяльність банків
 516. Інвестиційна діяльність банків.
 517. Інвестиційна діяльність в туристичній індустрії.
 518. Інвестиційна діяльність підприємств в умовах спрощеної системи оподаткування.
 519. Інвестиційна діяльність підприємства й заходи щодо її вдосконалення.
 520. Інвестиційний керуючий та його функції.
 521. Інвестиційний портфель і його формування.
 522. Інвестиційний проект відтворення основних фондів підприємства (розширення, реконструкція, технічне переозброєння)
 523. Інвестиційний проект відтворення основних фондів підприємства (розширення, реконструкція, технічне переозброєння).
 524. Інвестиційні ресурси підприємств і джерела їх формування.
 525. Інвестиційні фонди та компанії.
 526. Інвестиційні якості ЦП.
 527. Інвестори в ЦП.
 528. Індукція і дедукція.
 529. Інкотерм та його значення.
 530. Інноваційна політика AT.
 531. Інсайдери та інсайдерська інформація.
 532. Інститут графства в Англії Х-ХV ст.: суспільно-політична роль та військове призначення.
 533. Інститут казначейства як гарант якісного управління державними коштами.
 534. Інститут регентства у практиці політичного управління Францією (ХІ-ХV ст.)
 535. Інструменти інтеграції в AT.
 536. Інтеграція українського фондового ринку в Європейський ринок капіталів.
 537. Інтеграція фондового ринку України у світові фінансові ринки.
 538. Інтелектуальна власність та її гарантії.
 539. Інтелектуальна власність: сутність та проблеми її комерціалізації в Україні.
 540. Інфляційні процеси в економіці: їх вплив на управління бізнесом.
 541. Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками торгівельного підприємства та його вдосконалення.
 542. Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю торгівельного підприємства.
 543. Інформаційні системи масового обслуговування на основі Web-технологій (WMIS). Електронний бізнес. Електронна комерція.
 544. Інформація про податкові платежі та розрахунки по них як об'єкт обліку, контролю та економічного аналізу.
 545. Інформація та її атрибути.
 546. Інформація та її роль при прийнятті рішень.
 547. Інформація як ресурс. Характерні особливості інформаційних ресурсів.
 548. Інформація, дані та їх співвідношення.
 549. Інфраструктура ринку, її сутність га основні елементи.
 550. Ісмаїлізм у суспільно-політичному житті країн Центральної Азії.
 551. Історичний розвиток міжнародного торговельного права.
 552. Історичні типи, види га форми власності. Еволюція форм власності.
 553. Історичні умови та розвиток міжнародних торговельних відносин у світі.
 554. Історія Краківського університету.
 555. Історія Першого Болгарського царства (681-1018 рр.).
 556. Історія Празького університету.
 557. Історія створення та розвитку міжнародних торгових організацій.
 558. Історія української культури в дослідженнях вчених західної і східної української діаспори.
 559. Кадрове забезпечення та ефективне навчання працівників туристичних фірм.
 560. Кадровий менеджмент.
 561. Казенне підприємство.
 562. Казначейське виконання місцевих бюджетів на прикладі регіону.
 563. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.
 564. Казначейський менеджмент як основа ефективного управління фінансовими ресурсами держави
 565. Календарне планування бюджету. Побудова бананоподібної кривої.
 566. Капітал підприємства. Кругооборот капіталу, його стадії та функціональні форми.
 567. Капітал та його складові.
 568. Капітал у сфері торгівлі.. Торговельний прибуток.
 569. Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.
 570. Капітал, його сутність і класифікація.
 571. Картографія як спеціальна історична дисципліна.
 572. Каталонський та баскський сепаратизм в Іспанії
 573. Кваліфікаційні вимоги до фахівців ФР.
 574. Керівні та контрольні органи акціонерного товариства.
 575. Класифікація витрат діяльності
 576. Класифікація витрат діяльності.
 577. Класифікація витрат за елементами
 578. Класифікація витрат за елементами.
 579. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення.
 580. Класифікація грошових потоків на підприємстві та їх склад, особливості формування.
 581. Класифікація доходів та їх облік.
 582. Класифікація задач організаційного управління (структуровані, слабо структуровані та неструктуровані проблеми прийняття рішень).
 583. Класифікація міжнародних торгових договорів за формою, змістом відносин, кількістю суб'єктів.
 584. Класифікація проектів за різними ознаками.
 585. Класифікація ринків і загальні ознаки їх функціонування.
 586. Класифікація ситуацій, пов'язаних з рішеннями.
 587. Класифікація СППР за ступенем залежності особи, що приймає рішення (ОПР), в процесі прийняття рішень.
 588. Класифікація СППР на основі інструментального підходу.
 589. Класифікація СППР на основі міри підтримки прийняття рішень.
 590. Класифікація ЦП за класами, групами, видами.
 591. Класичні моделі стратегічного планування та їх застосування в процесі вибору конкурентної стратегії.
 592. Ключові аспекти забезпечення конкурентоспроможності фірми.
 593. Кодування проекту. CTR словник.
 594. Колабораціонізм в Україні у роки Другої світової війни: історіографічний аспект.
 595. Колабораціонізм народів СРСР в роки Другоїсвітової війни (1941 – 1945 рр.)
 596. Колективне підприємство.
 597. Колективний договір.
 598. Колоніальна політика Росії наприкінці ХУ-ХУІ ст.
 599. Командитне товариство.
 600. Комбіновані типи особистості та особливості управління ними.
 601. Комерційний банк на фондовому ринку України.
 602. Комерційні та організаційні відносини між туроператорами і турагентами.
 603. Комплексна оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів України.
 604. Конвенції ООН про договір міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 p.).
 605. Конкурентні стратегії (управлінський аспект).
 606. Конкурентоспроможність оптово-роздрібного підприємства на внутрішньому ринку і резерви її підвищення.
 607. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.
 608. Конкуренція на ринку, її сутність та функції. Форми та методи конкурентної боротьби.
 609. Конкуренція та кооперація при впровадженні нових технологій в умовах AT.
 610. Конкуренція та кооперація при створенні нової продукції в умовах AT.
 611. Конкуренція як форма реалізації демократизму товарного ринку.
 612. Консолідована фінансова звітність в системі управління компанією.
 613. Контрактна форма найму та оплати праці на торгівельному підприємстві.
 614. Контролінг та його роль у санації підприємств.
 615. Контролінговий аспект у системі управління виробництвом.
 616. Контроль за виконанням колективного договору.
 617. Контроль за дотриманням законодавства про ЦП.
 618. Контроль при прийнятті товарів.
 619. Контролювання якості під час виконання проекту.
 620. Конференція міністрів Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) та її рішення.
 621. Конфесійна орієнтація гуманістів та діячів Відродження Західної Європи (кінець ХІV- перша половина ХVІ ст.)
 622. Конфлікт інтересів в AT: методи дослідження та врегулювання.
 623. Концептуальні основи вивчення курсу Управління конкурентоспроможністю.
 624. Концептуальні основи реформування міжбюджетних відносин в Україні
 625. Концептуальні особливості побудови СППР.
 626. Концепції виникнення і сутності грошей.
 627. Концепції виникнення та сутності грошей.
 628. Концепції витрат виробництва і прибутку та їх сучасне трактування.
 629. Концепції і моделі ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн.
 630. Концепції мотивації особистості.
 631. Концепція стратегії оцінки та вибору методів підтримки прийняття рішень.
 632. Королівство сербів, хорватів і словенців: політичний та соціально економічний розвиток.
 633. Короткострокове кредитування комерційними банками.
 634. Короткострокове кредитування підприємств.
 635. Корпоративне управління в асоціаціях.
 636. Корпоративне управління в консорціумах.
 637. Корпоративне управління в концернах.
 638. Корпоративне управління в Україні.
 639. Корпоративне управління в холдингах.
 640. Косовський міжнаціональний конфлікт ( 1992-2000 рр.): витоки, основні етапи, спроби врегулювання.
 641. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль кредиту у функціонуванні сучасного господарства.
 642. Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці.
 643. Кредити комерційних банків, їх роль у підвищенні ефективності виробництва.
 644. Кредитне забезпечення інвестиційної діяльності.
 645. Критична оцінка стану обліку і аналізу витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємстві.
 646. Культура Галицько-Волинського князівства в джерелах.
 647. Культура Давньоруської держави Х – ХІІІ ст.
 648. Культура західних слов’ян Х – ХІ ст.
 649. Культура і побут населення Рахівщини Закарпатської області (ХХ ст.)
 650. Культура південних слов’ян Х-ХІІ ст.
 651. Культура польського романтизму та її вплив на український національно-визвольний рух.
 652. Культура Польщі у Х – ХІІ ст.
 653. Культура та історія.
 654. Культура України в період сталінського тоталітаризму: джерела і історіографія.
 655. Культурне життя Західної України в період нацистської окупації: історіографія.
 656. Культурне життя чехів у ХІХ ст.
 657. Культурний розвиток Болгарії кінця ІХ – першої половини Х ст.
 658. Культурний розвиток Прикарпаття 50-70 рр. ХХ ст. Джерела і історіографія.
 659. Культурно-мистецькі товариства на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст..
 660. Культурно-освітнє життя в Західній Україні у роки нацистської окупації: джерела та історіографія.
 661. Культурно-просвітницькі організації українців в країнах США і Канади. Джерела та історіографія.
 662. Лицарська культура середньовіччя
 663. Лівонська війна та її вплив на слов’янські народи
 664. Лізинг в системі кредитування.
 665. Лізингові відносини та управління ними.
 666. Ліквідація підприємства.
 667. Лімітування концентрації окремих видів господарських ризиків торгівельного підприємства.
 668. Лістинг ЦП.
 669. Ліцензійні умови.
 670. Ліцензія.
 671. Ліцензування професійної діяльності на ФР.
 672. Майнове оподаткування в Україні.
 673. Малий бізнес в Україні: стан та проблеми розвитку.
 674. Малий бізнес та його державна підтримка у розвинених країнах.
 675. Матеріальна і духовна культура населення стародавнього Галича (ХІІ-ХІУ ст.)
 676. Матеріальне заохочення на торгівельному підприємстві і шляхи посилення його стимулюючої ролі.
 677. Матеріальне стимулювання на торгівельному підприємстві і напрями його удосконалення.
 678. Матеріальне стимулювання персоналу підприємства.
 679. Медичне страхування та шляхи його впровадження в Україні.
 680. Мемуари як джерело вивчення українського націоналістичного руху на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст.
 681. Мемуари як джерело історії ЗУНР.
 682. Менеджмент системи видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації
 683. Менеджмент системи пенсійного забезпечення в Україні в умовах ринкових реформ
 684. Менеджмент фінансових ресурсів закладів охорони здоровя
 685. Мета та призначення СППР другого покоління.
 686. Мета, завдання та види сітьових графіків.
 687. Мета, завдання та елементи державного регулювання ФР.
 688. Метод бухгалтерського обліку та його способи.
 689. Метода аналізу стану активів торгівельного підприємства та їх удосконалення.
 690. Методи аналізу грошових потоків торгівельного підприємства та їх удосконалення.
 691. Методи аналізу стану дебіторської заборгованості торгівельного підприємства.
 692. Методи аналізу фінансової рівноваги торгівельного підприємства та напрями їх удосконалення.
 693. Методи врахування та зниження проектних ризиків.
 694. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
 695. Методи захисту прав та інтересів інвесторів.
 696. Методи і проблеми прогнозування окремих сфер діяльності організації.
 697. Методи інвестиційного аналізу та їх удосконалення на торгі­вельному підприємстві.
 698. Методи контролю за формуванням власних фінансових ресурсів торгівельного підприємства та їх удосконалення.
 699. Методи обґрунтування загальнокорпоративних стратегій AT.
 700. Методи оптимізації складу активів торгівельного підприємства та їх удосконалення.
 701. Методи оцінки достатності грошових надходжень на торгівельному підприємстві та їх удосконалення.
 702. Методи оцінки і відбору працівників підприємства.
 703. Методи оцінки індивідуального виконання роботи: імітаційні, прогностичні, практичні тощо.
 704. Методи оцінки інтенсивності конкуренції.
 705. Методи оцінки платоспроможності торгівельного підприємства та напрями їх удосконалення.
 706. Методи оцінки ризик-позиції на торгівельному підприємстві та їх удосконалення.
 707. Методи оцінки ризиків.
 708. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності продукції.
 709. Методи оцінки фінансової стійкості торгівельного підприємства та напрями їх удосконалення.
 710. Методи та інструменти управління необоротними активами торгівельного підприємства в умовах інфляції та їх вдосконалення.
 711. Методи та принципи фінансового менеджменту.
 712. Методика згладжування ресурсних гістограм.
 713. Методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань.
 714. Методика і техніка обліку і аудиту розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.
 715. Методика і техніка обліку розподілу і аналіз у транспортно-заготівельних витрат.
 716. Методика і техніка обліку, розподілу та аналізу загальновиробничих витрат.
 717. Методика оптимізації сітьового графіка.
 718. Методика побудови та інтерпретації конкурентної карти ринку й карти стратегічних груп.
 719. Методика складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства.
 720. Методика складання звіту про фінансові результати та його аудит і аналіз.
 721. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз її показників.
 722. Методика та організація зведеного обліку витрат, аудит та аналіз собівартості продукції.
 723. Методика та організація обліку і контролю фінансових та інших витрат підприємства.
 724. Методика та організація обліку, аудиту та аналізу витрат за замовленнями та процесами виробництва (позамовний та попроцесний метод).
 725. Методика та організація обліку, контролю і аналізу поточних зобов’язань.
 726. Методичні аспекти обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.
 727. Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємств, її аналіз і аудит.
 728. Методичні і практичні аспекти обліку і аудиту цільового фінансування і цільових надходжень.
 729. Методичні підходи до оцінки ходу виконання проекту.
 730. Методичні та організаційні аспекти аналізу і аудиту звітності підприємства про фінансові результати.
 731. Методологічний принцип історизму. Методологічний принцип всебічності.
 732. Методологічний принцип комплексності.
 733. Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно-правових явищ.
 734. Механізм грошово-кредитного регулювання.
 735. Механізм іпотечного кредитування в Україні та шляхи удосконалення.
 736. Механізм обслуговування банком зовнішньоекономічних операцій.
 737. Механізм обслуговування місцевого боргу
 738. Механізм трансфертування в рамках бюджетного кодексу.
 739. Механізм формування бюджету розвитку адміністративнотериторіальних громад та управління ним в умовах ринкової економіки
 740. Механізм функціонування сучасної ринкової економіки.
 741. Меценати розвитку української культури ХІХ ст.
 742. Мирова угода.
 743. Мирова угода: умови, строк її укладання і набрання нею чинності.
 744. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету оподаткування в Україні.
 745. Мито як фіскальний ресурс Державного бюджету України.
 746. Михайло Ломоносов – основоположник російської академічної науки
 747. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів в Україні.
 748. Міжетнічні конфлікти в Африці (80-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)
 749. Міжнародна валютна система, її елементи та етапи еволюції. Світові валютні ринки, валютні курси.
 750. Міжнародна вексельна торгівля.
 751. Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг національних економік.
 752. Міжнародна торгівля, її економічні основи та закономірності розвитку.
 753. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.
