На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Безпековий вимір співробітництва ЄС - Росія» (ID:2570)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       27 стр.
Размер в архиве:   138 кб.

Безпековий вимір співробітництва ЄС - РосіяЗміст


ВступПроблема безпеки - одна із центральних у теорії й практиці міжнародників і державних діячів. З нею так чи
інакше пов’язане будь-яке питання міжнародної політики. Етнічні групи, поліси, імперії й держави протягом
всієї історії людства не переставали ворогувати один з одним. Тому політики й мислителі здавна замислювалися
над тим, як уникнути загрози нападу з боку сусідів, якими повинні бути кошти протистояння. Створювалися все
нові системи озброєнь, розроблялися самі різні стратегії. Одна з головних особливостей міжнародних відносин -
анархічність міжнародного середовища. Вона навіть із застереженнями (нехай іноді дуже серйозними) приймається
всіма дослідниками й пов'язана з нерозв'язаністю проблеми безпеки. Поки існують держави, безпека не буде
тотальною або абсолютною, а залишиться відносною й завжди буде залежати від політичної волі «государів».
Звичайно, відносини не зводяться до міждержавних взаємодій, а міжнародна політика - до зовнішньої політичної
діяльності держави. Однак було б помилкою недооцінювати ту роль, що держави продовжують грати в оцінці
викликів і можливостей зовнішнього світу, в адаптації націй до міжнародного оточення, у збереженні її
ідентичності, захисту цінностей, інакше кажучи, у національній безпеці в широкому змісті цього терміну. Це
особливо актуально в сучасних умовах глобалізації світу, коли «економізація, інформатизація й демократизація
міжнародних відносин створюють безпрецедентні можливості для розвитку, але одночасно роблять всю систему
більше уразливою для тероризму, застосування зброї масового знищення, можливо, інформаційної зброї».

Що таке міжнародна безпека, у чому її переваги й недоліки основних теоретичних парадигм у розумінні? Який
вплив робить на міжнародну безпеку глобалізація світового розвитку? Нарешті, чим відрізняються сучасні
концепції міжнародної безпеки від традиційних? Ці питання розглядаються в першому розділі.

Актуальність розглянутої теми пояснюється виходом з політичного життя СРСР, колапсом біполярної системи,
створенням цілого ряду нових держав і, отже, нових проблем. Все це разом узяте змусило багато країн шукати
загублену збалансованість у нових формах колективної безпеки й економічного співробітництва. І найяскравішим
прикладом такої організації, безумовно, є ЄС.

Історія має безліч прикладів різного роду альянсів, союзів і т.п. Однак ЄС без сумніву зразок абсолютно інших
мотивів інтеграції.

Мета дослідження:

- Простежити трансформацію європейської системи безпеки.

- Показати вимір безпеки й оборони ЄС та Росії на сучасному етапі.

- Охарактеризувати "другу опору" ЄС та Росію на міжнародній арені.

Об’єктом дослідження виступає європейська політика Росії.

Предметом дослідження є місце та роль Росії в європейських інтеграційних процесах.

Методи дослідження визначили основну мета і завдання. Автором застосовувались методи декількох видів, зокрема
загальнофілософські (абсолютні) методи, наприклад, логічний та діалектичний, що не обумовлені специфікою
об’єкта дослідження, загальнонаукові принципи дослідження, які охоплюють всі галузі науки і не є власне
філософськими, міждисциплінарні методи – системний, функціональний, з притаманним їм аналізом, синтезом,
індукцією та дедукцією.

Наукова новизна зумовлена як сукупністю та масштабністю поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання і
визначається розробкою авторської концепції співвідношення національного та наднаціонального, зокрема на
прикладі політики Росії по відношенню до європейських інтеграційних процесів, що дає змогу надати практичні
рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Наукове та практичне значення дослідження визначається як його політичною актуальністю, так і науковою
новизною. Матеріали, основні положення та висновки дослідження можуть бути використані в діяльності
зовнішньополітичних установ України, науково-дослідних інститутів та центрів:


для використання теоретичного та практичного досвіду Росії у формуванні та здійснені європейських
інтеграційних заходів;

у реалізації політики “європейського вибору” України;

при аналізі та прогнозуванні зовнішньої політики Росії та інших країн-членів Європейського Союзу;

для розробки проблематики регіональної інтеграції і визначення позиції України з цих питань.

