На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Засоби регулювання грошового ринку» (ID:1157)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   267 кб.

Тема: Засоби регулювання грошового ринку.Зміст


ВступАктуальність теми роботи. У процесі ринкової трансформації національної економіки України за роки її
незалежності в основному було сформовано основні елементи інституційної основи грошово-кредитного регулювання
вітчизняного ринкового господарства, які дають змогу використовувати широкий спектр інструментів регулювання
грошово-кредитного ринку. Напрацьована теорія і набутий досвід дають можливість за допомогою певних
дискреційних заходів досить успішно здійснювати фінансову стабілізацію за критерієм окремого показника,
скажімо, обмінного курсу чи грошової маси. Однак цілісної системи грошово-кредитного регулювання економіки,
зорієнтованої на стимулювання економічного зростання, в Україні не створено; немає належної довіри суб’єктів
господарювання до монетарної політики держави, по суті, не проявляється позитивний вплив грошово-кредитних
інструментів на розвиток макро- і мікроекономічних процесів, особливо у середньо- і довгостроковій
перспективі. Значні інфляційні очікування, високі процентні ставки, низький рівень монетизації реального
сектора економіки багато в чому є наслідком неефективності та непрозорості стратегії державної
грошово-кредитної політики. Таким чином нагальним стає завдання вироблення ефективної фінансової і монетарної
стратегії держави в інтересах забезпечення сталого економічного зростання.


Теоретичну основу дослідження системи і механізмів грошово-кредитного регулювання сучасної економіки
становлять праці класиків світової економічної думки: Д. Юма, Р. Кантильона, Ж-Б. Сея, К. Вікселя, І. Фішера,
А. Маршала, М. Туган-Барановського, Л. Вальраса, Дж. Кейнса, Дж. Гікса і Е. Гансена, А. Пігу, М. Фрідмана
тощо.


Ефективність діяльності Національного банку України і напрями його реформування досліджуються в роботах А.
Мороза, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, В. Кротюка, В. Лисицького, І. Лютого, В. Міщенка, В. Пасічника, М.
Пуховкіної, Т. Смовженко, Р. Тиркала, В. Ющенка та ін.


Разом з тим, у науковій літературі з даної тематики немає інтегрованих досліджень, які б стали теоретичною
основою для побудови цілісної національної моделі регулювання грошового ринку в трансформаційній економіці, що
зумовило вибір теми курсової роботи, її мету та основні завдання.


Метою роботи є дослідження засобів регулювання грошового ринку. Відповідно до поставленої мети в роботі були
визначені наступні завдання: дослідити явище грошового ринку; розкрити зміст та чинники попиту на гроші;
вивчити зміст, елементи та чинники грошової пропозиції; дослідити особливості рівноваги грошового ринку та
фактори, що її визначають; визначити сутність грошово-кредитної політики та засоби регулювання грошового ринку
України; проаналізувати особливості державного регулювання та з’ясувати функцію НБУ у регулюванні грошового
ринку; дослідити особливості грошово-кредитної політики на сучасному етапі.


Об’єктом дослідження є грошово-кредитні відносини в Україні. Предметом дослідження є державне регулювання
грошово-кредитних відносин.


Методологічною основою дослідження є наукові макроекономічні та монетарні теорії, праці сучасних вітчизняних і
зарубіжних учених з питань державного регулювання і монетарної політики. Методичний апарат дослідження
становлять методи історичного та логічного аналізу, системного підходу, наукової абстракції,
економіко-математичного моделювання, статистичного аналізу.

Розділ 1. Явище грошового ринку.1.1. Зміст та чинники попиту на гроші.Економісти класичної (неокласичної) школи останньої третини XIX — початку XX в. свято вірили в ефективну
саморегулюючу і ринкову економіку, що саморозвивається, заперечували необхідність широкомасштабного державного
втручання в економічні процеси, а гроші розглядали лише як оболонку для номінального вираження реальних
величин, таких, як випуск продукції, доходи, інвестиції й ін.


Вони вважали, що реальний обсяг виробництва визначається наявними в суспільства основними факторами
виробництва: трудовими ресурсами, виробничими потужностями, природними ресурсами, тобто факторами, що
змінюються лише в довгостроковому періоді. Зокрема, багато економістів цієї школи думали, що обсяг виробництва
і швидкість обігу грошей мають тенденцію прагнути до природного рівня і не залежать від впливу грошей і
грошової політики, а зміна кількості грошей в економіці здатна вплинути лише на рівень внутрішніх цін.
Дотримуючись кількісної теорії грошей, істотний внесок у її модернізацію приніс видний представник
математичної школи І. Фішер (1867 — 1947 р.). В економічній теорії добре відомо математичне рівняння обміну І.
Фішера MV = PQ, де М — кількість грошей у обігу, V— швидкість обігу грошей, Р — рівень ціни, Q — рівень
реального обсягу виробництва. У цьому рівнянні MV характеризує пропозицію грошей в економіці, PQ - попит на
гроші.


Неокласики доводили, що пропорційна зміна номінальної кількості грошей викликає лише пропорційну зміну
абсолютного рівня цін. Тому вони робили висновок про неефективність грошової політики і призивали уряд
піклуватися насамперед про збалансований державний бюджет, не допускаючи його дефіциту.


Світова економічна криза 1929 —1933 рр. поставила під сумнів основні положення неокласичної теорії, що
фактично виключала можливість затяжних криз і змушеного безробіття в ринковій економіці. Вона довела також, що
класична кількісна теорія грошей і цін, що оперує на довгострокових тимчасових інтервалах, виявилася нездатною
розв'язати проблеми, викликані кризою. Для боротьби з безробіттям уряди США, Великобританії й інших розвинутих
держав стали використовувати заходи державного регулювання, що не вписуються в ортодоксальну неокласичну
доктрину.


Найбільш відомим теоретичним обґрунтуванням широкомасштабного державного втручання в ринкову економіку стала
книга Дж. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей" (1936 р.). Кейнс зробив дійсну революцію в
макроекономіці, що радикально змінила погляди економістів і уряду на ділові цикли й економічну політику.© 2012-2019 infoworks.com.ua