 754. Міжнародне торговельне право.
 755. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини
 756. Міжнародний туризм та його вплив на туристичний ринок України.
 757. Міжнародні договори, міжнародні торгові звичаї та їх роль для регламентації світової торгівлі.
 758. Міжнародні регулюючі організації на ФР.
 759. Міжнародні торговельні відносини.
 760. Міжнародні торгові відносини, їх різноманітність, що залежить від політичного й економічного укладів держави та взаємовідносин між країнами.
 761. Міжнародні торгові організації.
 762. Місце акціонерної форми господарювання в умовах ринку.
 763. Місце і роль держави в регулюванні економіки.
 764. Місце та роль папства в організації та проведенні хрестових походів ХІ-ХV ст.
 765. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування.
 766. Місцеві запозичення та порядок їх здійснення.
 767. Місцеві податки та їх роль у податковій системі України.
 768. Місцеві фінанси як базовий сегмент місцевого самоврядування
 769. Місцеві фінанси як сегмент місцевого самоврядування.
 770. Моделі ринкової поведінки (типи ринків) та відповідний їм характер конкуренції.
 771. Моделі СППР у рамках інформаційного підходу. Концептуальна модель Спрага.
 772. Моделі СППР у рамках інформаційного підходу. Модель еволюціонуючої СППР.
 773. Модель групової поведінки Дж. Хоманса.
 774. Модель організаційної культури Г. Хофштеде.
 775. Модель п'яти сил М.Портера та її складові як основні чинники конкурентного середовища.
 776. Модель СППР, основана на знаннях.
 777. Моделювання антикризового управління бізнесом.
 778. Моделювання розподілу доданої вартості між субєктами кластерного обєднання.
 779. Монети незалежної України.
 780. Моніторинг ФР.
 781. Монополізм в економіці (управлінські проблеми).
 782. Мотиваційний менеджмент.
 783. Мотиваційний механізм розвитку виробництва в AT.
 784. Музичне мистецтво Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії.
 785. Мусульманські легіони під час Другої світової війни
 786. Навести алгоритм механізму створення AT.
 787. Навести алгоритм процесу державної реєстрації AT в Україні.
 788. Навести алгоритм процесу ліквідації AT в Україні.
 789. Навести визначення поняття дочірнє підприємство.
 790. Навести визначення поняття представництво.
 791. Навести визначення поняття філія.
 792. Навести визначення юридичної особи.
 793. Навести визначення, функції та обов'язки Загальних зборів акціонерів.
 794. Навести визначення, функції та обов'язки Правління.
 795. Навести визначення, функції та обов'язки Ревізійної комісії.
 796. Навести визначення, функції та обов'язки Спостережної ради.
 797. Навести перелік законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок ліквідації AT.
 798. Навести перелік законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок створення AT.
 799. Навести схему підпорядкованості органів управління AT.
 800. Навести характеристику осіб, які зацікавлені в діяльності AT.
 801. Навести характеристику чинників, що зумовлюють необхідність формування інституту корпоративного управління в Україні.
 802. Навести шляхи реорганізації AT, що склались у світовій практиці, та надати їм характеристику.
 803. Навчання як пізнавальний процес безперервної зміни поведінки.
 804. Нагромадження капіталу. Роль інвестицій в економічному зростанні.
 805. Назвіть основні риси культури.
 806. Наповнення місцевих бюджетів та шляхи їх удосконалення.
 807. Напрями посилення конкурентоспроможності торгівельного підприємства.
 808. Напрямки комп'ютерної підтримки діяльності груп працівників.
 809. Напрямки та проблеми мотивації членів проектної команди.
 810. Населення середньої Азії в епоху Олександра Македонського
 811. Наслідки неврегулювання колективних конфліктів.
 812. Натуральна форма організації виробництва. Суть і риси натурального виробництва та його історичні межі.
 813. Наукова спадщина М.С. Грушевського в оцінці сучасної вітчизняної історіографії.
 814. Наукове обґрунтування та механізм реалізації обовязкового медичного страхування.
 815. Науково-теоретична спадщина о. Олександра Меня: джерела та історіографія.
 816. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.
 817. Національна депозитарна система України.
 818. Національна політика Другої Речі Посполитої в період “санації” (1926 – 1939 рр.)
 819. Національне багатство і його структура. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв'язання екологічних проблем.
 820. Національне відродження сербів на початку ХІХ ст.
 821. Національне відродження словацького народу першої чверті ХІХ ст.
 822. Національне відродження чеського народу у першій половині ХІХ ст.
 823. Національне законодавство та його роль у розв'язанні спірних питань у міжнародній торгівлі.
 824. Національне питання в зовнішній політиці Росії в першій половині ХУШ ст.
 825. Національні грошові знаки України 1917-1921 рр. в сучасній українській історіографії.
 826. Національні законодавства держав та їх значення для розвитку міжнародного торговельного права.
 827. Національні моделі організації ринкової економіки.
 828. Національно-визвольний рух і народні повстання болгар проти османського поневолення у XVI – XVIII ст.
 829. Національно-культурне життя українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в періодиці Прикарпаття.
 830. Некомерційні організації. Їх місце і діяльність на туристичному ринку.
 831. Необхідність державного регулювання ринкової економіки.
 832. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридичного профілю.
 833. Необхідність, сутність, мета та задачі фінансового менеджменту.
 834. Неографія як спеціальна історична дисципліна.
 835. Неоконсерватизм в Європі у 80 - х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
 836. Неплатоспроможність суб'єкта підприємницької діяльності.
 837. Непрямі податки та їх вплив на фінансову діяльність підприємства.
 838. Непрямі податки у формуванні бюджету України.
 839. Нові інформаційні технології (ШТ) та їх особливості.
 840. Норма тривалості робочого часу.
 841. Нормативна й законодавча база створення і регулювання діяльності AT.
 842. Нормативно-правові акти з питань наукової діяльності.
 843. Нормативно-правові акти України в регулюванні міжбюджетних відносин.
 844. Нормування економічної стратегії розвитку торгівельного підприємства.
 845. Нормування товарних запасів торгівельного підприємства.
 846. ОLАР-технології та їх використання для побудови сховищ даних у СППР.
 847. Об'єднання підприємств.
 848. Об'єкт і предмет дослідження.
 849. Об'єкт правового регулювання Універсальною конвенцією ООН.
 850. Обгрунтування напрямків підвищення рівня використання основних фондів підприємства.
 851. Обгрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції (послуг)
 852. Обґрунтування бізнес-проекту формування й використання підприємницького капіталу.
 853. Обґрунтування бізнес-плану підприємницької діяльності підприємства.
 854. Обґрунтування бізнес-проекту формування й використання підприємницького капіталу.
 855. Обґрунтування вибору платіжних інструментів у процесі здійснення окремих господарських операцій торгівельного підприємства.
 856. Обґрунтування внутрішніх резервів відновлення платоспро­можності торгівельного підприємства при загрозі банкрутства.
 857. Обґрунтування допустимого господарського рівня ризику по окремих операціях (видах діяльності).
 858. Обґрунтування доцільності проведення внутрішньої реорганізації торгівельного підприємства-боржника.
 859. Обґрунтування загальної потреби капіталу для створення нового торгівельного підприємства.
 860. Обґрунтування загальної потреби капіталу торгівельного підприємства.
 861. Обґрунтування заходів щодо виведення торгівельного підприємства із стану кризи (банкрутства).
 862. Обґрунтування заходів щодо мінімізації наслідків ризику для функціонування торгівельного підприємства.
 863. Обґрунтування напрямів та форм фінансового інвестування торгівельного підприємства на перспективний період.
 864. Обґрунтування напрямів товарної диверсифікації діяльності торгівельного підприємства.
 865. Обґрунтування напрямків підвищення рівня використання основних фондів підприємства.
 866. Обґрунтування обсягів і форм задоволення потреби торгівельного підприємства в прирості основних фондів.
 867. Обґрунтування обсягів та умов надання комерційного кредиту постачальникам торгівельного підприємства.
 868. Обґрунтування потреби інвестиційних ресурсів торгівельного підприємства.
 869. Обґрунтування приватизаційного проекту державного підприємства
 870. Обґрунтування приватизаційного проекту державного підприємства.
 871. Обґрунтування проекту підвищення ефективності формування й використання основного й оборотного капіталу.
 872. Обґрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції (послуг).
 873. Обґрунтування проекту системи управління персоналом підприємства.
 874. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення системи та порядку оподаткування торгівельних підприємств.
 875. Обґрунтування резервів відновлення фінансової стійкості торгі­вельного підприємства при загрозі банкрутства.
 876. Обґрунтування резервів скорочення податкових платежів (по окремих видах податків і зборів).
 877. Обґрунтування рівня витрат з оплати праці окремих структурних і функціональних підрозділів підприємства.
 878. Обґрунтування рівня торгівельних надбавок (націнок) на товари, які реалізує торгівельне підприємство.
 879. Обґрунтування розмірів відрядних розцінок за виконання окремих видів роботи (реалізацію окремих груп товарів) працівниками торгівельного підприємства.
 880. Обґрунтування системи цінових знижок для активізації продажу окремих видів (груп) товарів.
 881. Обґрунтування створення стратегічних альянсів AT.
 882. Обґрунтування схеми та джерел фінансування при створенні нового торгівельного підприємства.
 883. Обґрунтування товарного портфеля торгівельного підприємства.
 884. Обґрунтування цільового обсягу формування власних фінансових ресурсів торгівельного підприємства.
 885. Обґрунтування цільового розміру прибутку торгівельного підприємства на перспективний період.
 886. Обґрунтування цін на окремі товари, які реалізуються торгівельним підприємством.
 887. Обґрунтування шляхів раціоналізації експлуатації основних фон­дів торгівельного підприємства.
 888. Облігації.
 889. Облік використання прибутку підприємства.
 890. Облік виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції.
 891. Облік витрат діяльності (клас 9)
 892. Облік витрат діяльності (клас 9).
 893. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8
 894. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8.
 895. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості і аналіз фінансової діяльності підприємства.
 896. Облік довгострокових позик.
 897. Облік зносу (амортизації) основних засобів.
 898. Облік і аналіз активів банку.
 899. Облік і аналіз активів довготермінового використання в умовах національних стандартів бухгалтерського обліку.
 900. Облік і аналіз валових доходів та валових витрат з позицій стандартизації бухгалтерського обліку.
 901. Облік і аналіз валютних операцій.
 902. Облік і аналіз використання матеріальних ресурсів в умовах становлення ринкових відносин.
 903. Облік і аналіз виробничих запасів їх вдосконалення.
 904. Облік і аналіз діяльності спільних підприємств.
 905. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
 906. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 907. Облік і аналіз матеріальних витрат та виявлення ресурсів їх зниження.
 908. Облік і аналіз операцій комерційних банків.
 909. Облік і аналіз процесу реалізації готової продукції та послуг на підприємстві.
 910. Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці.
 911. Облік і аналіз розрахунків із бюджетом.
 912. Облік і аналіз стану та ефективності використання основних засобів.
 913. Облік і аналіз фінансових результатів, аудит фінансового стану.
 914. Облік і аналіз фінансування і виконання кошторису бюджетної організацїї.
 915. Облік і аудит власного капіталу банку.
 916. облік і аудит діяльності акціонерного товариства.
 917. Облік і аудит зобов’язань банку.
 918. Облік і аудит у страхових компаніях.
 919. Облік короткострокових кредитів.
 920. Облік кредитних операцій в банках.
 921. Облік лізингових операцій.
 922. Облік переоцінки та руху основних засобів.
 923. Облік податку на додану вартість та аналіз і аудиту розрахунків з бюджетом.
 924. Облік прямих виробничих витрат.
 925. Облік розрахунків по податках і платежах.
 926. Облік розрахункових операцій і аналіз платоспроможності підприємства.
 927. Облік розрахункових операцій та аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
 928. Облік розрахункових операцій та оцінка стану дебіторської та кредиторської заборгованості.
 929. Облік та аналіз собівартості транспортних послуг та їх оптимізація в сучасних умовах.
 930. Облік та аналіз стану розрахунків за відвантажену продукцію з покупцями.
 931. Облік формування фінансових результатів діяльності.
 932. Облік, аналіз і аудит вексельних операцій.
 933. Облік, аналіз і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях.
 934. Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій.
 935. Облік, аналіз і контроль орендних операцій.
 936. Облік, аналіз і контроль основних засобів і нематеріальних активів в банківських установах.
 937. Облік, аналіз і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства.
 938. Облік, аналіз та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.
 939. Облік, аудит і аналіз витрат обігу.
 940. Облік, аудит і аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості в умовах реформування бухгалтерського обліку.
 941. Облік, аудит та аналіз виробничих витрат.
 942. Облік, аудит та аналіз витрат обігу торгового підприємства.
 943. Облік, аудит та економічний аналіз використання основних засобів.
 944. Облікові аналітичні аспекти вексельної форми розрахунків.
 945. Облікові регістри і техніка облікової реєстрації.
 946. Обмеження субсидій для імпортних товарів, що знижують конкурентність інших товарів, чим завдають шкоди національному виробнику.
 947. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.
 948. Обов'язки покупця.
 949. Обов'язки продавця.
 950. Обов'язок держави щодо забезпечення рівності прав і обов'язків суб'єктів у міжнародному торговельному праві.
 951. Оборот капіталу підприємства та його складові частини.
 952. Об’єднання Німеччини
 953. Ознаки класифікації ЦП.
 954. Окупаційний режим в дистрикті Галичина у 1941-1944 р.: джерела та історіографія.
 955. Окупація та анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною.
 956. Олександр Суворов – видатний полководець Російської імперії
 957. Олівер Кромвель та його роль в англійській революції.
 958. Оперативне планування витрат і його роль у забезпеченні ефективності виробництва.
 959. Оперативне планування фінансової діяльності торгівельного підприємства та вдосконалення його методів.
 960. Оперативне управління підприємством.
 961. Оперативне фінансове планування.
 962. Операції з цінними паперами в AT.
 963. Операційний леверидж на торгівельному підприємстві та шляхи оптимізації його ефекту.
 964. Операційний менеджмент.
 965. Операційний цикл торгівельного підприємства і резерви скорочення його довжини.
 966. Оплата праці на промисловому підприємстві та резерви її підвищення.
 967. Оптимізація комплексу організаційнотехнічних заходів щодо покращення використання виробничих потужностей.
 968. Оптимізація обсягу та складу податкових платежів торгівельного підприємства.
 969. Оптимізація складу поточних витрат торгівельного підприємства.
 970. Оптимізація управління доходами та видатками розпорядника бюджетних коштів
 971. Органи місцевого самоврядування як емітенти цінних паперів.
 972. Органи управління акціонерних товариств.
 973. Органи, що здійснюють підтримку малого підприємництва.
 974. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.
 975. Організатор торгівлі ЦП та його функції.
 976. Організації бухгалтерського обліку на підприємствах.
 977. Організаційна поведінка як академічна дисципліна: предмет і мета організаційної поведінки, складові частини організаційної поведінки, об'єкти організаційної поведінки.
 978. Організаційна структура фондової біржі.
 979. Організаційний реінжиніринг AT.
 980. Організаційні аспекти обліку, аналізу і аудиту акціонерних товариств.