Матеріали роботи можуть бути використані при розробці нормативних та спеціальних курсів у вузах з проблем
міжнародних відносин, європейської інтеграції.


Методологічною основою дослідження в дипломній роботі є найважливіші принципи історичного пізнання - історизм
і об'єктивність. Основні методи історичного пізнання: порівняльний, типологічний, компаративний, метод теорії
нечітких систем, конкретно-історичний. Велике значення має системний підхід, що припускає дослідження з
погляду структури й функцій компонентів об'єкта, а також його місця й значення в метасистемі. Системний підхід
надав авторові можливість розглядати відносини партнерів по ЄС як органічну складову світової безпеки й
міжнародних відносин. Для одержання висновків використовується дедуктивний метод.

Ступінь розробленості даної теми обумовлена новим етапом міжнародних відносин після закінчення "холодної
війни", розпаду СРСР і виникненням багатополярності в новому світовому порядку, що привело до появи в наукових
працях сучасності нових і об'єктивних концепцій, теорій, методів і підходів. Всі ці фактори дозволяють
вивчати, давати характеристику й робити висновки по даній темі.

Основу джерельної бази дипломної роботи склали офіційні документи Європейського співтовариства: установчі
договори; рішення керівних органів Співтовариства; робочі документи й матеріали структурних підрозділів
установ ЄС. Цей комплекс джерел - відбиває ключові події в інтеграційному процесі, його вивчення сприяло
виявленню логіки еволюції "другої опори" ЄС, ролі в ній одного з партнерів співробітництва - інститутів
Співтовариства, впливу інтеграційного контексту на еволюцію загальної зовнішньої політики й політики безпеки.

Все більше важливу роль в одержанні інформації про події сучасності грають електронні ЗМІ. Характер
першоджерела здобувають дані, отримані з всесвітньої інформаційної мережі Іnternet. Автором регулярно
використалися відомості універсальної бази даних КЄС (адреса в Іnternet: http://europa.eu.іnt), офіційного
сайту ОБСЄ (http://www.osce.org), офіційного сайту ЗЕС (http://www.weu.іnt), офіційного сайту НАТО
(http://www.nato.іnt), інших серверів Іnternet.

Серед літератури виділяється ряд робіт, що представляють найбільший інтерес у розумінні соціально-економічних
і військово-політичних взаємин між країнами Європейського Союзу й міжнародних організацій на сучасному етапі.
Зокрема , однією з перших великих вітчизняних робіт, що відкрили новий - пострадянський період у вивченні
європейської інтеграції, була книга за редакцією Ю.А. Борко "Від єдиного ринку до Європейського Союзу" [,
с.31], підготовлена в Інституті світової економіки й міжнародних відносин (ІМЕМО) РАН. Вона стала результатом
більш ніж трьох десятиліть інтеграційних досліджень, початих у цьому інституті ще наприкінці 1950-х р.р. У
книзі підведені основні підсумки розвитку Європейського співтовариства, проаналізовані його досягнення й
проблеми. Вперше в російській літературі автори пояснили суть нового етапу в розвитку ЄС, що почався на рубежі
80-90-х рр. ХХ в. Як відомо, його головними цілями були: створення економічного й валютного союзу, прискорення
процесів військово-політичної інтеграції, а також розширення ЄС на Схід. З більш пізніх робіт варто назвати
колективну монографію за редакцією М.М. Максимової і Ю.В. Шишкова "Європейське співтовариство: регулювання
інтеграційних процесів" [, с.110] і унікальне довідкове видання за редакцією Ю.А. Борко "Європейський Союз:
Путівник" . Обидві книги підготовлені в Інституті Європи РАН у співробітництві з Асоціацією європейських
досліджень і видані за підтримки Представництва Європейської комісії в Росії. Великий внесок у вивчення© 2012-2019 infoworks.com.ua