На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Міжнародна система стандартизованої інформації» (ID:2534)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   13 кб.

Міжнародна система стандартизованої інформаціїЗміст
1. Міжнародна система стандартизованої інформації


В міжнародній практиці документальні джерела науково-технічної інформації діляться, перш за все, на первинні і
вторинні.

Первинні документи можуть бути публіковані і непубліковані. До публікованих документів відносяться різного
роду видання.

Спеціальні види технічних видань також займають важливе місце серед публікованих джерел науково-технічної
інформації.

Патентно-ліцензійні видання, що відносяться до даних документів, включають описи винаходів до авторських
свідоцтв і патентів, описи відкриттів, офіційні патентні бюлетені. Технічна документація у вигляді креслень і
короткого опису суті винаходу є додатком до авторського свідоцтва. У описі указується номер авторського
свідоцтва або патенту, класифікаційний індекс, прізвище і ініціали винахідника, а також дата подачі заявки на
винахід і дата видачі авторського свідоцтва. Відомості про видані авторські свідоцтва і патенти публікуються в
патентних бюлетенях. В науково-дослідній роботі неможливо обійтися без вивчення патентної літератури.
Будь-який інженер, що бере участь в розробці нових систем, приладів і вузлів, зобов'язаний ознайомитися з
вітчизняною і зарубіжною патентною літературою відповідної області і вивчити вже відомі технічні рішення.
Науково-технічна інформація, що міститься в патентно-ліцензійних виданнях, є відомостями про всі досягнення
людства за останні 200 років.

У нормативно-технічних і виробничих виданнях публікуються стандарти, технічні умови, норми, промислові
каталоги тощо.

Промислові каталоги

Інформація про устаткування є складовою частиною науково-технічної інформації. Вона необхідна при плануванні
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, при створенні технічних і проектно-конструкторських
зразків устаткування, при придбань імпортного устаткування, при визначенні аналогів. Основними джерелами цієї
інформації цієї інформації є документи, об'єднані під назвою «промислові каталоги» і що містять відомості про
промислову продукцію, що випускається в нашій країні і за кордоном.

Промисловий каталог містить відомості про вироби, що серійно випускаються, рекомендовані до серійного
виробництва, що знімаються з виробництва, а також зведення про зміни параметрів, технічних і експлуатаційних
характеристик, що вносяться в процесі виробництва виробів і покликаний забезпечувати достовірність, повноту і
оперативність інформації (ГОСТ 7.22-80).

Пром. каталог на виріб включає відомості: найменування виробу, з вказівкою Госту, ТУ з вказівкою серії, типу,
моделі, марки; індексу УДК, коду ОКП, позначення каталожного опису, призначення і області застосування,
виконання (конструктивне і за умовами експлуатації), основні технічні дані, дані про основні параметри,
техніко-економічні показники, креслення, фото, відомості про розробника і виробника; терміни почала
виробництва.

Розрізняються вітчизняні і зарубіжні ПК. Зарубіжні каталоги відрізняються від вітчизняних тим, що вони в
основному мають рекламну спрямованість, і не наводять важливих техніко-економічних даних. До них відносяться
каталоги і проспекти на окремі види устаткування, бюлетені, пристендові і рекламні листки. У фірмових
проспектах на відміну від каталогу приводяться коротші відомості, без креслень і технічних характеристик.
Багато фірм випускають огляди про діяльність фірм з характеристиками промислової продукції, фірмою, що
випускається. Майже на всіх каталогах розвинених країн відсутній рік видання, що ускладнює визначення
сучасності даного виду устаткування.

До виду промислових каталогів відносяться: каталоги-довідники, номенклатурні довідники, галузеві каталоги,
листки – каталоги, пристендові листки, інструкції з експлуатації, паспорти на вироби і прейскуранти.

Патентна інформація

Патентна інформація – це будь-який вид інформації, що міститься в патентному документі. Патентний документ –
офіційно публікований і непублікований документ, що містить відомості про результати науково-дослідницьких,
проектно-конструкторських, і інших подібних робіт заявлених або визнаних об'єктами промислової власності
(винаходами, корисними моделями, промисловими зразками), а також відомостями про охорону прав винахідників,
власників патентів.

До джерел патентної документації відносяться: патентні бюлетені патентних відомств і описи до об'єктів
промислової власності.

Відповідно до законів України про охорону об'єктів промислової власності (ст.19, 16 і 12) «...Відомство
публікує в своєму офіційному бюлетені встановлені їм відомості про видачу охоронного документа». В Україні
офіційний бюлетень називається «Промислова власність». Він видається з 1993  г.; в Росії – «Винаходи»;
«Корисні моделі і промислові зразки» і бюлетень, «Товарні знаки і знаки обслуговування», видаються з 1994  р.
Відомості про видані зарубіжні патентні документи публікуються в реферативній збірці «Винаходи країн світу» (з
1972  р.).

У вищеназваних патентних виданнях, про кожен об'єкт промислової власності, публікуються наступні дані:

країна;

реєстраційні, пріоритетні, технічні дані;

дата надання документа для загального ознайомлення;

відомості про осіб, що мають відношення до об'єкта промислової власності.

Відповідно до стандарту ВОІВ (ст. 9) «Рекомендації, що відносяться до бібліографічних даних патентних
документів і свідоцтв додаткової охорони» кожному елементу бібліографічних даних привласнюється цифровий або
буквено-цифровий код ІНІД (міжнародні цифрові коди для ідентифікації даних), наприклад:

Код 10 – ідентифікація документа

Код 11 – номер документа

Код 12 – словесне позначення виду документа

Код 19 – код країни, відомства або організації, що здійснили публікацію документа.

Код 20 – заявочні дані.

Код 21 – реєстраційний номер заявки.

Код 30 – дані, що відносяться до пріоритету згідно Паризької конвенції.

Код 40 – Дата(и) надання документа для загального ознайомлення.

Код 50 – технічна інформація та інші (Стандарти ВОІВ, т. 1, М. 1996 р.).

Опубліковані патентні документи у виданнях розташовані за індексами міжнародних класифікацій:

патентної – МПК.

промислових зразків – МКПО.

товарів і послуг – МКТУ.

Пошук патентної інформації – це процес відбору відповідних запиту документів або відомостей поодинці або
декільком ознакам з масиву патентних документів.

Основним засобом пошуку є міжнародна патентна класифікація (МПК.

МПК є засобом для одноманітної в Міжнародному масштабі класифікації патентних документів і є елективний
інструмент для патентних відомств і інших споживачів, що здійснюють пошук патентних документів з метою
встановлення новизни і оцінки внеску винахідника в заявлене технічне рішення (включаючи оцінку технічної
прогресивності і корисного результату або корисності).

Важливим призначенням МПК, є:

служити інструментом для впорядкованого зберігання патентних документів, що полегшує доступ до технічної і
правової інформації, що міститься в них;

бути основою для виборчого розподілу інформації серед споживачів патентної інформації;

бути основою для визначення рівня техніки в окремих областях;© 2012-2019 infoworks.com.ua