На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Інвестиційна політика підприємства туристичного сервісу » (ID:1150)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       24 стр.
Размер в архиве:   100 кб.

Інвестиційна політика підприємства туристичного сервісу (ПТС)ЗмістВступ


Актуальність теми. Туристична індустрія є пріоритетною і прибутковою частиною системи господарювання і однією
з найбільш динамічних галузей світового господарства.

На теперішній час у цій галузі зайнято понад 360 млн. населення світу, тобто кожний десятий працівник, а за
прогнозом до 2006 року кожна восьма працездатна людина у світі буде задіяна в цій сфері економіки. Частка
туризму складає приблизно 10 % світового валового національного продукту, 7 % загального обсягу інвестицій, 11
% світового споживання витрат, 8 % усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами.

На жаль, в Україні розвиток туристичного бізнесу не є поки що пріоритетною галуззю економіки і знаходиться на
стадії становлення. Теоретичні аспекти загальної організації управління інвестиційними процесами підприємств
сфери туризму з позицій економічного стимулювання їх розвитку та впливу результатів діяльності на стан
економічного середовища та ефективний розвиток взаємозв’язку економічних систем відображені в роботах таких
вітчизняних та зарубіжних вчених: Балабанов І.Т., Беренс В., Хавранек П., Бірман Г., Шмідт С., Гетце У., Блех
Ю., Боумен К., Вайсман А., Гітман Л., Данк М., Ендрю С., Карпова Г., Мейтланд Я., Брейдик О.О., Виноградська
А., Гончаров В.В., Добровольська А., Гуляєв В.Г., Барчукова Н.С., Онищенко В.О., Долішній М.І., Євдокименко
В.К., Дурович А.П., Жупанський Я.І., Карсекін В., Ткаченко Т., Шаблій О.І., Квартальнов В.А., Кифяк
В.Ф., Крачило М.П., Лемешев М.Я., Благун І.С., Кравців В.С. та інші.

Більшість учених у своїх висновках наголошують, що Україна володіє значним природно-рекреаційним і курортним
потенціалом і може займати одне з провідних місць серед країн, які вважаються туристичними лідерами, разом з
тим відзначається, що результати діяльності туристичних підприємств прямо залежать від динамічного розвитку
економічного середовища.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження науково-методичних і практичних рекомендацій,
спрямованих на ефективний розвиток туристичних підприємств на основі розробки інвестиційної політики. Для
досягнення мети визначені такі задачі:

дослідити теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної політики підприємства туристичного
сервісу;

розкрити поняття, сутність та види інвестицій;

провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури за темою дослідження;

визначити особливості формування інвестиційної політики підприємств туристичного сервісу;

дати загальну характеристика туристичного підприємства та його інвестиційної політики;

визначити перспективні напрямки інвестування для підприємства.

Об'єктом дослідження є процеси виробничо-господарської діяльності підприємств туристичної галузі і реалізації
туристичних послуг.

Предметом дослідження є механізм менеджменту інвестиційних процесів в туристичних підприємствах на сучасному
етапі ринкових перетворень.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою роботи є фундаментальні положення теорії ринкової
економіки, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розроблені методологічні засади
економічного дослідження туристичної сфери, оцінки соціально-економічного розвитку туристичних підприємств.

1. Теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної політики підприємства туристичного сервісу1.1. Поняття, сутність та види інвестицій


Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у
використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи
продуктивних сил суспільства[,c.3].

Відповідно до закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р., під інвестиціями розуміються усі
види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,
в результаті чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект[].

Джерело інвестицій - фонд накопичення, або зберігаєма частина національного доходу, що спрямовується на
збільшення і розвиток засобів виробництва, і фонд відшкодування, що використовується для відновлення зношених
засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань.

Інвестиції в широкому розумінні можна визначити як витрати ресурсів, що здійснюються з метою одержання в
майбутньому користі або прибутку. У такому розрізі рішення про вкладання інвестицій відрізняються від рішень,
спрямованих на споживання, для яких характерним є те, що витрати ресурсів спрямовані на одержання тільки
негайної корисності.

Цікавою є класифікація інвестицій, запропонована в книзі „Фінансовий менеджмент” за ред. проф. Г.Г.Кірейцева
[, c.269] (див. Рис. 1.1).

Більш докладно економічну природу інвестицій проясняє класифікація[, c.9-10], в основу якої закладені різні
ознаки. В якості таких надалі використовуються: види інвестицій; об'єкти вкладення засобів; характер участі
в інвестуванні; регіональна ознака; період інвестування; форми власності; форми участі інвестора; ступінь
ризику; форми відтворення.


Рис. 1.1. Класифікація інвестицій[, c.269]

1. Види інвестицій прийнято підрозділяти на: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
папери; рухоме і нерухоме майно; майнові права, пов'язані з авторським правом, досвідом та іншими видами
інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у
вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду
виробництва, але не запатентованого ("ноу-хау"): права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.

2. У відношенні об'єктів вкладення засобів інвестиції розуміються як: реальні інвестиції, або вкладення
засобів у матеріальні (будівлі, споруди, устаткування і т.п.) і нематеріальні (патенти, ліцензії, "ноу-хау",
науково-технічні і проектно-конструкторські роботи у вигляді документації, програмного забезпечення тощо)
активи; фінансові інвестиції, або вкладення засобів у різноманітні фінансові інструменти - цінні папери,
депозити, цільові банківські вклади.

2. За характером участі в інвестиційному процесі інвестиції розділяються на такі види: прямі, що припускають
особисту участь інвестора у виборі об'єкта інвестування і вкладенні засобів; непрямі, що здійснюються через
різного роду фінансових посередників (інвестиційні фонди і компанії), які акумулюють і розміщують за своїм
розсудом найбільш ефективним способом фінансові засоби. Такі посередники беруть участь у керуванні об'єктами
інвестування, а одержувані прибутки розподіляють серед клієнтів. Вкладення в цінні папери, керовані як єдине
ціле, прийнято також називати портфельними.

4. У регіональному аспекті розглядаються інвестиції: внутрішні, або вкладення суб'єктів господарської
діяльності даної держави; іноземні - вкладення іноземних юридичних, фізичних осіб, іноземних держав,
міжнародних урядових та неурядових організацій; закордонні - вкладення засобів в об'єкти інвестування за
межами території даної країни (придбання цінних паперів закордонних компаній, майна й ін.).

5. За періодом інвестування прийнято виділяти інвестиції: короткострокові, як правило, тривалістю не більше
року (короткострокові депозитні внески, ощадні сертифікати); довгострокові, тривалістю понад один рік.

6. За формами власності інвестиції підрозділяються на: приватні засоби громадян, підприємств недержавної форми© 2012-2022 infoworks.com.ua