 981. Організаційні аспекти обліку, контролю та аналізу за центрами відповідальності.
 982. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.
 983. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції.
 984. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції. Продуктивність праці персоналу підприємства і вимірювання: чинники і резерви підвищення.
 985. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
 986. Організаційно-економічний механізм управління лізингом.
 987. Організаційно-методичні аспекти обліку витрат підприємства та їх аналіз і контроль.
 988. Організаційно-правові та фінансові основі основи управління комерційним банком на прикладі
 989. Організаційно-технологічні аспекти системи підтримки прийняття рішень (СППР).
 990. Організаційно-фінансовий механізм кластерної форми виробництва.
 991. Організація безготівкових розрахунків в Україні.
 992. Організація взаємовідносин між ланками бюджетної системи України.
 993. Організація відпочинку закордоном.
 994. Організація внутрішньовиробничого обліку, аналізу і контролю на підприємстві.
 995. Організація внутрішнього фінансування в умовах децентралізованих структур AT.
 996. Організація зведеного обліку витрат, аналіз і аудит собівартості продукції.
 997. Організація і методи фінансового контролю в Україні.
 998. Організація і методика обліку і аналізу витрат на брак у виробництві.
 999. Організація і методика обліку і аналізу фінансової оренди основних засобів.
 1000. Організація і методика обліку і аудиту дебіторської заборгованості.
 1001. Організація і методика обліку і аудиту операцій з давальницькою сировиною.
 1002. Організація і методика обліку і аудиту операційної оренди основних засобів.
 1003. Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з бюджетом по місцевих податках і зборах.
 1004. Організація і методика обліку і контролю фінансових інвестицій підприємства.
 1005. Організація і методика обліку та аналізу операцій з іноземною давальницькою сировиною по переробці в Україні.
 1006. Організація і методика обліку та аналізу операцій з українською давальницькою сировиною по переробці за кордоном.
 1007. Організація і методика обліку та аналізу цінних паперів.
 1008. Організація і методика обліку та аудиту бартерних (товарообмінних) операцій і аналіз їх ефективності в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
 1009. Організація і методика обліку та аудиту валютних операцій.
 1010. Організація і методика обліку та аудиту виробничих запасів та аналіз їх використання.
 1011. Організація і методика обліку та аудиту капітальних інвестицій та аналіз їх ефективності.
 1012. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з підзвітними особами.
 1013. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу вексельних операцій в системі розрахунків на підприємстві.
 1014. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій.
 1015. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з експорту товарів, робіт, послуг.
 1016. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.
 1017. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу операцій з цінними паперами.
 1018. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
 1019. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу розрахунків з постачальниками.
 1020. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу формування власного капіталу на підприємствах.
 1021. Організація і методика обліку, експертного дослідження операцій з грошовими коштами та аналіз грошових потоків.
 1022. Організація і методика обліку, контролю і аналізу собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування і прийняття управлінських рішень.
 1023. Організація і методика обліку, контролю та аналізу ефективності використання основних засобів.
 1024. Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємств.
 1025. Організація і послідовність здійснення наукових досліджень.
 1026. Організація міжнародних безготівкових розрахунків.
 1027. Організація наукових досліджень у наукових і навчальних установах.
 1028. Організація обліку заробітної плати і аналіз трудових показників.
 1029. Організація обліку і аналізу валових доходів і валових витрат.
 1030. Організація обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів та прийняття управлінських рішень.
 1031. Організація обліку і аналізу розрахунків з персоналом.
 1032. Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства.
 1033. Організація обліку і аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.
 1034. Організація обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів.
 1035. Організація обліку і контролю процесу реалізації продукції.
 1036. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства та їх аудит і аналіз.
 1037. Організація обліку та аудиту власного капіталу і аналіз ефективності його використання в господарській діяльності акціонерних товариств.
 1038. Організація обліку та аудиту власного капіталу і аналіз ефективності його використання в господарській діяльності підприємства.
 1039. Організація обліку та звітності по розрахунках з бюджетом в умовах діючої податкової системи України.
 1040. Організація обліку та контролю в AT.
 1041. Організація обліку, аналізу випуску готової продукції та її реалізації з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.
 1042. Організація обліку, аналізу і аудиту вексельних операцій підприємства..
 1043. Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства та калькулювання собівартості продукції.
 1044. Організація обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства.
 1045. Організація обліку, аналізу і аудиту готівкових розрахунків підприємства.
 1046. Організація обліку, аналізу і аудиту готової продукції підприємства.
 1047. Організація обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства від звичайної діяльності.
 1048. Організація обліку, аналізу і аудиту експортних операцій підприємства.
 1049. Організація обліку, аналізу і аудиту імпортних операцій підприємства.
 1050. Організація обліку, аналізу і аудиту кредитних операцій підприємства.
 1051. Організація обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій підприємства.
 1052. Організація обліку, аналізу і аудиту на малих підприємствах.
 1053. Організація обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємства.
 1054. Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами підприємства.
 1055. Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці.
 1056. Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків з страхування.
 1057. Організація обліку, аналізу і аудиту розрахункових операцій операцій підприємства.
 1058. Організація обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства
 1059. Організація обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу підприємства.
 1060. Організація обліку, аналізу і контролю коштів цільового фінансування.
 1061. Організація обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активів.
 1062. Організація обліку, контролю і аналізу розрахунків підприємства з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення в умовах реформування системи бухгалтерського обліку.
 1063. Організація обліку, контролю і аналізу руху бюджетних коштів Держказначейства.
 1064. Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.
 1065. Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.
 1066. Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з позабюджетними державними фондами.
 1067. Організація обслуговування туристів.
 1068. Організація оперативного планування діяльності підприємства.
 1069. Організація пайових відносин у колективному сільськогосподарському підприємстві.
 1070. Організація пайових відносин у колективному сільської осподарському підприємстві.
 1071. Організація пошуку джерельної бази дослідження.
 1072. Організація роботи з науковими джерелами в бібліотеках та архівних фондах.
 1073. Організація страхування господарських ризиків на торгі­вельному підприємстві та підвищення її ефективності.
 1074. Організація та ведення податкового обліку на підприємствах, організаціях, установах України.
 1075. Організація та контроль виконання місцевих бюджетів.
 1076. Організація та управління біржовою діяльністю.
 1077. Організація управління бізнесу у вільних економічних зонах.
 1078. Організація управління діяльністю суб'єктів ринку нерухомості.
 1079. Організація управління територіальними одиницями.
 1080. Організація, методика і техніка складання фінансової звітності підприємства та аналіз його фінансового стану.
 1081. Основи бюджетного контролю на стадії виконання місцевих бюджетів.
 1082. Основи визначення банкрутства підприємства та його ліквідація.
 1083. Основи міжбюджетної реформи в Україні.
 1084. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.
 1085. Основні вимоги до змісту дисертації.
 1086. Основні вимоги до оформлення дисертації.
 1087. Основні вимоги до структури дисертації.
 1088. Основні етапи побудови та обчислення параметрів сітьового графіка.
 1089. Основні завдання та інструменти забезпечення якості проекту.
 1090. Основні завдання та напрямки контролювання проекту.
 1091. Основні напрями державної підтримки малого підприємництва.
 1092. Основні напрямки діяльності ООН в кінці ХХ століття
 1093. Основні напрямки підвищення прибутковості (доходності) підприємства в сучасних умовах.
 1094. Основні напрямки структурної перебудови економіки України.
 1095. Основні напрямки та параметри планування проекту.
 1096. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії.
 1097. Основні ознаки робочого проекту.
 1098. Основні поняття поточної заборгованості.
 1099. Основні поняття, документування господарських операцій та облік грошових коштів на рахунках в банках.
 1100. Основні правила посилання і цитування.
 1101. Основні принципи проектування і розробки інтерфейсу користувач-система в СППР.
 1102. Основні причини інфляційних процесів в українській економіці та шляхи їх подолання.
 1103. Основні риси, переваги та недоліки матричних структур.
 1104. Основні різновиди наступальних і захисних стратегій.
 1105. Основні течії сучасної світової економічної думки.
 1106. Основні філософські підходи до вивчення держави і права.
 1107. Основні функції комунікації в організації та її вплив на поведінку персоналу.
 1108. Основні цілі проектного менеджменту.
 1109. Основні шляхи проведення грошових реформ та їх соціально-економічне спрямування.
 1110. Особисті (індивідуальні) системи в організації.
 1111. Особистість, її складові підсистеми та детермінанти поведінки.
 1112. Особливості банкрутства відсутнього боржника.
 1113. Особливості боржника, що ліквідується власником.
 1114. Особливості бюджетного процесу регіону в умовах міжбюджетної реформи в Україні.
 1115. Особливості взаємодії AT з агентами зовнішнього середовища.
 1116. Особливості використання та критерії адаптивності ВІС.
 1117. Особливості нагромадження капіталу в Україні.
 1118. Особливості написання наукових статей.
 1119. Особливості національного відродження чеського народу першої чверті ХІХ ст.
 1120. Особливості національного руху в Македонії у другій половині ХІХст.
 1121. Особливості небанківського кредитування виробничих підприємств.
 1122. Особливості обліку власного капіталу підприємства (державного, комунального, господарського товариства), аналіз і контроль за його формуванням та динамікою.
 1123. Особливості обліку і аналізу праці і зарплати.
 1124. Особливості обліку і звітності на малих підприємствах.
 1125. Особливості обліку і оподаткування операцій з основними фондами і капітальними інвестиціями.
 1126. Особливості обліку капіталу і результатів діяльності спільних підприємств.
 1127. Особливості обліку прибутку та його використання в акціонерних товариствах.
 1128. Особливості обліку, аналізу і контролю доходів, витрат і фінансових результатів підприємств окремих галузей економіки.
 1129. Особливості обліку, аналізу і контролю доходів, витрат і фінансових результатів підприємствами окремих галузей економіки.
 1130. Особливості оподаткування доходів від страхової діяльності.
 1131. Особливості оподаткування підприємців - фізичних осіб.
 1132. Особливості організації обліку і аналізу прямих витрат.
 1133. Особливості організації обліку і внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах.
 1134. Особливості організації обліку і звітності та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва.
 1135. Особливості організації обліку, аналізу та контролю витрат і фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу.
 1136. Особливості організації фінансової діяльності державного підприємства.
 1137. Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств.
 1138. Особливості планування й регулювання екологічної діяльності підприємства
 1139. Особливості планування й регулювання екологічної діяльності підприємства.
 1140. Особливості проведення кредитного процесу в комерційному банку.
 1141. Особливості реформування колективних форм господарювання в аграрному секторі економіки.
 1142. Особливості розподілу прибутку на підприємстві.
 1143. Особливості складання бізвес-плану для іноземних інвестицій.
 1144. Особливості складання бізнес-плану для іноземних інвестицій.
 1145. Особливості сучасної економічної кризи в Україні та шляхи 1 подолання.
 1146. Особливості сучасної економічної кризи в Україні та шляхи її подолання.
 1147. Особливості та перспективи розвитку оподаткування підприємств малого та середнього бізнесу в Україні.
 1148. Особливості управління на різних етапах життєвого циклу проекту.
 1149. Особливості управління операційним прибутком підприємств в сучасних умовах господарювання.
 1150. Особливості формування доходів місцевих бюджетів гірських районів.
 1151. Особливості функціонування ринку державних облігацій як складової елементу державного кредиту.
 1152. Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах.
 1153. Оформлення і подання дисертації та матеріалів захисту до ВАК України.
 1154. Оцінка AT на фондовому ринку.
 1155. Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.
 1156. Оцінка виконання проекту методом скоригованого бюджету.
 1157. Оцінка впливу техніко-економічних новацій і заходи щодо її вдосконалення.
 1158. Оцінка впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства.
 1159. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.
 1160. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства.
 1161. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства.
 1162. Оцінка ефективності основних напрямків прискорення науково-технічного прогресу на підприємстві.
 1163. Оцінка ефективності праці керівників.
 1164. Оцінка ефективності управління інституціальними трансформаціями.
 1165. Оцінка зовнішньої політики Петра І в науковій літературі
 1166. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
 1167. Оцінка кредитоспроможності підприємства.
 1168. Оцінка привабливості інноваційного проекту.
 1169. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.
 1170. Оцінка ризику та організація інвестиційної діяльності підприємства.
 1171. Оцінка та стимулювання праці керівників AT (контрактна система в AT).
 1172. Оцінка фінансово-господарського стану торгівельного підприємства з точки зору його інвестиційної привабливості.
 1173. Оцінка фінансового стану підприємства.
 1174. Оцінка фінансової стійкості підприємства.
 1175. Оцінка якості продукції підприємства в умовах ринкової економіки.
 1176. Пайові ЦП та їх характеристика.
 1177. Палеографія як спеціальна історична дисципліна.
 1178. Паперові гроші України 1917-1921 рр.
 1179. Пенсійний фонд України в системі пенсійного забезпечення.
 1180. Первинна документація для обліку виробничих запасів.
 1181. Первісне нагромадження капіталу .
 1182. Первісне нагромадження капіталу . Особливості нагромадження капіталу в Україні.
 1183. Первісне нагромадження капіталу.
 1184. Перевірка якості, кількості, відповідності сертифікатам тощо.
 1185. Передісторія філософії культури.
 1186. Передумови створення універсального міжнародного договору, що регламентує міжнародну торгівлю.
 1187. Передумови, хід та значення Грюнвальдської битви.
 1188. Перелік спеціальностей, за якими здійснюються наукові дослідження в юридичній сфері.
 1189. Перелічити основні елементи механізму функціонування AT та надати їм характеристику.
 1190. Перелічити основні чинники, за яких відбувається ліквідація AT
 1191. Перелічити та надати характеристику прав акціонерів, що склались у міжнародній практиці.
 1192. Перемога національно-визвольної революції в Індії і політика СРСР
 1193. Перетворення грошей у капітал. Загальна форма руху капіталу.
 1194. Перспективні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
 1195. Питання та облік на позабалансових рахунках.
 1196. Південно-слов’янські народи у зовнішній політиці Габсбургів у XVI – XVIII ст.
 1197. Південнослов’янські народи під владою Австрії та Туреччини в ХУІ - ХУП ст.
 1198. Підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці працівників торгівельного підприємства (по окремих категоріях персоналу).
 1199. Підвищення ефективності фермерських господарств.
 1200. Підвищення ефективності фінансового інвестування торгівельного підприємства (по окремих видах інвестицій).
 1201. Підготовка та прилюдний захист дисертації.
 1202. Підприємництво та його роль у ринковій економіці.
 1203. Підприємництво, його суть і умови існування. Види підприємництва. Становлення підприємництва в Україні.
 1204. Підприємницька діяльність.
 1205. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.
 1206. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Цілі та функції підприємств. Види та форми підприємств.
 1207. Підприємство.
 1208. Підсистема даних у СППР.
 1209. План рахунків бухгалтерського обліку.
 1210. Планування в системі управління активами торгівельного підприємства та шляхи його розвитку.
 1211. Планування витрат на зберігання товарів та підготовку їх до продажу на торгівельному підприємстві (розробка бюджету).
 1212. Планування витрат на збут торгівельного підприємства.
 1213. Планування витрат на перевезення товарів на торгівельному підприємстві (розробка бюджету).
