На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Порівняльна характеристика нормативного методу обліку та системи "Стандарткост"» (ID:2747)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   178 кб.

Порівняльна характеристика нормативного методу обліку та системи "Стандарткост"ЗмістВступ


Актуальність теми. В сучасних економічних умовах однією з передумов ефективного функціонування підприємства є
здійснення виваженої облікової політики, що дає можливість підприємству найбільш раціонально використовувати
фінансові, матеріальні та трудові ресурси.

В Україні відбуваються радикальні зміни в системі управлінського обліку з метою одержання достовірної
інформації для прийняття управлінських рішень. Тому вивчення пропозицій вітчизняних економістів і досвіду
розвинутих країн щодо реформування обліку є одним з найважливіших завдань науки і практики в сучасних умовах.

Вирішення цього питання пов’язано з впровадженням у практику сучасних методик організації обліку, адаптацією
діючої системи обліку до міжнародних стандартів, підвищення ролі обліку в управлінні виробництвом.

Удосконалення організації та методики ведення обліку витрат нерозривно пов’язано з вирішенням таких питань:
визначенням складу витрат, обґрунтуванням більш раціональних методів їх розподілу, створенням відповідних
передумов, покращання обліку загальновиробничих витрат; організацією обліку за центрами витрат і центрами
відповідальності.

В останній час методика обліку витрат зазнає критичних оцінок, пропонуються шляхи її вдосконалення. Але
адаптація зарубіжної методології обліку витрат дуже складний і не завжди ефективний процес. А тому, наукові
розробки по удосконаленню обліку витрат потрібно орієнтувати на конкретні економічні умови та специфіку
підприємств відповідної галузі.

Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем нормативного методу обліку та системи "Стандарткост" зробили як
зарубіжні економісти Р.Адамс, К.Друрі, Б.Нідлз, П.Фрідман, так і вітчизняні М.Т.Білуха, С.Ф.Голов,
В.І.Єфіменко, М.В.Кужельний, А.М.Кузьминський, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, Г.Г.Кірейцев, Ф.Ф.Бутинець,
В.П.Завгородній, В.Г.Лінник, А.М.Герасимович, Б.І.Валуєв, В.С.Рудницький, Ю.І.Осадчий та інші. Разом з тим ряд
питань методології, організації і методики обліку більш поглибленого вивчення та розробки.

Мета і задачі роботи. Метою роботи є визначення особливостей організації та порівняльна характеристика
нормативного методу обліку та системи "Стандарткост". Досягнення поставленої мети обумовило вирішення
наступних задач:

розкрити сутність та навести характеристику нормативного обліку;

навести характеристику системи стандарт-кост;

дослідити практичні аспекти обліку за нормативним методом та системою "Стандарткост";

провести порівняльну характеристику нормативного методу та системи "Стандарткост", визначити їх переваги та
недоліки.

Методом дослідження є діалектичний підхід до визначення сучасного стану управлінського обліку витрат. На
підставі діалектичного методу наукового пізнання у роботі проведено аналіз і синтез загальних питань,
поєднання історичного і логічного в еволюції обліку. У процесі дослідження застосовувались загальні прийоми
наукового мислення, статистичні та економіко-математичні методи, методи і прийоми фактичного та
документального контролю.1. Теоретичні аспекти дослідження нормативного методу обліку та системи "Стандарткост"1.1. Сутність та характеристика нормативного обліку


Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій
організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання
економії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в
самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам
відповідає нормативний метод який застосовується в різних галузях промисловості[,c.214].

Важливими завданням нормативного обліку є своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів
підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванні і
в практичній роботі резерви, визначати результати госпрозрахункової діяльності підрозділів підприємства, що
беруть участь у виробничому процесі (цехів, ділянок тощо).

Нормативний метод обліку ґрунтується на:

нормуванні витрат і обов'язковому складанні нормативних калькуляцій по кожному виробу;

щомісячному або щоквартальному обліку внесених змін у встановлені норми;

систематичному виявленні відхилень фактичних витрат від поточних норм витрат матеріалів і заробітної плати;

калькулюванні фактичної собівартості груп (типів) однорідної продукції виходячи з їх нормативної собівартості
і відхилень від норм;

аналізі відхилень за причинами і винуватцями.

При цьому до однорідних груп продукції відносять вироби з однаковими технологіями виготовлення, трудомісткістю
і складом матеріалів. В умовах застосування у виробах типізованих деталей розширюються можливості об'єднання
на підприємствах машинобудування машин і приладів в однорідні групи.

Нормативний метод обліку витрат виробництва дозволяє своєчасно виявляти і встановлювати причини відхилення
фактичних витрат від діючих норм основних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва і
управління.

Всі випадки відхилення від норм повинні оформлюватись відповідними документами і обліковуватись. Облік
відхилень ведеться з метою забезпечення своєчасної інформації про розміри і причини додаткових, не
передбачених нормами витрат, і прийняття необхідних організаційних і технічних заходів.

При нормативному методі повинен здійснюватись систематичний облік змін діючих норм. Цей облік ведеться на
підставі повідомлень про зміни норм і використовується для уточнення нормативних калькуляцій.

На підприємствах повинен бути встановлений порядок оформлення змін норм, а також повідомлення зацікавлених
відділів і цехів про ці зміни. За повідомленням про зміни норм вносяться зміни в технічну і планову
документацію, які є основою для оформлення первинних документів (вимог, лімітних карток, робочих нарядів,
маршрутних листків тощо), де зазначаються діючі витратні норми для видачі сировини, матеріалів і
напівфабрикатів, а також для нарахування оплати праці.

Щоб встановити нормативні витрати на продукт, необхідно оцінити планові витрати праці, матеріалів і накладні
витрати. Потім нормативні витрати праці, матеріалів і накладні витрати сумуются, утворюючи нормативні витрати
на виробництво продукту.

Існує два підходи, які можна застосувати для розрахунку нормативних витрат. По-перше, для оцінки потреби в
праці і матеріалах можна використовувати записи минулих років. По-друге, нормативи можна установити,
ґрунтуючись на інженерному дослідженні. При інженерному дослідженні на основі специфікації матеріалів, праці й
устаткування здійснюється пильне спостереження за ходом кожної операції. Якщо для встановлення нормативів
використовуються записи минулих років, існує небезпека, що нормативи будуть відбивати минулу неефективність
виробництва. Нормативи встановлюються на основі досвіду минулих років по однаковим або подібним операцій.
Зайве споживання праці або матеріалів варто скоротити, можна також посилити нормативи довільним процентним
зменшенням необхідної кількості ресурсів. Недоліком цього методу є те, що на відміну від інженерного
дослідження він не шукає найкращу комбінацію ресурсів, виробничих методів і якості продукту[, с. 35].

Нормативи матеріалів. Нормативи прямих матеріальних витрат покладаються на товарні специфікації, що виходять© 2012-2022 infoworks.com.ua