На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «К/Р Системи технологій» (ID:2837)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   21 кб.


К,Р Системи технологій
Зміст

Принципи ресурсо та енергозбереження в технологіяхЭнерго- і ресурсозбереження включає широке коло питань, що прийнято поєднувати по багатьом напрямкам. В
області енергозбереження все ширше застосовують раціональні і прогресивні технології, нетрадиційну енергетику.
Світовий досвід показує, що в багатьох випадках з економічної точки зору доцільним є прийняття нових
технічних рішень замість традиційних, застосування яких дозволяє одержати значний економічний ефект.

Метою впровадження економічного механізму енергозбереження в господарчу практику є інтенсифікація та
розширення процесів енергозбереження в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в
економіці.

Завданням економічного механізму енергозбереження є стимулювання раціонального
використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, створення виробництва і широкого
застосування енергетично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів.

До основних перспективних технологій здобичі енергії варто віднести наступні: освоєння енергозберігаючих
технологій, електротехнологій (на базі електрофізичних методів впливу на біооб’єкти і продукти переробки);
впровадження ефективних технологій і енергоекономного устаткування з широкого використання місцевих видів
палива, безпосереднього спалювання і переробки біомаси, рослинних і деревних відходів у зручні для споживання
енергоносії; випуск і застосування нового електротеплового і теплоенергетичного устаткування з підвищеним ККД,
що реалізує децентралізовані системи енергопостачання і забезпечить економію за рахунок ліквідації чи
скорочення розподільних мереж; освоєння технологій і технічних засобів одержання і використання альтернативних
видів палива й енергії; широке впровадження сучасних технологій і ефективного екологічно чистого енергетичного
устаткування з використання поновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, енергія малих рік, геотермальна
енергія) і вторинних енергоресурсів; широке використання природного холоду в процесах переробки і збереження
продукції, теплових насосів, теплоутілизаторів, нових освітлювальних приладів на базі компактних ламп і інших
енергозберігаючих комплектів устаткування[].

Переробні, обробні та інші галузі промисловості мають потребу в усіх видах енергії. Показником енергомісткості
того чи іншого технологічного процесу є витрата енергії на одиницю отриманої продукції (наприклад, 1 т, 1 м).
Цей показник на різних підприємствах різний, навіть коли це однакова продукція. Дуже енергомісткими є
продукція чорної, кольорової металургії та електрохемічних підприємств. Незначною енергомісткістю
характеризуються біохемічні, деякі фізико-хімічні (наприклад, адсорбція, мембранізація), хімічні (отримання
деяких видів мінеральних добрив) та інші процеси. Наприклад, виробництво 1 т алюмінію потребує майже 20000 кВт
год. електроенергії, 1 т магнію 18000 кВт-год, 1 т фосфору у середньому 15000 кВт год., 1 т амоніачної селітри
- 10 кВт год.

Чим менше енергії витрачається на виробництво одиниці продукції, тим менша собівартість продукції і, навпаки,
у процесі виробництва металів, фосфору, хлору - це одна з головних статей затрат.

Зменшити енергомісткість продукції можна різними шляхами: використанням вторинних енергоресурсів,
удосконаленням технологічного обладнання, заміною енергомістких технологічних процесів процесами незначної
енергомісткості, кращим підготовленням сировини до перероблення тощо.

1. Використання вторинних енергоресурсів. Продукція, що виходить з реактора, у більшості випадків, нагріта до
високої температури. Теплоту продукції можна використати для попереднього нагрівання сировини, яка надійде в
той самий реактор. Теплообмін між нагрітою продукцією і холодною сировиною відбувається в агрегатах, які
називають рекуператорами, регенераторами, теплообмінниками.

Рекуператором (від лат. «recuperator» - той, що отримує назад) називають теплообмінний апарат, в якому
обмінюються теплотою продукція та сировина.

Обмінювання теплотою відбувається через стінки апарата (рекуператора), в якому сировина і продукція рухаються
назустріч. Наприклад, у процесі виробництва сірчаної кислоти: газ SO2, нагрівають теплотою, яку віддає йому у
рекуператорі газ SO3, що виходить із контактного апарата.

Регенератором (від лат. «regenero» - відновлюю) називають теплообмінний апарат, який складається з
одної або кількох камер, викладених вогнетривкою цеглою, для вловлювання та використання
теплоти вихідних газів.

Регенератори використовують для вловлювання і використання теплоти газів. Наприклад, у мартенівських печах
регенератори служать для нагрівання газового палива та повітря теплотою пічних газів, які прямують до димаря.
Спочатку пічні гази нагрівають камеру викладену вогнетривкою цеглою до температури 1100-1200°С, а потім
холодне повітря та газове паливо нагріваються теплотою, яку вони забирають у вогнетривів, і так почергово. Щоб
наблизити періодичний процес до безперервного, потрібно мати два-три регенератори.

Теплоту отриманої продукції використовують також для висушування, випаровування, дистиляції, опалювання та
інших потреб підприємства.

Удосконалення обладнання. Через недосконалість обладнання

велика кількість енергетичних ресурсів втрачається або використовується нераціонально. У кожному
технологічному процесі існують різні шляхи вдосконалення технологічного обладнання та раціонального

використання вторинних енергоресурсів. Так, у ході електрохімічних

процесів витрати електроенергії зменшаться, якщо вдосконалити

апарати, контакти підведення електричної енергії та зменшити відстань

між електродами. У дугових печах зменшення витрат електроенергії

досягається збільшенням кількості електродів і поліпшенням конструкції

електричних печей. Раціональніше використовується теплота газів у

мартенівських двованних печах, ніж в однованних.

Замінення енергомістких технологічних процесів ощадливими процесами. Зменшити енергомісткість
технологічних процесів

можна заміною їх на каталізні чи інші процеси, для виконання яких

потрібні менші витрати енергії або застосуванням ультразвуку,

магнетного поля, вакууму тощо. Наприклад, високотемпературний

крекінг нафтопродуктів замінили на каталіз ний[, с. 64-65].

Поряд з енергозбереженням, важливу роль відіграє збереження ресурсів, яке має на меті не тільки економічний
зиск, але й екологічний.

Людина живе у світі обмежених можливостей. Обмежені її фізичні та інтелектуальні здібності, час, який вона
може приділити тому чи іншому заняттю, засоби, які можуть бути використані для досягнення поставленої мети.
Обмеженість наявних ресурсів була і є головною й досить жорсткою умовою, яка нашаровується об'єктивною
реальністю на розміри і можливості зростання особистого та суспільного багатства[].

Ресурсозбереження є прогресивним напрямом використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує
економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної
сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. Основні стратегічні напрями ресурсозбереження можуть бути
зведені до таких: комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; впровадження
ресурсозберігаючої техніки і технології; широке використання в галузях переробної промисловості вторинної
сировини; стабілізація земельного фонду, відновлення родючості землі, рекультивація відпрацьованих кар'єрів
тощо; ефективне регулювання лісокористування, підтримання продуктивності лісів, активне лісовідновлення;
збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні нових промислових об'єктів.

Одним з вагомих компонентів ресурсозбереження є вторинний ресурсний потенціал. За скромними підрахунками в© 2012-2022 infoworks.com.ua