 1214. Планування витрат на утримання матеріально-технічної бази торгівельного підприємства (розробка бюджету).
 1215. Планування витрачання грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності торгівельного підприємства.
 1216. Планування витрачання грошових коштів у процесі операційної діяльності торгівельного підприємства.
 1217. Планування витрачання грошових коштів у процесі фінансової діяльності торгівельного підприємства.
 1218. Планування грошових резервів торгівельного підприємства.
 1219. Планування доходів торгівельного підприємства від реалізації
 1220. Планування доходів торгівельного підприємства від фінансової та інвестиційної діяльності.
 1221. Планування загального обсягу оптового товарообороту торгівельного підприємства.
 1222. Планування загального обсягу оптового товарообороту торгі­вельного підприємства.
 1223. Планування загального обсягу роздрібного товарообороту торгівельного підприємства.
 1224. Планування загального обсягу роздрібного товарообороту торгі­вельного підприємства.
 1225. Планування залишків грошових активів та їх еквівалентів на торгівельному підприємстві.
 1226. Планування запасів матеріальних обігових активів торгівельного підприємства.
 1227. Планування інвестиційної діяльності торгівельного підприємства та вдосконалення його методів.
 1228. Планування надходження грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності торгівельного підприємства.
 1229. Планування надходження грошових коштів у процесі операційної діяльності торгівельного підприємства.
 1230. Планування надходження грошових коштів у процесі фінансової діяльності торгівельного підприємства.
 1231. Планування обсягу податкових платежів торгівельного підприємства.
 1232. Планування обсягу та складу біржових угод торгівельного підприємства щодо закупівлі товарів.
 1233. Планування обсягу та складу дебіторської заборгованості торгівельного підприємства.
 1234. Планування обсягу та складу закупівлі товарів торгівельного підприємства.
 1235. Планування погашення дебіторської заборгованості підприємства.
 1236. Планування поточних витрат торгівельного підприємства по центрах витрат.
 1237. Планування потреби нематеріальних активів торгівельного підприємства.
 1238. Планування прибутку торгівельного підприємства за центрами відповідальності.
 1239. Планування раціоналізації та обґрунтування резервів скорочення поточних витрат торгівельного підприємства.
 1240. Планування рентабельності реалізації окремих груп товарів на торгівельному підприємстві.
 1241. Планування рівня витратомісткості реалізації торгівельним підприємством окремих груп товарів.
 1242. Планування розвитку активів торгівельного підприємства (додаткової потреби в них).
 1243. Планування розвитку матеріально-технічної бази торгівельного підприємства.
 1244. Планування складського товарообороту торгівельного під­приємства.
 1245. Планування та обґрунтування резервів скорочення умовно-постійних витрат торгівельного підприємства.
 1246. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
 1247. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств. Регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві.
 1248. Планування та управління витратами виробництва.
 1249. Планування товарної структури товарообороту торгівельного підприємства.
 1250. Планування фінансових результатів від операційної діяльності торгівельного підприємства.
 1251. Планування фінансових результатів від фінансової та інвести­ційної діяльності торгівельного підприємства.
 1252. Планування цільового обсягу власних фінансових ресурсів торгівельного підприємства.
 1253. Планування чисельності та складу працівників торгівельного підприємства.
 1254. Платежі за ресурси як засіб оптимізації природокористування.
 1255. Побудова ресурсних гістограм.
 1256. Повне товариство.
 1257. Податки в системі державного регулювання економіки.
 1258. Податки. Податкова політика держави.
 1259. Податкова система України: теорія та практика становлення.
 1260. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 1261. Податкове регулювання іноземних інвестицій в Україні.
 1262. Податковий контроль в Україні.
 1263. Податкові важелі економічної безпеки держави.
 1264. Податкові відносини та напрямки їх вдосконалення в аграрному секторі економіки.
 1265. Податок на додану вартість: його бюджетне значення та вплив на підприємницьку активність.
 1266. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування.
 1267. Подвійний запис, його сутність та значення.
 1268. Позамовний метод обліку витрат та облік розрахунків із замовниками – об'єкт обліку та економічного аналізу.
 1269. Позичковий капітал. Позичковий процент. Норма позичкового проценту. Межі коливання.
 1270. Позов.
 1271. Показники ділової активності, методика розрахунків і характеристика.
 1272. Показники ліквідності й платоспроможності, методика розрахунків і характеристика.
 1273. Показники оцінки майнового стану підприємства, методика розрахунків і характеристика.
 1274. Показники фінансової стійкості та структури капіталу, методика розрахунків і характеристика.
 1275. Політика європейських держав у польському питанні на початку ХІХст.
 1276. Політика Римської курії щодо Південно-Західної Русі у ХІІІ ст.
 1277. Політика Росії, Німеччини і Австро-Угорщини в польських землях після січневого повстання 1863-1864 рр.
 1278. Політика татаро-монголів на завойованих територіях Давньоруської держави.
 1279. Політика формування і використання прибутку від операційної діяльності торгівельного підприємства.
 1280. Політико-адміністративні реформи в Російській імперії першої чверті ХІХ ст.
 1281. Політична криза та державний крах Речі Посполитої у сер. XVII – XVIII ст.
 1282. Політичне та соціально-економічне становище польського народу в Австрії після розподілів Речі Посполитої.
 1283. Політичне та соціально-економічне становище польського народу в Прусії після розподілів Речі Посполитої.
 1284. Політичне та соціально-економічне становище польського народу в Росії після розподілів Речі Посполитої.
 1285. Політичне та соціально-економічне становище поляків у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 1286. Політичне та соціально-економічне становище поляків у Російській імперії на початку ХХ ст.
 1287. Політичне та соціально-економічне становище поляків у Російській імперіїна початку ХХ ст.
 1288. Політичний портрет Густава Адольфа
 1289. Політичний портрет О. Бісмарка
 1290. Політичний та соціально-економічний розвиток земель “Війська Донського” у XVII – XVIII ст.
 1291. Політичні орієнтації польського суспільства напередодні Першої світової війни.
 1292. Політичні репресії на Станіславщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.).
 1293. Польська держава ХІІ – ХІІІ ст.: економічний аспект
 1294. Польський національний рух, розвиток освіти і культури у другій половині ХІХ ст.
 1295. Польський національно-визвольний рух в 50-60-х рр. ХІХ ст.
 1296. Польський опозиційний рух кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст.
 1297. Польсько українські відносини в період Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)
 1298. Польсько-українська війна 1918-1919 рр. в сучасній українській історіографії.
 1299. Польсько-українські відносини в Галичині у складі Австро-Угорської імперії (1867 - 1894 рр.)
 1300. Польсько-українські зовнішньополітичні взаємини. 1998-2006 рр.
 1301. Польсько-українські політичні відносини (1991-2004 рр.)
 1302. Польща і помаранчева революція в Україні
 1303. Польща у Х – початку ХІІ ст. : економічний і соціальний розвиток.
 1304. Польща у ХІІІ – ХУ ст. : економічний розвиток.
 1305. Польща у ХІІІ – ХУ ст. : політичний розвиток.
 1306. Польща у ХІІІ – ХУ ст.: культура.
 1307. Поляки у “весні народів” 1848 р.
 1308. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.
 1309. Понятійно-категоріальний апарат курсу Управління конкурентоспроможністю.
 1310. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.
 1311. Поняття девіанс: функції, величина та реакція групи.
 1312. Поняття запасів, їх значення та класифікація.
 1313. Поняття і види акцій.
 1314. Поняття і види діяльності туроператора.
 1315. Поняття і види цінних паперів.
 1316. Поняття і зміст підприємництва.
 1317. Поняття і зміст поняття власності.
 1318. Поняття і сторони колективного договору.
 1319. Поняття і умови дійсності договору.
 1320. Поняття інжинірингу (інженерії) СППР.
 1321. Поняття інформаційної системи в економіці.
 1322. Поняття інформаційної технології.
 1323. Поняття лідерства. Теорії лідерства, покарання і заохочення лідерства.
 1324. Поняття міжнародних торговельних відносин та їх розвиток.
 1325. Поняття наукового твору.
 1326. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання.
 1327. Поняття організаційного розвитку. Джерела, цілі, напрями, принципи розвитку організації.
 1328. Поняття підприємницької діяльності.
 1329. Поняття правопорушення та види правопорушень у міжнародному торговельному праві.
 1330. Поняття робочого часу.
 1331. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту та її типова схема.
 1332. Поняття та види акціонерних товариств.
 1333. Поняття та класифікація готової продукції.
 1334. Поняття та класифікація товарів.
 1335. Поняття та оцінка інвестицій та їх облік.
 1336. Поняття та суб’єкти банкрутства.
 1337. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.
 1338. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік формування фінансових результатів діяльності.
 1339. Поняття часу і відпочинку.
 1340. Поняття юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності.
 1341. Поняття, зміст та види трудового договору.
 1342. Попередільний метод обліку витрат – об'єкт обліку та економічного аналізу.
 1343. Попередня експертиза дисертації.
 1344. Попит. Закон попиту. Крива попиту. Нецінові фактори, що впливають на попит. Еластичність попиту.
 1345. Порівняйте економічну категорію власність і юридичне поняття право власності.
 1346. Порівняльний аналіз національно-визвольного руху в чеських і словацьких землях в другій половині ХІХ ст.
 1347. Порівняння виконавчих інформаційних систем, управлінських інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень.
 1348. Порівняння технологій штучного інтелекту та СППР.
 1349. Порушення справи арбітражним судом.
 1350. Порядок організації аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів.
 1351. Порядок розв'язання колективних трудових спорів.
 1352. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.
 1353. Порядок укладання колективного договору.
 1354. Порядок укладання трудового договору.
 1355. Послідовність підготовки дисертації.
 1356. Постачальники туристичних послуг та їхній вплив на формування туристичного продукту.
 1357. Постіндустріальні концепції та тенденції економічного розвитку сучасного світу.
 1358. Поточне планування фінансової діяльності торгівельного підприємства та вдосконалення його методів.
 1359. Поточне регулювання товарних запасів на торгівельному підприємстві.
 1360. Потреби та інтереси людей як рушійна сила соціально-економічного прогресу.
 1361. Похідні ЦП та їх характеристика.
 1362. Права й обов'язки кожного учасника договору міжнародної купівлі-продажу, роль виконавця-посередника.
 1363. Права й обов'язки суб'єктів у міжнародному торговельному праві.
 1364. Право виключної власності народу України.
 1365. Право власності.
 1366. Право володіння.
 1367. Право державної власності.
 1368. Право колективної власності.
 1369. Право користування.
 1370. Право приватної власності.
 1371. Право розпорядження.
 1372. Правова регламентація торгового посередництва у міжнародній торгівлі.
 1373. Правове регулювання відпустки.
 1374. Правове регулювання міжнародних торговельних відносин за принципами та звичаями.
 1375. Правове регулювання міжнародної торгівлі інтелектуальною власністю.
 1376. Правове регулювання приватних міжнародних відносин.
 1377. Правове регулювання торговельних відносин (Lex mercatoria), що ґрунтується на принципах звичаїв.
 1378. Правовий аналіз середовища: що важливо враховувати для прийняття управлінських рішень?
 1379. Правовий статус акціонерного товариства.
 1380. Правовий статус асоціації.
 1381. Правовий статус Всесвітньої організації торгівлі та її компетенція.
 1382. Правовий статус державного підприємства, казенного підприємства.
 1383. Правовий статус державного підприємства.
 1384. Правовий статус казенного підприємства.
 1385. Правовий статус колективного підприємства.
 1386. Правовий статус командитного товариства.
 1387. Правовий статус комунального підприємства.
 1388. Правовий статус консорціуму.
 1389. Правовий статус концерну.
 1390. Правовий статус корпорації.
 1391. Правовий статус малого підприємства.
 1392. Правовий статус підприємства, заснованого на власності об єднання громадян.
 1393. Правовий статус підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян.
 1394. Правовий статус повного товариства.
 1395. Правовий статус приватного підприємства.
 1396. Правовий статус та роль міжнародного торгового кодексу.
 1397. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
 1398. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
 1399. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 1400. Правозастосування на фондовому ринку.
 1401. Правозастосування на ФР.
 1402. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій)
 1403. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій).
 1404. Праця і заробітна плата як об'єкти бухгалтерського обліку, контролю і економічного аналізу.
 1405. Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти.
 1406. Предмет дослідження економічної теорії та його еволюція.
 1407. Предмет дослідження економічної теорії та його еволюція. Основні течії сучасної світової економічної думки.
 1408. Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами.
 1409. Претензія.
 1410. Прибутковість підприємства та стратегія її забезпечення.
 1411. Прибуток та його роль у ринковій економіці.
 1412. Прибуток торгівельного підприємства від операційної діяльності і резерви його зростання.
 1413. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
 1414. Прибуток як об'єкт бухгалтерського і податкового обліку і контролю.
 1415. Приватизація і фондовий ринок в Україні.
 1416. Приватне підприємство.
 1417. Приватні міжнародні торговельні відносини.
 1418. Призначення і функції СУБМ у СППР.
 1419. Призначення й види фінансових звітів.
 1420. Прийняття групового рішення. Методи прийняття групових рішень.
 1421. Прийняття рішення арбітражним судом.
 1422. Прийняття християнства в Болгарії та його значення.
 1423. Принцип Lex mercatoria.
 1424. Принципи корпоративного управління.
 1425. Принципи підприємницької діяльності.
 1426. Принципи побудови та основні параметри S-подібних кривих.
 1427. Принципи та етапи формування проектної команди.
 1428. Принципи та стратегії проектування роботи в організації.
 1429. Принципи управління грошовими потоками.
 1430. Припинення зобов'язань.
 1431. Припинення підприємницької діяльності.
 1432. Припинення провадження у справі про банкрутство.
 1433. Природа і культура.
 1434. Природа та генезис торгівельного капіталу і торгівельного прибутку.
 1435. Природа та генезис торговельного капіталу і торговельного прибутку.
 1436. Природа, джерела та генезис позичкового капіталу та проценту.
 1437. Природні монополії в Україні: сутність і система регулювання.
 1438. Причини виникнення та суть глобальних проблем. Основні глобальні проблеми сучасності.
 1439. Причини й умови формування груп в організації. Типи груп в організаціях.
 1440. Причини, хід та значення Куликовської битви.
 1441. Проблема втрачених матеріальних цінностей України доби середньовіччя в країнах Західної Європи
 1442. Проблема культури в філософії К. Маркса.
 1443. Проблема німецьких репарацій у міжвоєнний період
 1444. Проблема правового регулювання пенсійного забезпечення України.
 1445. Проблема фінансування видатків бюджету на правоохоронну діяльність в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1446. Проблема фінансування видатків на освіту в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1447. Проблема фінансування видатків на соціальну сферу в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1448. Проблема фінансування закладів соціального забезпечення в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1449. Проблема фінансування культури в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1450. Проблема фінансування медичних закладів в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.
 1451. Проблеми етногенезу грецького народу
 1452. Проблеми етногенезу римського народу
 1453. Проблеми етногенезу українського народу в історіографії ХУІІІ – поч. ХХІ ст.
 1454. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
 1455. Проблеми і здобутки української культури в другій половині ХХ ст.
