На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «ЄС та його склад. Структура, мета, механізми наднаціонального регулювання» (ID:1005)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       10 стр.
Размер в архиве:   50 кб.

ЄС та його склад. Структура, мета, механізми наднаціонального регулюванняЗміст
Вступ


Актуальність теми дослідження. Глобальні процеси, що відбуваються в світі, посилена взаємозалежність інтересів
суб’єктів міжнародних відносин в період останнього десятиріччя ХХ та початку ХХІ століття обумовлюють
розширення європейського інтеграційного простору та надають реальних рис розбудові європейської архітектурної
моделі, спрямованої на формування суцільної зони добробуту, стабільності і безпеки. Розширення Європейського
Союзу на Схід в сучасній геополітиці сприймається як нагальна потреба у поширенні зони європейського контролю
над визначальним геополітичним простором з поступовим набуттям суттєвих перспективних геоекономічних переваг.

Процес розширення на Схід для європейської спільноти не є простим. Інтеграція нових членів, з одного боку,
створює бажані перспективи для ЄС в можливості об’єднання всієї Європи в єдиних політичних та економічних
межах. З іншого боку, цей процес супроводжується чисельними перешкодами та проблемами для самого ЄС,
обумовленими такими грандіозними європейськими проектами як: введення єдиної валюти, формування спільної
зовнішньої політики та політики у галузі безпеки тощо.

Для української політики важливим є вироблення зваженої позиції щодо проголошення Україною своєї стратегічної
мети – вступ до Європейського Союзу, що є цілком вірогідним за умов максимально об’єктивного сприйняття
сутності, реалій та відвертого визнання ймовірних наслідків означеного поступу. Сьогодення потребує
виокремлення реальних національних інтересів країни, вироблення ефективної стратегії та дієвої тактики щодо їх
реалізації. У цьому зв’язку постає необхідність наукового пошуку відповідного місця держави у світовій
глобальній, політичній та економічній системах. Врахування досвіду країн ЦСЄ, накопиченого на шляху інтеграції
до Євросоюзу, здобутки та втрати в наслідок їх приєднання є важливим аспектом зовнішньополітичної стратегії
України як до цих країн, так і до Європейського Союзу. Окрім того, прагнення реалізації особистого
євроінтеграційного курсу налаштовує Україну на прагматичний та передбачуваний діалог на східному векторі з
Росією та країнами пострадянського простору за умов послідовного впровадження принципу добросусідства,
стратегічного партнерства та спільного бачення неподільності європейської безпеки.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу наявних у сучасній науці та політиці поглядів,
концепцій і теорій, що стосуються динаміки євроінтеграційних процесів, визначити основні рушійні сили,
принципи та особливості еволюції інтеграційної стратегії Європейського Союзу.

Відповідно до сформульованої мети в роботі поставлені наступні завдання:

дослідити теоретичні засади поглиблення міжнародної інтеграції;

вивчити передумови економічної інтеграції;

дослідити етапи та форми міжнародної інтеграції;

визначити сутність, мету та механізми наднаціонального регулювання;

проаналізувати історію створення ЄС;

провести аналіз внутрішніх зв'язків країн членів ЄС;

визначити перспективи розширення ЄС.

Об'єктом дослідження є ЄС та його структура, сучасні інтеграційні процеси та тенденції, що впливають на
еволюцію політики Європейського Союзу.

Предметом дослідження є структура, мета, механізми наднаціонального регулювання, політика Європейського Союзу
щодо процесу розширення за рахунок країн Центральної та Східної Європи.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід та геополітичний аналіз, за
допомогою яких автором здійснено дослідження європейського регіонального середовища, що інтегрується, а також
еволюції політики та механізмів пристосування складових системи до процесу інтеграції. Методологічним підходом
дослідження виступає системність. У якості головного методологічного прийому дослідження автором визначено
геополітичний аналіз.

Системний підхід сприяє розкриттю внутрішньої організаційної структури, середовища та динаміки взаємовідносин,
що відбуваються в європейському просторі на сучасному етапі інтеграційних процесів. Геополітичний аналіз
дозволяє визначити сукупність принципів сучасного інтеграційного розвитку регіону в контексті еволюції
стратегії розширення ЄС на Схід з урахуванням комплексного впливу географічних, політичних,
військово-стратегічних, етнічних, релігійних та інших чинників.

Загальна методологія, що використовується у комплексному дослідженні, поєднує в собі елементи політичного,
історичного та структурного аналізу, що дозволяє на основі певних подій з урахуванням різних підходів,
виявити загальні закономірності формування та реалізації політики ЄС щодо розширення.Розділ 1 Теоретичні засади поглиблення міжнародної інтеграції1.1 Передумови економічної інтеграції


Інтеграція являє собою об'єктивний процес розвитку стійких економічних зв'язків і поділу праці національних
господарств, що близькі за економічним рівнем. Охоплюючи зовнішньоекономічний обміні сферу виробництва, вона
веде до тісного переплетення національних господарств, до створення регіональних господарських комплексів.

Конкретні форми економічної взаємодії залежать від рівня господарського розвитку країн-учасниць. Особливості
країн відповідно впливають на характер і рушійні сили інтеграції[;].

Процес розвитку економічної інтеграції складний і суперечливий. Він викликаний не тільки економічними, а й
політичними причинами. Хоча основною причиною інтеграції є вимоги високорозвинутих продуктивних сил, що
переросли межі національних господарств, історично цей процес складався таким чином, що співвідношення
політичних і економічних чинників на окремих етапах змінювалося.

Економічна інтеграція розвивається в регіональному аспекті й виявляється в кількох формах. У розвинутих
країнах — це міждержавна інтеграція та інтеграція на мікрорівні або інтеграція, підкріплювана приватними
закордонними інвестиціями. Міждержавні інтеграційні об'єднання виникають як зона вільної торгівлі і ставлять
за мету ліквідувати перешкоди у взаємній торгівлі країн-учасниць, митні союзи яких, окрім згаданої мети,
прагнуть захистити свій внутрішній ринок від конкуренції третіх країн за допомогою митних і податкових
засобів.

Інтеграційний процес у своєму розвитку проходить кілька стадій, у тому числі — створення єдиного ринку з
уніфікацією юридичних та економіко-технічних умов торгівлі, спрямування капіталу і робочої сили, утворення
валютного та економічного союзів. Економічний союз передбачає уніфікацію функціонування всіх сфер
господарської діяльності, координацію економічної політики країн-членів і створення єдиного законодавства.
Можливе формування наднаціональних органів, наділених компетенцією ухвалювати обов'язкові для всіх рішення.

Поділ світового господарства на інтеграційні угруповання справляє суперечливий вплив на процес
інтернаціоналізації виробництва. Утворення міжнародних економічних об'єднань і союзів сприяє розвиткові
виробничих відносин між країнами-членами. Одночасно це створює перешкоди для економічних відносин між© 2012-2019 infoworks.com.ua