На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Зовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні» (ID:1172)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       61 стр.
Размер в архиве:   181 кб.

Зовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні


Зміст
Вступ


Актуальність теми роботи. Особливістю сучасного етапу розвитку системи світогосподарських зв'язків є
поглиблення процесів взаємозалежності різних національних економік і активізація їх участі в сучасному
міжнародному поділі праці. Домінантою економічного розвитку країн світу стала ринкова система господарювання,
яка продемонструвала свою ефективність, спроможність стимулювати економічне зростання, забезпечувати мотивацію
до праці, мобілізувати і раціонально використовувати матеріальні, природні, фінансові та інші ресурси.

Ринкова трансформація економіки України відкриває широкі можливості для інтеграційного розвитку країни,
участі в міжнародному поділі праці та світогосподарських процесах. У зв'язку з цим, особливої актуальності
набувають проблеми формування і налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, організації і управління
зовнішньоекономічною діяльністю, розробки і реалізації ефективної зовнішньоторговельної політики.

Проблема реалізації зовнішньоторговельних інтересів і створення нової системи організації та управління
зовнішньоекономічними зв'язками стає предметом особливої уваги державної економічної політики. Саме від
якості управління зовнішньоекономічною діяльністю і ефективності її державного регулювання залежать
перспективи міжнародної конкурентоспроможності економіки України.

У вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях, в яких аналізуються основні закономірності розвитку
зовнішньоекономічної діяльності України в умовах трансформації ринкової економіки, зовнішньоторговельна
політика розглядається переважно крізь призму стратегії системних перетворень. Теоретичним проблемам розвитку
зовнішньоторговельної політики і її впливу на інтеграційний розвиток країн з трансформаційною економікою
присвячені численні роботи як українських, так і зарубіжних вчених-економістів. Серед них слід відзначити
дослідження Дж.Брандера, Дж. Вінера, Р.Кейвса, Ч.Киндлбергера, Д.Кісінга, В. Леонтьєва, С. Ліндера, Х.
Ліннеманна, Дж. Міда, К. Мілнера, Б.Оліна, М.Познера, Д.Рікардо, П. Самуельсона, А.Сміта, Б. Спенсера,
Р.Фінстра, Г.Хаберлера, Е.Хекшера.

У працях цих вчених закладено теоретичні основи зовнішньоторговельної політики та визначення її економічного
ефекту, аналізуються особливості торговельної політики країн на різних етапах розвитку світової торгівлі.

Багато наукових праць українських економістів присвячено інтеграції України в сучасне світове господарство,
адаптації національного виробництва до вимог сучасного рівня розвитку міжнародного поділу праці, а також
проблемам розробки та впровадження зовнішньоекономічної стратегії України.

Серед них чільне місце посідають дослідження В.Будкіна, А.Гальчинського, О.Дерев'янка, О.Кириченка,
Л.Кістерського, Г.Климка, В.Клочка, А.Кредісова, С.Мочерного, В.Новицького, В.Онищенка, А.Поручника,
К.Радченка, О.Рогача, А.Рум'янцева, А.Філіпенка та інших вчених.

У цих роботах досліджуються проблеми вдосконалення зовнішньоекономічного механізму інтеграції України в
сучасні світогосподарські зв'язки, аналізуються реальні та потенційні можливості торговельно-економічного
співробітництва України з країнами світу, загальні проблеми вироблення і реалізації зовнішньоекономічної
політики України.

У даній роботі розширено та поглиблено вивчення питань, які не дістали належного висвітлення в економічній
літературі із зазначеної проблематики. Зокрема, систематизовані підходи щодо інструментарію сучасної
зовнішньоторговельної політики, узагальнені основні засади її реалізації в умовах ринкової трансформації та
структурних зрушень в економіці на сучасному етапі економічного розвитку в Україні.

Актуальність теми, її практична значимість, з одного боку, і недостатність вивчення, дискусійність багатьох
положень, з іншого, зумовили визначення мети та завдань дослідження.

Метою та завданнями дослідження є виявлення концептуальних засад розвитку зовнішньоторговельних відносин та
специфічних закономірностей регулювання зовнішньоторговельної політики, розробка науково-теоретичних і
практичних аспектів вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики в умовах ринкової трансформації та
визначення основних напрямів підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України в умовах
поєднання протекціонізму та лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків. Відповідно до мети дослідження в
роботі були поставлені наступні завдання:

визначити роль зовнішньоторговельного сектору в розвитку національної економіки;

розкрити сутність зовнішньоторговельних інтересів країни;

дослідити особливості становлення зовнішньоторговельних відносин в Україні;

визначити зовнішньоторговельні інтереси України;

розкрити особливості реалізації зовнішньоторговельних інтересів України через її торгівельну політику;

визначити відповідність між зовнішньоторговельними інтересами України та вступом України до СОТ.

Об'єктом дослідження є теоретичні аспекти розробки зовнішньоторговельної політики як регулюючого механізму
оптимізації зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації.

Предметом дослідження є зовнішньоторговельні інтереси та зовнішньоторговельна політика, інструментарій і
специфічні закономірності її організації та запровадження в Україні в умовах перехідної економіки.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає логіко-діалектичний метод пізнання явищ і
процесів у сучасних світових і національних економіках. Дослідження побудовано на основі використання методів
системного аналізу, макро- і мікроекономічного аналізу, індукції і дедукції, а також визначення системи прямих
і зворотніх зв'язків у процесі взаємодії різних національних економік в системі сучасного світового
господарства.

Теоретичною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, у яких
розглядаються проблеми структурних перетворень зовнішньоекономічної стратегії і політики країн, закономірності
і особливості регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі акти України щодо регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, офіційна статистична звітність Держкомстату України, Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків і
торгівлі, дані міжнародних організацій, дані і висновки, опубліковані в економічних дослідженнях вітчизняних
та зарубіжних вчених, практиків, а також матеріали періодичної преси.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його положення та висновки можуть бути використані
в процесі подальшого вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики України, зокрема, у вдосконаленні
її нормативно-правової бази, відповідними міністерствами та відомствами при оцінці перспектив різних форм і
механізмів зовнішньоекономічного співробітництва України, в прогнозах економічних наслідків застосування
сучасних інструментів зовнішньоторговельної політики, при підготовці фахівців у галузі організації і
управління зовнішньоекономічної діяльності.


І1.1. Роль зовнішньоторговельного сектору в розвитку національної економіки© 2012-2022 infoworks.com.ua