 1456. Проблеми обліку і аналізу грошових потоків і розрахунків у зв'язку з переходом на стандарти бухгалтерского обліку.
 1457. Проблеми обліку і аналізу праці та його оплати в умовах інфляції.
 1458. Проблеми оподаткування операцій з цінними паперами.
 1459. Проблеми організації оплати праці, розрахунків з персоналом, обліку і аналізу.
 1460. Проблеми організації та методики обліку виробничих витрат в умовах стандартизації бухгалтерського обліку.
 1461. Проблеми організації управлінського обліку і аналізу виробничих витрат.
 1462. Проблеми реформування системи соціального страхування в Україні.
 1463. Проблеми римсько-готських взаємовідносин на Дунайському лімесі
 1464. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) підприємства.
 1465. Проблеми формування ринків землі та капіталів в Україні.
 1466. Проблеми формування селянських /фермерських / господарств
 1467. Проблеми формування селянських /фермерських / господарств.
 1468. Проблемні аспекти податкового бухгалтерського обліку валових доходів і валових витрат.
 1469. Провадження у справах про банкрутство.
 1470. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління.
 1471. Прогнозування і планування діяльності підприємства.
 1472. Прогнозування можливих фінансових втрат від настання ризикових подій по окремих господарських операціях та видах ризиків.
 1473. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах її розробки й освоєння виробництва (на прикладі підприємства).
 1474. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах її розробки й освоєння виробництва (на прикладі підприємства).
 1475. Прогнозування та регулювання розвитку підприємства.
 1476. Прогнозування фінансових наслідків ініціювання справи про банкрутство торгівельного підприємства.
 1477. Прогнозування ціни позикових коштів, які залучаються торгівельним підприємством.
 1478. Програма фінансового оздоровлення AT.
 1479. Програми підвищення продуктивності та якості як складові програм підвищення конкурентоспроможності.
 1480. Програмний туризм як основа сучасної туроператорської діяльності і обслуговування туристів.
 1481. Програмні агенти та їх використання для підтримки прийняття управлінських рішень.
 1482. Програмні засоби, що використовують при побудові ВІС.
 1483. Програмно-цільовий метод формування і виконання бюджетів.
 1484. Продуктивність праці персоналу підприємства і вимірювання: чинники і резерви підвищення.
 1485. Продуктивність праці працівників торгівельного підприємства (по окремих категоріях персоналу) і резерви її підвищення.
 1486. Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори, що виливають на пропозицію. Еластичність пропозиції.
 1487. Просвітницький абсолютизм держави Габсбургів та його значення для слов’янських народів
 1488. Процедура внесення змін у проект.
 1489. Процес прийняття рішень і його підтримка.
 1490. Прямі податки з населення.
 1491. Прямі податки у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 1492. Радянсько-англо-американські взаємини (1941 – 1945 рр.)
 1493. Радянсько-афганська війна (1979-1989 рр.)
 1494. Радянсько-німецькі відносини 1938-1939 рр.
 1495. Радянсько-польська війна 1920 р.: причини, хід, наслідки
 1496. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова.
 1497. Реальні інвестиції та особливості управління ними.
 1498. Ревізія фінансовогосподарської діяльності бюджетних установ як метод оцінки ефективності використання коштів бюджетів
 1499. Революція 1848 р. у Франції
 1500. Революція 1848-1849 рр. у багатонаціональній Австрійській імперії
 1501. Регіональний аспект інвестицій в людський капітал.
 1502. Регламентування діяльності на міжнародних ФР.
 1503. Регулювання ринку послуг (товарів).
 1504. Регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві.
 1505. Регулюючі органи на ФР: їх структура, функції та повноваження.
 1506. Реєстратор власників іменних ЦП та його функції.
 1507. Реєстрація випуску ЦП.
 1508. Резерви зниження витратомісткості реалізації окремих груп товарів.
 1509. Рейтинг сімейств методологій для відкритих задач прийняття рішень.
 1510. Рейтинг ЦП.
 1511. Релігійні рухи в чеських землях в другій половині ХУ- ХУП ст.
 1512. Реорганізація в системі антикризового управління діяльністю торгівельного підприємства.
 1513. Реорганізація підприємства.
 1514. Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством.
 1515. Реструктуризація підприємств і організацій.
 1516. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств.
 1517. Ресурсні платежі у формуванні виробничих витрат.
 1518. Реформація і Контрреформація у Польщі та Речі Посполитій
 1519. Реформування відносин власності в економіці України.
 1520. Реформування системи обліку витрат і аналіз собівартості виготовлення продукції в умовах стандартизації бухгалтерського обліку.
 1521. Реформування системи формування інформації про грошові потоки підприємства та її аналізу в умовах стандартизацїї бухгалтерського обліку.
 1522. Реформування та реструктуризація AT: організаційно-правові та фінансово-економічні засади.
 1523. Ринкова інфраструктура та шляхи її формування в Україні.
 1524. Ринок акцій в Україні.
 1525. Ринок державних цінних паперів в Україні.
 1526. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні.
 1527. Ринок, його сутність та функції. Умови функціонування і розвитку ринку.
 1528. Рівень життя населення та фактори, що його визначають.
 1529. Рівень якості товарів у міжнародній торгівлі.
 1530. Рівність суб'єктів у міжнародному торговельному праві.
 1531. Рішення арбітражного суду.
 1532. Робота з друкованими джерелами.
 1533. Робочий час.
 1534. Родинні звичаї і обряди населення Жидачівського району Львівської області в ХХ ст.
 1535. Родова геральдика України: становлення, розвиток, сучасний стан.
 1536. Родове дерево методологій, що використовуються для підтримки прийняття рішень.
 1537. Розвиток агробізнесу як фактор ринкового реформування аграрного сектора економіки України.
 1538. Розвиток економічної думки в Україні.
 1539. Розвиток інфраструктури фондового ринку України.
 1540. Розвиток капіталістичних відносин в чеських землях в першій половині ХІХ ст.
 1541. Розвиток культури та наукових знань в польських землях першої половини ХІХ ст.
 1542. Розвиток культурного життя Болгарії ХШ-ХУ ст.
 1543. Розвиток освіти і культури в Західній Україні у 1944-1953 рр.: джерела та історіографія.
 1544. Розвиток польської культури у другій половині ХІХ ст.
 1545. Розвиток польської культури у першій половині ХІХ ст.
 1546. Розвиток Польщі під час діяльності династії П’ястів.
 1547. Розвиток римського законодавства в «царський період» (VІІІ-VІ ст. до Х р.)
 1548. Розвиток ринку акцій в Україні.
 1549. Розвиток сербського князівства у 30-60-х рр. ХІХ ст.
 1550. Розвиток страхування професійної відповідальності на ринку страхових послуг.
 1551. Розвиток української культури в країнах Центральної Європи у міжвоєнну добу. Історіографічний огляд.
 1552. Розвиток чеського національного руху у в умовах Австро-Угорського дуалізму.
 1553. Розвиток чеської культури при Карлі ІУ.
 1554. Розгляд спорів у міжнародному торговельному праві.
 1555. Розглянути заходи, що вживають у разі розподілу та виділення.
 1556. Розглянути заходи, що вживаються при злитті та приєднанні.
 1557. Роздержавлення та приватизація - основні шляхи переходу України до ринкової економіки.
 1558. Розірвання трудового договору за ініціативою власника.
 1559. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника.
 1560. Розкрити особливості виконання заходів щодо реорганізації AT у формі злиття та приєднання.
 1561. Розкрити особливості виконання заходів щодо реорганізації AT у формі перетворення.
 1562. Розкрити особливості виконання заходів щодо реорганізації AT у формі розподілу та виділення.
 1563. Розкрити сутність поняття корпоративне управління.
 1564. Розкрити сутність поняття корпорація.
 1565. Розкрити типові цілі злиття та приєднання у країнах з розвинутою економікою.
 1566. Розкрити типові цілі розподілу та виділення у країнах з розвинутою економікою.
 1567. Розкриття інформації на ФР.
 1568. Розподіл і перерозподіл національного доходу. Споживання і заощадження.
 1569. Розрахунки з працівником і видача йому трудової книжки при звільненні.
 1570. Розрахунково-клірингова установа на ФР та її функції.
 1571. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів, її практичне використання.
 1572. Розрахунок теперішньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів, її практичне використання.
 1573. Розробка альтернативних варіантів форм і систем оплати праці персоналу фірми.
 1574. Розробка амортизаційної політики торгівельного підприємства.
 1575. Розробка асортиментної політики торгівельного підприємства
 1576. Розробка інвестиційного проекту за вибором варіантів зовнішньоекономічної діяльності.
 1577. Розробка інвестиційної політики торгівельного підприємства.
 1578. Розробка інноваційної політики підприємства.
 1579. Розробка комплексної програми підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.
 1580. Розробка комплексної програми ресурсозбереження на підприємстві.
 1581. Розробка оперативних планів грошового обороту (платіжних календарів) в інвестиційній діяльності торгівельного під­приємства.
 1582. Розробка оперативних планів грошового обороту (платіжних календарів) в операційній діяльності торгівельного підприємства.
 1583. Розробка оперативних планів грошового обороту (платіжних календарів) у фінансовій діяльності торгівельного підприємства.
 1584. Розробка плану з оплати праці на торгівельному підприємстві.
 1585. Розробка плану з праці на торгівельному підприємстві.
 1586. Розробка плану надходження та витрат грошових коштів торгівельного підприємства.
 1587. Розробка податкового календаря (потоків податкових платежів) торгівельного підприємства та визначення можливостей щодо його виконання.
 1588. Розробка політики використання прибутку на торгівельному під­приємстві.
 1589. Розробка політики залучення позикових коштів торгівельного підприємства.
 1590. Розробка політики сплати податкових платежів на торгівельному підприємстві та обґрунтування резервів скорочення їх обсягів.
 1591. Розробка політики управління необоротними активами торгівельного підприємства.
 1592. Розробка політики фінансування необоротних активів торгі­вельного підприємства.
 1593. Розробка політики фінансування обігових активів торгівельного підприємства.
 1594. Розробка політики формування власних фінансових ресурсів торгівельного підприємства.
 1595. Розробка політики формування фінансових ресурсів торгівельного підприємства.
 1596. Розробка програми акціонування торгівельного підприємства.
 1597. Розробка програми збільшення статутного фонду торгівельного підприємства.
 1598. Розробка програми реструктуризації (трансформації) AT.
 1599. Розробка систем оперативного і стратегічного контролю за доходами торгівельного підприємства.
 1600. Розробка системи діагностики фінансового стану торгівельного підприємства.
 1601. Розробка системи моніторингу доходів торгівельного підприємства.
 1602. Розробка системи моніторингу реалізації інвестиційних програм торгівельного підприємства.
 1603. Розробка системи моніторингу фінансового стану торгівельного підприємства.
 1604. Розробка системи моніторингу фінансової діяльності торгівельного підприємства.
 1605. Розробка стратегічного набору AT.
 1606. Розробка стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства.
 1607. Розробка та реалізація програми ресурсозбереження на підприємстві
 1608. Розробка та реалізація програми ресурсозбереження на підприємстві.
 1609. Розробка цінової політики та її оптимізація.
 1610. Розроблення та ефективність реалізації проектів технічного й організаційного розвитку підприємства.
 1611. Роль держави щодо правового регулювання міжнародних торговельних відносин.
 1612. Роль міжнародних торгових організацій у становленні міжнародного торговельного права.
 1613. Роль оподаткування сфер малого бізнесу в Україні.
 1614. Роль та значення Державного Казначейств в процесі виконання державного бюджету.
 1615. Роль торгових договорів для регулювання міжнародних торговельних відносин.
 1616. Російсько-німецькі зовнішньополітичні відносини другої половини ХІХ ст.
 1617. Російсько-турецькі відносини у першій половині ХІХ ст.
 1618. Російсько-українські зовнішньополітичні взаємини в 1990 – 1995 рр.
 1619. Рукопашний бій серед українського населення у 18-20 ст.: історіографія проблеми.
 1620. Рух грошових коштів та їх збереження - об'єкт обліку, контролю і аудиту.
 1621. Рух Опору в Польщі в Другій світовій війні
 1622. Рушійні сили ринку та причини змін умов конкуренції.
 1623. Самоменеджмент та його основні функції.
 1624. Саморегулівні організації учасників фондового ринку.
 1625. Саморегулювання на ФР.
 1626. Санація.
 1627. Санітарні та фітосанітарні заходи, що захищають власну господарську систему держави.
 1628. Санкції за правопорушення на ФР.
 1629. Світове господарство: його суть та структура.
 1630. Свобода підприємницької діяльності.
 1631. Сербське королівство наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний розвиток.37. Розвиток незалежної Чорногорії в 1878-1903 рр.
 1632. Сербські землі у другій половині ХІУ – ХУ ст.
 1633. Сербські землі у УІІ- середині ХІУ ст.
 1634. Сертифікація фахівців ФР.
 1635. Синтетичний та аналітичний облік.
 1636. Система видатків бюджету в Україні.
 1637. Система голосування при прийнятті загальнообов'язкових рішень.
 1638. Система й процес управління конкурентоспроможністю — загальна концепція та специфічні риси стосовно фірм малого, середнього та великого бізнесу.
 1639. Система колективної безпеки в Європі (1919-1933 рр.): здобутки та втрати
 1640. Система мікрокредитування в умовах розвитку малого підприємництва.
 1641. Система мікрокредитування малого та середнього бізнесу.
 1642. Система оплати праці торгівельного підприємства та шляхи її удосконалення.
 1643. Система оподаткування підприємства.
 1644. Система оподаткування та її вплив на формування облікової інформації.
 1645. Система оподаткування у Франкській державі за династій Меровінгів та Каролінгів (V-Х ст.)
 1646. Система підтримки прийняття рішень (СППР) у маркетингу Marketing Expert.
 1647. Система планування грошових потоків торгівельного підприємства та її вдосконалення.
 1648. Система податкових пільг, стимулів та санкцій як економічний і соціальний фактор.
 1649. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства.
 1650. Система правового регулювання діяльності у сфері страхування.
 1651. Система соціального забезпечення соціальних гарантій.
 1652. Система управління витратами на підприємстві.
 1653. Система управління страхуванням.
 1654. Система фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні.
 1655. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) на основі дерев рішень (Prime Decision, Precision Tree).
 1656. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) як інформаційні системи нового покоління.
 1657. системі. Суб'єкти та об'єкти власності. Право власності.
 1658. Ситуаційне проектування стратегії конкуренції для підприємств з різним ступенем домінування на ринку.
 1659. Сімейні доходи та їх формування в умовах переходу до ринку.
 1660. Сінергетичні проблеми управління.
 1661. Сітковий граф побудови СППР.
 1662. Сітьове планування за умов невизначеності.
 1663. Склад БМ. Представлення моделей в СППР.
 1664. Склад витрат виробництва.
 1665. Склад, структура й оцінка активів підприємства.
 1666. Складання картотеки наукових джерел.
 1667. Словацький національний рух у другій половині ХІХ ст.
 1668. Словацький національний рух у революції 1848 р.
 1669. Слов’яни і Візантійська імперія у УІ-УІІ ст.
 1670. Слов’янський з’їзд у Празі 1848 р. та його значення.
