На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Управління охороною праці на підприємстві» (ID:1099)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Управління охороною праці на підприємстві


Зміст

Вступ


Конституція України до числа соціальних прав включає право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та
медичне страхування (ст. 49), належні, безпечні й здорові умови праці (ст. 43). Відповідно до ст.12
Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права кожна людина має право на медичну допомогу та
медичний догляд у разі хвороби. Серед основних трудових прав працівників ст. 2 Кодексу законів про працю
України вказує на право на здорові та безпечні умови праці. Ст. 6 Основ законодавства України про охорону
здоров'я закріплює право на охорону здоров'я, що передбачає серед інших право на безпечні й здорові умови
праці.

Останнім часом вимоги з охорони здоров'я часто не дотримуються підприємствами різних організаційно-правових
форм, які використовують працю найманих працівників. Чимало керівників підприємств безвідповідально ставляться
до обов'язків щодо створення здорових і безпечних умов праці, часто розглядають ці питання як другорядні.
Такий стан охорони здоров'я на виробництві пояснюється передусім об'єктивними і суб'єктивними причинами, які
полягають у зносі основних виробничих фондів, у тому, що немає зацікавленості власників у поліпшенні умов і
безпеки праці, в некомпетентності більшості персоналу в питаннях охорони здоров'я, в низькій трудовій і
технологічній дисципліні, в недостатній ролі органів нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю
й охорону здоров'я у процесі праці. Особливу тривогу викликає зростання кількості аварій з груповими нещасними
випадками.

Найважливіші норми щодо охорони праці та здоров'я працівників на виробництві закріплені в Законі України "Про
охорону праці" від 14 жовтня 1992 р., у трьох главах КЗпП (глава XI "Охорона праці", глава XII "Праця жінок",
глава XIII "Праця молоді"), а також у підзаконних актах - положеннях, правилах, інструкціях, актах соціального
партнерства, локальних нормативно-правових актах.

1. Поняття та гарантії охорони праці


Право кожної людини на належні, безпечні та здорові умови праці — конституційне право, встановлене ст. 43
Конституції України[]. Окрім цього, Конституція закріпила право людини на охорону здоров'я (ст. 49).

Відповідно до ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, держави, які беруть
участь у цьому Пакті, мають визнати право кожного на справедливі та сприятливі умови праці, умови роботи, що
відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Питанням охорони праці присвячено низку конвенцій і рекомендацій МОП. Генеральною угодою між Кабінетом
Міністрів України, Конфедерацією роботодавців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2002—2003
рік передбачено подати на ратифікацію до Верховної Ради України Конвенцію МОП № 155 про безпеку, гігієну та
виробниче середовище, а також розглянути на засіданні Національної ради соціального партнерства питання про
можливість ратифікації Україною Конвенції МОП № 184 "Про безпеку і гігієну праці в сільському господарстві".

Кодекс законів про працю України закріплює право на здорові та безпечні умови праці (ст.2), ст. 6 Основ
законодавства України про охорону здоров'я встановлює право на охорону здоров'я, що передбачає серед інших
право на безпечні й здорові умови праці.

Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни
зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю
населення й окремих осіб (ст. 5 Основ законодавства України про охорону здоров'я).

У широкому значенні під охороною праці розуміється сукупність правових норм, що охоплюють увесь комплекс
питань застосування праці й належних до різних інститутів трудового права (трудового договору, робочого часу
і часу відпочинку та ін.). До них належать норми, які забороняють необґрунтовану відмову в прийнятті на
роботу, обмежують переведення та звільнення працівників, встановлюють граничну тривалість робочого часу,
регламентують час відпочинку, та багато інших, спрямованих на створення сприятливих загальних умов трудової
діяльності[].

Права громадян, у тому числі працівників, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, можуть бути
реалізовані тільки за умови, якщо в нормативному порядку буде встановлено необхідні для цього гарантії.

Чинне законодавство передбачає систему гарантій щодо охорони здоров'я працівників на виробництві. Згідно зі
ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці
жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється[].

Основи законодавства України про охорону здоров'я розглядають охорону здоров'я як загальний обов'язок усіх
підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, які зобов'язані забезпечити пріоритетність
охорони здоров'я у власній діяльності (ст. 5 Основ). З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці,
високого рівня працездатності встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих
процесів, пов'язаних з діяльністю людей. Власники та керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані
забезпечити виконання техніки безпеки, виробничої санітарії, інших вимог охорони праці, не допускати
шкідливого впливу на здоров'я людей (ст. 28 Основ).

Закон України "Про охорону праці" передбачає цілу низку гарантій прав громадян на охорону праці як при
укладенні трудового договору, так і під час роботи на підприємстві. При укладенні трудового договору
громадянин повинен бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я і про
його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Забороняється укладення трудового договору з
громадянином, якому згідно з медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом
здоров'я[,c.486].

Однією з гарантій є й те, що згідно зі ст. 153 КЗпП і ст. 6 Закону України "Про охорону праці" працівник має
право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи
здоров'я або для людей, що його оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації
підтверджується фахівцями з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є,
або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці, а також страхового експерта з охорони праці. За
період простою з цих причин не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток.

Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи,
роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному
висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника
з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про
охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна
допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного заробітку (ч. З ст. 38, ст.
44 КЗпП). •

На час припинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або обладнання органом
державного нагляду або службою охорони праці працівникам гарантується збереження місця роботи.

Працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, надається право на додаткові пільги і
компенсації. Вони безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними© 2012-2022 infoworks.com.ua