 1671. Слов’янські народи в Тридцятирічній війні 1618 – 1648 рр.
 1672. Собівартість продукції та шляхи зниження.
 1673. Собівартість продукції, її види та структура. Мінімізація витрат.
 1674. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.
 1675. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.
 1676. Соціальний та економічний розвиток польських земель після січневого повстання 1863-1864 рр.
 1677. Соціальні гарантії (організаційно-фінансовий механізм).
 1678. Соціальні ролі в організації та особистісний потенціал робітника.
 1679. Соціально-економічна і культурна політика російського уряду на землях Білорусі першої половини ХІХ ст.
 1680. Соціально-економічна модель Шведського королівства
 1681. Соціально-економічне значення туристичної індустрії.
 1682. Соціально-економічне становище та етнокультурний розвиток південно-слов’янських народів під владою Туреччини в XV – XVII ст.
 1683. Соціально-економічне та політичне становище поляків у Російській імперії на поч. ХХ ст.
 1684. Соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток Польщі Х – поч. ХІІ ст.
 1685. Соціально-економічний розвиток Болгарії у ХШ-ХІУ ст.
 1686. Соціально-економічний розвиток Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст.
 1687. Соціально-економічний розвиток Московської держави у XVI – XVII ст.
 1688. Соціально-економічний розвиток слов’янських народів у складі Австрійської імперії в ХУП ст.
 1689. Соціально-економічні наслідки монополістичних тенденцій в економіці.
 1690. Соціально-економічні основи командно-адміністративної системи та її криза.
 1691. Соціально-правовий статус наукових працівників.
 1692. Соціологізація та індивідуалізація в організаційній культурі.
 1693. Специфіка наукової діяльності.
 1694. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.
 1695. Спеціальні двосторонні угоди, за яких залучаються посередники.
 1696. Спеціальні історичні дисципліни на сторінках журналу “Пам’ятки України: історії та культура”.
 1697. Спеціально-наукові методи.
 1698. Спеціально-юридичні методи.
 1699. Співвіднести поняття акціонування та корпоратизація.
 1700. Співвідношення методології та наукової теорії.
 1701. Співвідношення наукового та повсякденного пізнання.
 1702. Співвідношення теорії і філософії права.
 1703. Співпраця Польщі та України в напрямку Євроінтеграції
 1704. Спогади воїнів УСС і УГА як історичні джерела.
 1705. Спогади як джерело до вивчення діяльності Організації українських націоналістів.
 1706. Спогади як джерело до вивчення національно-визвольного руху на Станіславщині у роки Другої світової війни.
 1707. Спогади як джерело до вивчення соціально-економічного та політичного становища Галичини в 1941 – 1944 рр.
 1708. Спогади як історичне джерело вивчення діяльності ОУН-УПА в період німецької окупації України.
 1709. Спогади як історичне джерело вивчення українського визвольного руху на Західній Україні в 1945-1950-х роках.
 1710. Споживчі блага як засіб задоволення потреб, їх структура. Корисність продукту. Об'єктивна і суб'єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту.
 1711. Способи подолання проблем використання матричних структур.
 1712. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.
 1713. СППР для індивідуального вибору MAUD.
 1714. СППР для інтерактивного фінансового планування IFPS.
 1715. СППР для корпоративного планування SIMPLAN.
 1716. СППР для підтримки прийняття багатокритеріальних рішень Decision Grid.
 1717. СППР для прийняття рішень у маркетингу PIMS.
 1718. СППР для формування портфеля замовлень ISDS.
 1719. Спрощена система оподаткування юридичних осіб.
 1720. Сталінізм у зовнішній політиці СРСР (1945-1953 рр.)
 1721. Стандартні, санітарні та фітосанітарні обмеження.
 1722. Станіславщина в період Першої світової війни.
 1723. Становлення (формування) і підвищення ефективності функціонування реального власника і господаря на селі (на матеріалах Івано-Франківської області)
 1724. Становлення і розвиток російського парламентаризму на початку ХХ ст.
 1725. Становлення самодержавства в Московській державі в ХУІ ст.
 1726. Становлення та розвиток біржового ринку в Україні.
 1727. Стаття 9 Статуту ВОТ щодо прийняття рішень консенсусом та більшістю голосів, винесення окремої думки у випадках незгоди з рішеннями.
 1728. Стосунки Ордену тамплієрів зі світськими володарями Західної Європи (кінець ХІ-початок ХІV ст.)
 1729. Стратегії конкуренції туристичних фірм.
 1730. Стратегії підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів.
 1731. Стратегії управління маркетинговими операціями.
 1732. Стратегічне управління розвитком інфраструктури туристичної індустрії.
 1733. Стратегія акціонерного товариства на ринку інвестицій.
 1734. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Основні складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності.
 1735. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат
 1736. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.
 1737. Стратегія інвестування в системі планування AT (інвестиційна політика AT).
 1738. Стратегія планування фінансових ресурсів підприємства.
 1739. Стратегія створення ефективності систем оплати праці на підприємстві.
 1740. Стратегія та тактика фінансового менеджменту.
 1741. Стратегія фінансування оборотних активів.
 1742. Стратегія формування й оптимізація структури капіталу підприємства.
 1743. Строки позовної давності за конвенцією про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
 1744. Структура і динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення.
 1745. Структура капіталу. Оптимізація структури капіталу.
 1746. Структура методології юридичних досліджень.
 1747. Структура міжнародних торгових організацій.
 1748. Структура наукового дослідження.
 1749. Структура наукового твору.
 1750. Структура проектних витрат, методи їх планування.
 1751. Структура ринку. Ринок предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок га інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці.
 1752. Структура СППР, основаних на знаннях.
 1753. Структурне моделювання — основа для управління моделями в СППР.
 1754. Структурний аналіз та управління діяльністю організації.
 1755. Суб'єкт і об'єкт наукового пізнання.
 1756. Суб'єкт підприємницької діяльності.
 1757. Суб'єкти малого підприємництва.
 1758. Суб'єкти підприємницької діяльності.
 1759. Суб'єкти права власності, їх характеристика.
 1760. Суб'єкти права власності.
 1761. Судові прецеденти, прецеденти міжнародних арбітражів та їх використання при розгляді спорів.
 1762. Суспільний лад і господарський побут слов’ян у УІ-УШ ст.
 1763. Суспільний продукт і його структура. Методи обчислення суспільного продукту.
 1764. Суспільно-політичне та правове становище жінки в Московській Русі в ХУ-ХУІІ ст.
 1765. Суспільно-політичні рухи в Чехословаччині (1926 – 1935 рр.)
 1766. Сутність вимірювання та види вимірників.
 1767. Сутність власного капіталу підприємства і його структура.
 1768. Сутність економічного відтворення та його основні елементи. Види економічного відтворення: просте і розширене.
 1769. Сутність і природа стресу, його вплив на особистість.
 1770. Сутність наукової теорії.
 1771. Сутність поняття конкурентне середовище фірми, характеристика його складу та структури.
 1772. Сутність поняття конкурентоспроможність продукції. Чинники, що визначають конкурентоспроможність товару на ринку.
 1773. Сутність поняття конкурентоспроможність фірми. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності фірми.
 1774. Сутність поняття організаційна культура. Визначення чинників організаційної культури. Функції організаційної культури.
 1775. Сутність проекту, його основні риси.
 1776. Сутність робочої структури проекту, принципи її побудови.
 1777. Сутність та завдання управління проектами.
 1778. Сутність та особливості оподаткування експортноімпортних операцій в Україні
 1779. Сутність ціни та механізм ціноутворення. Види цін. Теорії цін.
 1780. Сутність, види та умови використання внутрішніх організаційних структур проекту.
 1781. Сутність, види та умови використання зовнішніх організаційних структур проекту.
 1782. Сутність, класифікація та основні види проектних ризиків.
 1783. Сутність, принципи і напрями податкової політики держави.
 1784. Сутність, природа та типологія конфліктів.
 1785. Сутність, цілі та задачі аналізу фінансових звітів.
 1786. Суть групової підтримки рішень.
 1787. Суть і компоненти систем підтримки прийняття рішень (СППР).
 1788. Суть і ознаки змішаної економічної системи.
 1789. Суть і особливості сучасних грошей.
 1790. Суть і типи суспільного відтворенні.
 1791. Суть, причини та соціально-економічні наслідки інфляції.
 1792. Суть, причини, види та наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.
 1793. Сучасна вітчизняна історіографія Української повстанської армії (1991-2006 рр.).
 1794. Сучасна класифікація інформаційних систем в економіці: інтегровані системи.
 1795. Сучасна класифікація інформаційних систем в економіці: функціонально орієнтовані системи.
 1796. Сучасне реформування земельних відносин в Україні та проблеми земельної ренти.
 1797. Сучасний ринок: його суть та функції.
 1798. Сучасний розвиток міжнародних торговельних відносин.
 1799. Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку України.
 1800. Сучасні глобальні проблеми людства: їх сутність та шляхи розв'язання.
 1801. Сучасні етнополітичні процеси в США (70-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)
 1802. Сучасні паперові гроші як джерело з політичної та економічної історії країн світу.
 1803. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній сфері.
 1804. Сучасні проблеми народонаселення і міжнародної міграції робочої сили.
 1805. Сучасні проблеми стабілізації та економічного зростання в Україні.
 1806. Сучасні тенденції розвитку соціально-економічних потреб
 1807. Сучасні тенденції розвитку соціально-економічних потреб.
 1808. Сучасні теорії розвитку особистості.
 1809. Сформулюйте риси сучасного міжнародного бізнесу.
 1810. Схема оцінки програмного забезпечення СУБД для СППР.
 1811. Схема підготовки і прийняття рішень керівниками.
 1812. Східна політика російського царизму у ХVІІІ столітті
 1813. Східний напрямок у зовнішній політиці Польщі 1333 – 1638 рр.
 1814. Східноєвропейська політика США (1989-перша половина 1990 - х рр.)
 1815. Сховища даних у СППР.
 1816. Тадеуш Костюшко – видатний діяч польського національно-визвольного руху
 1817. Танкові війська у другій світовій війні
 1818. Тема Голокосту в сучасній вітчизняній історіографії.
 1819. Теоретична база наукового дослідження.
 1820. Теоретичні і практичні аспекти обліку заробітної плати.
 1821. Теоретичні і практичні аспекти обліку і аналізу праці і заробітної плати.
 1822. Теоретичні і практичні аспекти обліку і аудиту взаємовідносин з дочірніми підприємствами.
 1823. Теоретичні і практичні аспекти обліку і аудиту витрат на поліпшення основних засобів.
 1824. Теоретичні концепції виникнення та природи грошей, їх суть та функції.
 1825. Теоретичні та практичні аспекти валових доходів і валових витрат як об'єкт обліку, контролю та економічного аналізу.
 1826. Теоретичні та практичні аспекти обліку та аналізу витрат виробництва з позиції фінансового та управлінського обліку та стандартизації.
 1827. Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дочірними підприємствами.
 1828. Теоретичні та практичні аспекти оптимізації системи обліку та аналізу витрат.
 1829. Теоретичні та практичні аспекти організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на етапі реформування бухгалтерського обліку.
 1830. Теоретичні та практичні аспекти оцінки товарно-матеріальних цінностей в умовах інфляції та організація їх обліку і контролю.
 1831. Теорія довгих хвиль М.Кондратьєва та її значення для економічної практики.
 1832. Теорія і практика обліку і аналізу грошових коштів, розрахунків та шляхи їх вдосконалення в умовах переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку.
 1833. Теорія ігор: сутність і сфери застосування при виборі конкурентної стратегії.
 1834. Теорія оперантного зумовлення Б. Ф. Скінера. Етапи організаційної модифікації поведінки (практичне використання ідей біхевіоризму) в менеджменті.
 1835. Теорія та методологія прийняття управлінських рішень.
 1836. Територіальне фінансове планування і його розвиток.
 1837. Технічно-стандартні бар'єри в торгівлі.
 1838. Технологія прийняття управлінських рішень в AT.
 1839. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна, змішана.
 1840. Типологія стратегій конкуренції. Загальні стратегії конкуренції за класифікацією М.Портера.
 1841. Типологія сучасних організацій та відповідні підходи до управління їх конкурентоспроможністю.
 1842. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання.
 1843. ТНК щодо аналізу економічного середовища?
 1844. ТНК, що діють в Україні?
 1845. Товар та його властивості. Суперечності товару.
 1846. Товариство з додатковою відповідальністю.
 1847. Товариство з обмеженою відповідальністю.
 1848. Товарна біржа та її місце в ринковій інфраструктурі.
 1849. Товарна форма організації суспільного виробництва.
 1850. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення, суть, ознаки і роль у розвитку суспільного виробництва. Просте і розвинуте товарне виробництво.
 1851. Торговельна політика, й види та інструменти.
 1852. Торговець ЦП, їх види та функції.
 1853. Трансакційні витрати підприємства та управління ними.
 1854. Трансформація форм власності - основа докорінних перетворень соціально-економічної системи України.
 1855. Третейський суд.
 1856. Три покоління інформаційних систем в економіці.
 1857. Тринапрямлена структура проекту.
 1858. Трудовий договір.
 1859. Трудовий контракт.
 1860. Туристична документація. Оформлення договорів туристичних операцій.
 1861. Туристична пропозиція як об’єкт туризму.
 1862. Туристичний бізнес: зовнішнє і внутрішнє середовище туристичної організації.
 1863. Туристичний регіон: суть, елементи та сфера діяльності.
 1864. Туристичні організації, їх види та діяльність.
 1865. У чому відмінність американської і японської ділової етики?
 1866. У чому переваги й недоліки локального виробництва (складання) порівняно з локальним складуванням?
 1867. У чому полягає предмет курсу Міжнародний менеджмент?
 1868. У чому полягає специфіка керівництва міжнародними компаніями?
 1869. У чому полягає специфіка міжнародного підприємництва?
 1870. У чому полягають галузеві та географічні фактори глобалізації?
 1871. У чому полягають завдання фінансового контролю міжнародних компаній?
 1872. У чому полягають обмеження потоків міжнародних даних?
 1873. У чому полягають особливості міжнародної етики?
 1874. У чому полягають особливості статусу жінки-менеджера в міжнародних корпораціях?
 1875. У чому суть кризового менеджменту міжнародних корпорацій?
 1876. Угоди між державами про запобіжні заходи, спрямовані на встановлення га підтримання правопорядку.
 1877. Угорська Республіка – Україна: проблеми двосторонніх взаємин.
 1878. Удосконалення взаємодії між вищими керівними органами AT: розробка ефективного організаційно-адміністративного механізму.
 1879. Удосконалення калькулювання собівартості продукції на підприємстві в умовах ринку.
 1880. Удосконалення методики оцінки ефективності виробничих інвестицій за ринкових умов господарювання.
 1881. Удосконалення обліку і аналізу додаткового капіталу.
 1882. Удосконалення обліку і аналізу загальногосподарських витрат і витрат на збут.
 1883. Удосконалення обліку і аудиту інших (крім основних засобів) необоротних матеріальних активів.
 1884. Удосконалення обліку, аналізу й контролю діяльності допоміжних виробництв.
 1885. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат.
 1886. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу наявності та руху основних засобів.
 1887. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу операцій з вибуття основних засобів.
 1888. Удосконалення організації фінансового планування з викорис­танням сучасних інформаційних технологій.
 1889. Удосконалення організаційних структур AT.
 1890. Удосконалення підготовки та проведення загальних (установчих) зборів акціонерів.
 1891. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення виробництва.
 1892. Удосконалення системи оперативно-виробничого планування
 1893. Удосконалення системи оперативно-виробничого планування.
 1894. Удосконалення системи оперативного контролю поточних витрат торгівельного підприємства.
 1895. Удосконалення системи оперативного планування виробництва
 1896. Удосконалення системи оперативного планування виробництва.
 1897. Удосконалення системи управління затратами на підприємстві.
 1898. Удосконалення системи управління прямими витратами.
 1899. Удосконалення форм і методів економічного управління підприємством.
 1900. Удосконалення форм стимулювання працівників за рахунок прибутку торгівельного підприємства.
 1901. Україна в політичних планах Німеччини (1941 – 1944 рр.): історіографія проблеми.
 1902. Україна і Росія у світлі культурних взаємин ХІХ – ХХ ст.
 1903. Україна — учасник Конвенції ООН про міжнародний договір купівлі-продажу товарів.
 1904. Українська культура в контексті розвитку світової культури на зламі ХХ і ХХІ століть.
 1905. Українська культура в наукових дослідженнях ХІХ-ХХ ст.
 1906. Українська початкова та середня освіта Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії.
 1907. Українська преса як історичне джерело вивчення суспільного життя Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст.
 1908. Українське Відродження (15-17 ст.): історіографія проблеми.
 1909. Українське козацтво в російській історіографії 17-19 ст.
 1910. Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни: історіографічний аспект.
 1911. Українське просвітництво 17-18 століть: джерела і історіографія.
 1912. Український націоналістичний рух на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. в діаспорній історіографії.
 1913. Українські політичні партії на Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. в сучасній українській історіографії.
 1914. Українсько-китайські відносини (1991-2006 рр.) політичний аспект
 1915. Українсько-польські відносини у Південно-Західному краї Російської імперії у другій половині ХІХ ст.
 1916. Українсько-турецькі відносини (1991-2006 рр.)
 1917. Умови виникнення індивідуальних трудових спорів.
 1918. Умови виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
 1919. Умови здійснення підприємницької діяльності.
 1920. Умови належного виконання зобов’язання.
 1921. Умови супроводження вантажів.
 1922. Управління акціонерним капіталом торгівельного підприємства.
 1923. Управління акціонерним капіталом фірми.
 1924. Управління амортизацією боргу торгівельного підприємства.
 1925. Управління безпекою організації.
 1926. Управління боргами організації.
 1927. Управління боргами підприємства.
 1928. Управління в умовах кризових ситуацій.
 1929. Управління валютними ресурсами.
 1930. Управління валютними ризиками комерційними банками України
 1931. Управління валютними ризиками комерційними банками України.
 1932. Управління видатками місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень
 1933. Управління використанням чистого прибутку на виплату дивідендів.
 1934. Управління виробничим потенціалом AT.
 1935. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства.
 1936. Управління витратами та цінова політика AT.
 1937. Управління відтворенням основних засобів.
 1938. Управління вільним підприємництвом.
 1939. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю торгі­вельного підприємства.
 1940. Управління втратами в системі стратегічного розвитку підприємства.
 1941. Управління господарським ризиком в інвестиційній діяльності підприємства.
 1942. Управління господарським ризиком на підприємстві
 1943. Управління господарським ризиком на підприємстві.
 1944. Управління грошовим потоком — виручка від реалізації продукції.
 1945. Управління грошовим потоком — надходження коштів від фінансових інвестицій.
 1946. Управління грошовим потоком — оплата рахунків суб'єктів господарювання.
 1947. Управління грошовим потоком — отримання банківських кредитів.
 1948. Управління грошовим потоком — платежі державі.
 1949. Управління грошовими активами торгівельного підприємства.
 1950. Управління грошовими коштами підприємства.
 1951. Управління грошовими потоками субєктів господарювання.
 1952. Управління дебіторською заборгованістю та її оптимізація.
 1953. Управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів.
 1954. Управління екологічними процесами (на мікрорівні).
 1955. Управління економічними реформами (теоретико-практичний аспект).
 1956. Управління економічними реформами.
 1957. Управління експортно-імпортними операціями.
 1958. Управління ефективністю діяльності AT.
 1959. Управління ефективністю діяльності підприємства.
 1960. Управління ефективністю комерційних угод по закупівлі товарів торгівельного підприємства.
 1961. Управління залишками грошових активів та їх еквівалентів на торгівельному підприємстві.
 1962. Управління залученням товарного кредиту на торгівельному підприємстві.
 1963. Управління залученням фінансового кредиту на торгівельному підприємстві.
 1964. Управління запасами на підприємстві.
 1965. Управління звітністю підприємства.
 1966. Управління земельними відносинами.
 1967. Управління інвестуванням у фінансові інструменти торгівель­ного підприємства (по окремих напрямках та видах інвестицій).
 1968. Управління інкасацією дебіторської заборгованості торгівельного підприємства.
 1969. Управління інноваційним розвитком виробничих господарських систем.
 1970. Управління інноваційними інвестиціями торгівельного підприємства.
 1971. Управління інноваційними процесами в організаційно-економічному механізмі антикргоового управління підприємством.
 1972. Управління інноваційними процесами в організаційно-економічному механізмі антикризового управління підприємством.
 1973. Управління інноваційними процесами.
 1974. Управління іпотечним механізмом ефективного використання і розвитку нерухомості.
 1975. Управління іпотечним механізмом ефективного використання і розвитку нерухомості. Система управління страхуванням.
 1976. Управління кар'єрою працівника в організації.
 1977. Управління конкурентоспроможністю як узагальнюючий курс в системі підготовки магістрів.
 1978. Управління конфліктом.
 1979. Управління корпоративними системами.
 1980. Управління кредитним механізмом (фінансовий аспект).
 1981. Управління кредиторською заборгованістю.
 1982. Управління легалізацією тіньового сектору підприємства.
 1983. Управління матеріальними потоками в логістичних мережах.
 1984. Управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві.
 1985. Управління народним господарством (теорія і методологія).
 1986. Управління необоротними активами підприємства.
 1987. Управління оборотним капіталом підприємства.
 1988. Управління оборотністю запасів матеріальних оборотних активів торгівельного підприємства.
 1989. Управління обслуговуванням боргу торгівельного підприємства.
 1990. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торгівельного підприємства.
 1991. Управління оновленням операційних необоротних активів торгівельного підприємства та його фінансовим забезпеченням.
 1992. Управління оновленням складових матеріально-технічної бази торгівельного підприємства.
 1993. Управління податковими платежами торгівельного підприємства.
 1994. Управління податковою системою (податкова політика).
 1995. Управління позичковим капіталом.
 1996. Управління портфелем цінних паперів підприємства.
 1997. Управління портфелем як основа реструктуризації AT.
 1998. Управління поточними витратами від операційної діяльності торгівельного підприємства.
 1999. Управління прибутком від операційної діяльності.
 2000. Управління прибутком від фінансових операцій.
 2001. Управління процесом банкрутства та ліквідації банку.
 2002. Управління процесом розробки та реалізації програми підвищення конкурентоспроможності.
 2003. Управління процесом формування собівартості продукції.
 2004. Управління реалізацією програми реальних інвестицій торгі­вельного підприємства.
 2005. Управління реальними інвестиціями торгівельного підприємства.
 2006. Управління рижиковими операціями (теоретичний аспект).
 2007. Управління ризиковими операціями (теоретичний аспект).
 2008. Управління розподілом і використанням прибутку підприємств.
 2009. Управління розподілом прибутку.
 2010. Управління рухом основних фондів на торгівельному підпри­ємстві.
 2011. Управління системами оплати праці на підприємстві.
 2012. Управління системою підвищення кваліфікації кадрів.
 2013. Управління складом витрат щодо оплати праці персоналу торгівельного підприємства.
 2014. Управління собівартістю та її вплив на формування прибутку від реалізації.
 2015. Управління соціальним розвитком підприємства.
 2016. Управління споживчим кредитом на торгівельному підприємстві. Обґрунтування умов реалізації товарів на умовах споживчого кредиту.
 2017. Управління споживчим попитом.
 2018. Управління стійкістю підприємства.
 2019. Управління та моделювання системи компенсації екологічних збитків (на мікрорівні).
 2020. Управління товарними запасами.
 2021. Управління уцінкою товарів на торгівельному підприємстві.
 2022. Управління фінансовими витратами торгівельного підприємства.
 2023. Управління фінансовими ресурсами підприємства.
 2024. Управління фінансовими ресурсами.
 2025. Управління фінансовими ризиками.
 2026. Управління формуванням інвестиційних ресурсів торгівельного підприємства.
 2027. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій торгі­вельного підприємства.
 2028. Управління формуванням прибутку торгівельного підприємства.
 2029. Управління формуванням товарним забезпеченням обороту торгівельного підприємства.
 2030. Управління холдинговими компаніями (теоретичний аспект).
 2031. Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення.
 2032. Управлінський облік в організації.
 2033. Управлінський облік інформаційна база обліку, оперативного контролю їх аналізу використання матеріалів та шляхи вдосконалення.
 2034. Управлінський та фінансовий аспекти обліку та аналізу витрат на прикладі виробництва.
 2035. Управлінські рішення та їх оптимізація.
 2036. Управлінські стратегії (практичний аспект).
 2037. Упровадження нових видів банківських послуг для промислових (сільськогосподарських) підприємств у сучасних умовах.
 2038. Урахування кон'юнктури ринку при створенні підприємства.
 2039. Уругвайська угода як кодекс міжнародної торгівлі.
 2040. Усама Бен Ладен: спроба політичного портрету
 2041. успільно-політичний розвиток Речі Посполитої у другій половині ХУШ ст.
 2042. Установчі документи акціонерного товариства.
 2043. Установчі документи.
 2044. Утворення Болгарської національної держави на початку ХХ ст.
 2045. Утворення і політичний устрій Королівства Польського.
 2046. Утворення імперії Габсбургів: передумови і наслідки для слов’янських країн
 2047. Утворення Польської багатонаціональної держави
 2048. Учасники ФР.
 2049. Участь України в розробці додаткових протоколів до Конвенції ООН.
 2050. Ф'ючерсна торгівля на сучасному біржовому ринку.
 2051. Фактичний аналіз фінансової діяльності підприємства
 2052. Фактори, що впливають на ефективність роботи груп.
 2053. Фактори, що впливають на організацію роботи індивіда.
 2054. Фактори, які визначають інжиніринг (інженерію) СППР.
 2055. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.
 2056. Феофан Прокопович – ідеолог реформ Петра І
 2057. Фідель Кастро: політична біографія
 2058. Філософія культури і гра.
 2059. Філософія культури і політика.
 2060. Філософія культури і сакральне.
 2061. Філософія культури і соціологія.
 2062. Філософія культури неокантіанства.
 2063. Філософія культури О. Шпенглера.
 2064. Філософія культури передромантизму і романтизму.
 2065. Філософія культури постмодернізму.
 2066. Фінансова звітність і аналіз її основних показників (на прикладі підприємств різних сфер економіки і різних форми власності).
 2067. Фінансова інвестиційна діяльність підприємства.
 2068. Фінансова оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника.
 2069. Фінансова система держави. Державний бюджет. Дефіцит державного бюджету. Державний борг.
 2070. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства.
 2071. Фінансове забезпечення закладів культури.
 2072. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.
 2073. Фінансове забезпечення місцевих запозичень в умовах самоврядування.
 2074. Фінансове забезпечення освіти в Україні.
 2075. Фінансове забезпечення охорони здоров’я на ринку медичних послуг.
 2076. Фінансове забезпечення самостійності місцевих бюджетів.
 2077. Фінансове забезпечення санації підприємств.
 2078. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні.
 2079. Фінансове забезпечення суб’єктів фармацевтичної галузі.
 2080. Фінансове забезпечення формування капіталу суб'єктів підприємницької діяльності.
 2081. Фінансове забезпечення функціонування необоротних активів підприємства.
 2082. Фінансове планування як інструмент управління фінансами підприємства.
 2083. Фінансовий аналіз діяльності підприємства, як основа прийняття інвестиційних рішень.
 2084. Фінансовий контроль та проблеми його вдосконалення.
 2085. Фінансовий леверидж на торгівельному підприємстві і шляхи оптимізації його ефекту.
 2086. Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємство.
 2087. Фінансовий механізм пенсійного страхування в Україні.
 2088. Фінансовий механізм регулювання інвестиційної діяльності.
 2089. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування в Україні
 2090. Фінансовий механізм соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 2091. Фінансовий механізм соціального страхування на випадок безробіття.
 2092. Фінансовий механізм страхування від нещасних випадків на виробництві.
 2093. Фінансовий план підприємства як інструмент управління.
 2094. Фінансові активи і пасиви підприємства як об'єкт бухгалтерського обліку, контролю і аудиту.
 2095. Фінансові аспекти організації маятникової міграції в Україні.
 2096. Фінансові аспекти стимулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 2097. Фінансові методи контролю за рухом запасів матеріальних оборотних активів торгівельного підприємства та їх удоско­налення.
 2098. Фінансові результати діяльності підприємства - об'єкт фінансового і управлінського обліку, економічного аналізу.
 2099. Фінансові ресурси підприємства : структура, формування і використання.
 2100. Фінансові ресурси підприємства і напрямки підвищення ефективності їх використання.
 2101. Фінансові ресурси підприємства: механізм управління в умовах реструктуризації підприємства.
 2102. Фінансово-економічний механізм молодіжного кредитування в Україні.
 2103. Фінансово-кредитні важелі інвестиційного розвитку малого підприємництва в Україні.
 2104. Фінансово-монополістичний капітал і фінансова олігархія.
 2105. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансова олігархія.
 2106. Фінансово-промислові групи та управління ними.
 2107. Фінансування утворення товарних запасів на торгівельному підприємстві.
 2108. Фіскальна функція Державної митної служби України.
 2109. Фіскальні аспекти підтримки вітчизняного товаровиробника.
 2110. Фондова біржа та її функції.
 2111. Фондова біржа: еволюція технологій.
 2112. Фондовий ринок та його розвиток в Україні.
 2113. Фондовий ринок та удосконалення його управління.
 2114. Фондові біржі та їх роль у становленні фінансового ринку в Україні.
 2115. Фондові індекси.
 2116. Форма і зміст позову.
 2117. Форма і строк дії трудового договору.
 2118. Форми бухгалтерського обліку.
 2119. Форми випуску ЦП.
 2120. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості.
 2121. Форми державного регулювання ФР.
 2122. Форми і види права власності.
 2123. Форми і методи державного регулювання ринкової економіки.
 2124. Форми і методи державного регулювання.
 2125. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові статті, монографії, дисертації.
 2126. Форми торгівлі. Внутрішня і зовнішня торгівля. Роздрібна і оптова торгівля. Товарні біржі.
 2127. Формування групового мислення та феномен групового ризику.
 2128. Формування економічної стратегії розвитку торгівельного підприємства.
 2129. Формування і використання обігових коштів підприємства.
 2130. Формування і розвиток груп в організації. Шляхи підвищення згуртованості групи.
 2131. Формування іміджу (привабливості) організації (методологічний аспект).
 2132. Формування капіталу суб'єктів підприємницької діяльності.
 2133. Формування кейс-бізнес програм.
 2134. Формування кредитного портфеля AT: принципи та фінансові результати.
 2135. Формування національної свідомості болгарського народу кінець XVIII – початок ХІХ ст.
 2136. Формування облікової інформації з метою оцінки і аналізу та управління фінансовими активами і пасивами підприємства.
 2137. Формування облікової інформації про матеріальні аспекти в бюджетній організації та оцінка її контрольних аналітичних даних та можливостей.
 2138. Формування облікової та аналітичної інформації про наявність, рух і технічний стан основних засобів.
 2139. Формування основних показників бухгалтерської звітності вдосконалення методики аналізу в умовах переходу на національні стандарти обліку.
 2140. Формування підсистеми організаційного розвитку AT.
 2141. Формування підсистеми стратегічного моніторингу AT.
 2142. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві.
 2143. Формування показників фінансової звітності та аналіз фінансового стану підприємства.
 2144. Формування політики збуту продукції на підприємстві
 2145. Формування політики збуту продукції на підприємстві.
 2146. Формування польських політичних партій кінцець ХІХ – початок ХХ ст.
 2147. Формування портфеля цінних паперів AT: принципи та фінансові результати.
 2148. Формування російського абсолютизму в ХУІІ ст.
 2149. Формування системи державного регулювання ФР в умовах перехідної економіки.
 2150. Формування системи заходів щодо підвищення ефективності використання обігових коштів підприємства.
 2151. Формування системи науково обґрунтованих норм та нормативів для економічних рахунків.
 2152. Формування системи управління конкурентоспроможністю AT.
 2153. Формування собівартості продукції та шляхи й резерви її зниження.
 2154. Формування стратегії запобігання банкрутству організації.
 2155. Формування та виконання місцевих бюджетів України.
 2156. Формування та використання доходів страхової компанії.
 2157. Формування та використання експортного потенціалу обробної промисловості
 2158. Формування та використання обігових коштів підприємства.
 2159. Формування та використання прибутку на виробничому підприємстві.
 2160. Формування та використання страхових резервів страхової компанії.
 2161. Формування та використання фондів AT.
 2162. Формування та ефективне використання оборотних засобів підприємств.
 2163. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 2164. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
 2165. Формування товарних запасів торгівельного підприємства.
 2166. Формування тоталітарного режиму в Чехословаччині в другій половині 40-х рр. ХХ ст.
 2167. Формування тоталітарного режиму в Чехословаччині в другій половині 40-х рр.. ХХ ст.
 2168. Формування туристичного продукту та його просування на ринку.
 2169. Формування удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці.
 2170. Формування чеського буржуазного суспільства та його соціальна структура. 31. Економічний розвиток чеських земель.
 2171. Формування «портфеля обов'язків» керівних органів AT.
 2172. Форс-мажорні обставини, за якими договір не може бути виконаний.
 2173. Франко-арабська боротьба у VІІІ ст..
 2174. Франція 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: проблеми розвитку
 2175. Французько-російські відносини 1801 – 1815 рр.
 2176. ФРН на зламі ХХ-ХХІ ст. труднощі, проблеми, здобутки
 2177. Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук.
 2178. Функції процесу рішень, які вимагають підтримки.
 2179. Функції та механізм фінансового менеджменту.
 2180. Характеристика користувачів та основний зміст потрібної їм інформації.
 2181. Характеристика основних ролей членів команди.
 2182. Характеристика права державної власності.
 2183. Характеристика права колективної власності.
 2184. Характеристика права приватної власності.
 2185. Характеристика програмного забезпечення управління проектами: основні програми та їх можливості.
 2186. Характеристика розвитку міжнародного туризму в Європейських країнах.
 2187. Характеристика специфічних інструментів проектного менеджменту.
 2188. Характеристика суб'єктів підприємницької діяльності.
 2189. Характеристика та види нематеріальних активів.
 2190. Характеристика та вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту.
 2191. Характеристика трудового контракту.
 2192. Характеристика, оцінка та аналітичний облік основних засобів.
 2193. Хорвато-угорська угода 1868 р. та її наслідки.
 2194. Хорватський національний рух у 1848-1849 рр.
 2195. Цивілізаційний та формаційний підходи до процесів суспільного розвитку.
 2196. Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання.
 2197. Циклічність економічного розвитку. її природа та методи сучасного регулювання.
 2198. Цілі та задачі внутріфірмового планування та прогнозування.
 2199. Ціна ринкової рівноваги, її суть га механізм встановлення. Явища дефіциту та надлишку товару.
 2200. Цінні папери. Фондова біржа.
 2201. Ціннісна природа культури.
 2202. Цінова політика підприємства та управління нею.
 2203. Ціноутворення на ринку державних та муніципальних цінних паперів в Україні.
 2204. Ціноутворення туристичного продукту.
 2205. ЦП іменні, на пред'явника та ордерні.
 2206. Частково-наукові методи.
 2207. Чеська держава під час правління Карла ІУ
 2208. Чеський колабораціонізм в роки Другої світової війни.
 2209. Чеський національний рух під час революції 1848 р.
 2210. Чеські політичні партії та їх програми на початку ХХ ст.
 2211. Чесько-українські відносини (1993 – 2006 рр.)
 2212. Чехія у період правління Карла ІУ.
 2213. Чехія у період раннього феодалізму (Х – ХІІ ст.).
 2214. Чехо-словацький колабораціоналізм у Другій світовій війні
 2215. Чи є достатньо підстав для утворення української школи менеджменту?
 2216. Чи існує, на ваш погляд, українська модель міжнародного бізнесу?
 2217. Чим відрізняється менеджмент країн з перехідною економікою?
 2218. Чим відрізняється система планування в міжнародних і національних компаніях?
 2219. Чим відрізняються управлінські рішення ТНК від рішень національних компаній?
 2220. Чим принципово відрізняється досвід американського від японського менеджменту?
 2221. Чим принципово національний бізнес відрізняється від міжнародного?
 2222. Чинники, що впливають на інтенсивність конкуренції (силу конкурентної боротьби).
 2223. Чинники, що впливають на об'єктивність оцінки менеджером виконання роботи індивідом — психологічні, соціальні, організаційні.
 2224. Чому в ТНК персонал чинить опір змінам?
 2225. Чому виникає потреба у страхуванні валютних ризиків?
 2226. Чому виникають і як розв'язуються виробничі конфлікти у міжнародних корпораціях?
 2227. Чому міжнародний бізнес розвивається вищими темпами, ніж національний?
 2228. Чому ТНК орієнтовані на світові ринки?
 2229. Чому японська школа менеджменту є альтернативною американській?
 2230. Чотири основних сценарії підтримки прийняття рішень.
 2231. Шляхи зниження собівартості продукції промислового виробництва.
 2232. Шляхи зростання обсягу сукупного чистого грошового потоку торгівельного підприємства.
 2233. Шляхи і резерви підвищення прибутковості підприємства.
 2234. Шляхи мінімізації втрат вартості активів торгівельного підприємства в процесі їх використання.
 2235. Шляхи оптимізації організації обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу.
 2236. Шляхи оптимізації поточних витрат від операційної діяльності торгівельного підприємства.
 2237. Шляхи підвищення взасморозрахунків між підприємницькими структурами в сучасних умовах.
 2238. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства в сучасних умовах.
 2239. Шляхи підвищення ефективності організації виробництва на промисловому підприємстві.
 2240. Шляхи підвищення технічного оснащення підприємства (методологія).
 2241. Шляхи та резерви підвищення прибутковості підприємства.
 2242. Шляхи та форми залучення іноземного капіталу в Україні.
 2243. Що таке міжнародний ефект Фішера?
 2244. Що являють собою структури на основі стратегічних одиниць бізнесу?
 2245. Югославсько-радянські відносини в 40-х – 50-х рр. ХХ ст.
 2246. Я-концепція та її вплив на поведінку людини в організації. Захисна поведінка.
 2247. Як вибрати оптимальне співвідношення між централізацією і децентралізацією?
 2248. Як виглядає практика використання в управлінні міжнародними компаніями теорії очікувань?
 2249. Як виглядає система контролю ТНК?
 2250. Як визначається ефективність міжнародних комунікацій?
 2251. Як відбувається злиття міжнародних компаній?
 2252. Як впливає на стиль керівництва національна культура?
 2253. Як впливає національна культура на виникнення комунікаційних бар'єрів?
 2254. Як впливає національний менталітет на міжнародний бізнес-етикет?
 2255. Як впливає організаційна культура на зміни в ТНК?
 2256. Як впливають національні культури на мотивацію?
 2257. Як впливають національні стандарти бухгалтерського обліку на процес контролю в українських відділеннях ТНК?
 2258. Як застосувати в міжнародному менеджменті теорію ієрархії потреб А.Маслоу?
 2259. Як здійснюється фінансування зовнішньої торгівлі?
 2260. Як контролюється якість виконання у ТНК?
 2261. Як пов'язана національна науково-технічна політика з розвитком новітніх технологій на світових ринках?
 2262. Як пов'язані національні культури із соціальною відповідальністю міжнародних компаній?
 2263. Як технологічний розвиток впливає на менеджмент ТНК?
 2264. Як формується організаційна культура ТНК?
 2265. Яка роль маркетингового аналізу для прийняття рішень у міжнародному бізнесі?
 2266. Яка суть і структура міжнародного менеджменту?
 2267. Яке існує співвідношення між поняттями міжнародний бізнес, міжнародний менеджмент, загальний менеджмент?
 2268. Яке співвідношення між національною і міжнародною моделями менеджменту?
 2269. Який взаємозв'язок між загальним та міжнародним менеджментом?
 2270. Який критерій лежить в основі поділу комунікацій на прозорі й приховані?
 2271. Яким є культурний контекст діяльності ТНК в Україні?
 2272. Яким чином враховуються політичні ризики в процесі прийняття рішень?
 2273. Яким чином можна долати комунікаційні бар'єри?
 2274. Яким чином організовано сучасний міжнародний ринок технологій?
 2275. Яким чином оцінюється ефективність управлінських рішень ТНК?
 2276. Яким чином удосконалення менеджменту впливає на посилення конкурентоспроможності ТНК?
 2277. Яким чином українські фірми пристосовуються до вимог сучасної глобалізації?
 2278. Яким чином фінансуються науково-технічні розробки?
 2279. Якими комунікаціями в Україні можуть скористатись ТНК?
 2280. Яких особливостей набуває техніка повноважень у міжнародних компаніях?
 2281. Які відмінності у контролі існують у різних країнах?
 2282. Які є основні етапи розробки міжнародних стратегій?
 2283. Які існують бар'єри для просування жінок-менеджерів у міжнародних корпораціях?
 2284. Які існують закономірності формування культури?
 2285. Які існують методи трансферного ціноутворення?
 2286. Які існують моделі перебудови ТНК?
 2287. Які існують основні чотири відстані в міжнародних комунікаціях?
 2288. Які існують принципи міжнародної ділової етики?
 2289. Які існують проблеми в іноземних призначеннях?
 2290. Які існують проблеми у контролі діяльності відділень міжнародних компаній?
 2291. Які існують стадії формування стратегічних альянсів?
 2292. Які існують технічні засоби підвищення ефективності комунікацій у міжнародному бізнесі?
 2293. Які існують типи валютних курсів?
 2294. Які існують типи іноземних інвестицій?
 2295. Які існують типи корпоративних культур?
 2296. Які існують типи міжнародних стратегій?
 2297. Які компенсаційні підходи використовують міжнародні корпорації?
 2298. Які критерії покладено в основу періодизації розвитку міжнародного менеджменту?
 2299. Які методи використовуються для оцінки здатності менеджерів до міжнародного бізнесу?
 2300. Які моделі керівництва використовуються в управлінні ТНК?
 2301. Які можна порівняти країни в процесі прийняття управлінських рішень?
 2302. Які мотиви вступу ТНК до стратегічних альянсів?
 2303. Які основні риси притаманні північноамериканській моделі керівництва?
 2304. Які основні типи міжнародних фінансових організацій?
 2305. Які основні функціональні завдання міжнародного менеджменту?
 2306. Які особливості зовнішнього середовища в Україні?
 2307. Які особливості навчання персоналу міжнародних компаній?
 2308. Які особливості притаманні менеджменту в країнах, що розвиваються?
 2309. Які особливості притаманні міжнародним банкам?
 2310. Які особливості притаманні організації міжнародних операцій українських фірм?
 2311. Які особливості притаманні розвитку сучасних технологій?
 2312. Які особливості притаманні соціальній відповідальності ТНК?
 2313. Які особливості притаманні стилю керівництва вищих менеджерів-експатріантів українських відділень міжнародних корпорацій?
 2314. Які переваги і недоліки притаманні дивізіональним структурам?
 2315. Які переваги й недоліки притаманні децентралізованим рішенням?
 2316. Які перспективи має Україна на світовому ринку новітніх технологій?
 2317. Які перспективи посилення ролі жінок у міжнародному менеджменті?
 2318. Які регіони України найбільш сприятливі для міжнародного бізнесу?
 2319. Які складові зовнішнього середовища менеджменту?
 2320. Які складові інформаційного забезпечення звітності міжнародних компаній?
 2321. Які складові контролю міжнародних корпорацій?
 2322. Які складові міжнародного досвіду?
 2323. Які складові міжнародного ринку технологій?
 2324. Які складові соціотехнічного дизайну?
 2325. Які типи міжнародних організацій діють у сфері науково-технічного прогресу?
 2326. Які три джерела поповнення людськими ресурсами використовують ТНК?
 2327. Які три основні моделі управління людськими ресурсами використовують міжнародні компанії?
 2328. Які фактори впливають на форми співробітництва у сфері новітніх технологій?
 2329. Які фактори прискорюють і гальмують процес глобалізації?
 2330. Які характерні риси притаманні поведінковим стереотипам американських, європейських та японських менеджерів?
 2331. Які цілі технологічної політики ТНК?
 2332. Яків Головацький в сучасній українській історіографії.
 2333. Якісні, кількісні та гібридні методи підтримки прийняття рішень.
 2334. Яку роль в удосконаленні стилю керівництва міжнародними компаніями відіграє матриця Ейзенхауера (терміновість-важливисть)?
 2335. “Білий рух” Півдня Росії в роки громадянської війни (1918 – 1920 рр.)
 2336. “Законник Стефана Душана”: соціально-економічний аналіз.
 2337. “Заповіт Петра І” у контексті зовнішньої політики Російської імперії в другій половині XVIII ст.
 2338. “Руська трійця” в сучасній українській історіографії.
 2339. “Східна криза” 1875 – 1877 рр в оцінці вітчизняної історіографії
 2340. “Східне питання” в зовнішній політиці Російської імперії в першій чверті ХІХ ст.
 2341. “Українське питання” в концепціях польських політичних партій (1918 – 1926 рр.)
 2342. “Українське питання” в політиці Чехословаччини 1918 – 1938 рр.
 2343. «Карибська криза» в міжнародних відносинах 60-х рр. ХХ ст. 


© 2012-2021 infoworks.com.ua