На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Міжнародні повітряні перевезення в міжнародному приватному праві » (ID:3203)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       28 стр.
Размер в архиве:   142 кб.

Міжнародні повітряні перевезення в міжнародному приватному праві Зміст
Вступ


Актуальність теми дослідження. В умовах бурхливого економічного розвитку міжнародні перевезення набувають все
більшого значення, а тому правове регулювання транспортних відносин визнається вирішальним на сучасному етапі
розвитку нашої держави. Так, Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 1496 визначає сферу транспортного
законодавства однією з пріоритетних сфер законодавства, яке має бути адаптоване до законодавства
Європейського Союзу.

Виконання міжнародних повітряних перевезень засновується на повазі національного суверенітету, наслідком якого
є надання та регулювання державою прав на перевезення. Проте на сучасному етапі діяльність у сфері
міжнародного повітряного транспорту характеризується послабленням урядового контролю за здійсненням
міжнародних повітряних перевезень та залученням іноземних авіаперевізників до здійснення перевезень через свою
територію. Можна говорити про виникнення нової тенденції в регулюванні міжнародних повітряних перевезень,
пов’язаної з лібералізаційним підходом стосовно надання доступу до ринку міжнародних повітряних перевезень.
Проявом цього є укладання двосторонніх та регіональних угод про повітряне сполучення, які містять
лібералізаційні положення.

У той же час, в українській науці міжнародного права поки що не існує загальноприйнятого терміну
„лібералізація міжнародних повітряних перевезень” та його чіткого розуміння. Необхідність введення зазначеної
дефініції у правовий обіг українських юристів-науковців та практиків є очевидною, оскільки в сучасних умовах
правильне розуміння процесів лібералізації у сфері міжнародного повітряного транспорту та розробка
комплексного правового підходу до вивчення даного питання є необхідними для підвищення конкурентноздатності
українських авіаперевізників при здійсненні міжнародних повітряних перевезень.

Дослідження даного питання набуває особливої актуальності в контексті спрямування зовнішньої політики України
на інтеграцію до Євросоюзу, що викликає необхідність гармонізації українського законодавства з законодавством
ЄС, у тому числі, й в сфері повітряного транспорту. Важливим засобом подолання труднощів і перешкод правового
характеру на цьому шляху є розробка типової угоди про повітряне сполучення у відповідності з вимогами
Європейського Співтовариства з метою укладання нових або зміни вже існуючих двосторонніх договорів про
повітряне сполучення з державами-членами Євросоюзу. Це сприятиме входженню України до єдиного європейського
простору, правовий режим якого регулюється нормами, спільними для всіх країн-учасниць.

Для української доктрини міжнародного приватного права питання лібералізації міжнародних повітряних перевезень
є новими й поки що недостатньо вивченими. З-поміж літератури, в якій досліджувалися теоретичні проблеми
сучасного розвитку міжнародного права, зокрема, питання державного суверенітету, у тому числі, й у повітряному
просторі, слід виділити роботи М.О.Баймуратова, М.В.Буроменського, В.Г.Буткевича, В.А.Василенка,
О.Ф.Висоцького, В.Н.Денисова, В.І.Євінтова, В.І.Муравйова, В.Ф.Опришка, Л.Д.Тимченка. Серед літературних
джерел, в яких опрацьовувались правові проблеми, присвячені безпеці цивільної авіації, здійсненню польотів та
класифікації і кваліфікації злочинів, спрямованих проти безпеки міжнародної цивільної авіації, треба виділити
роботи В.І.Рижого та О.М.Григорова. Праці українських авторів, присвячені вищезазначеним питанням, є
ґрунтовними дослідженнями, які дають можливість отримати більш чітке уявлення про реалізацію державного
суверенітету в повітряному просторі та рівень безпечності польотів і безпеки цивільної авіації.

Із представників радянської школи права можна відзначити роботи таких фахівців у галузі повітряного права, як
В.Е.Грабар, І.С.Перетерський, В.Л.Лахтін, А.Н.Верещагін, В.Д.Бордунов, В.Г.Афанасьєв, Ю.М.Малєєв, В.Н.Дежкін
та інші.

Проте питання комерційного використання повітряного простору та становлення комерційних прав в українській
науці міжнародного права висвітлювалися фрагментарно і розглядалися як частина інституту правового регулювання
повітряних сполучень. Практично відсутні й праці, присвячені дослідженню правових механізмів лібералізації у
сфері міжнародного повітряного транспорту. Залишилася поза межами досліджень українських та радянських
учених-юристів важлива проблема надання доступу до ринку міжнародних повітряних перевезень.

Серед зарубіжних фахівців питаннями становлення та конвенційного закріплення комерційних „свобод повітря”,
тією чи іншою мірою, займалися такі вчені, як П.Фошіль, Г.Гудмен, Ч.Бін, С.Купер, К.Шоукрос, К.Бьюмонт,
О.Лісіцин, М.Лемуан, М. ле Гофф, Н.Матеєско, Я.Шенкман, Г.Васенберг, П.Демпсі, Р.Авейратн, П.Мендес де Леон,
Д.Ліпман, Л.Вебер та інші.

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні відсутні наукові монографії, присвячені дослідженню міжнародних
повітряних перевезень в міжнародному приватному праві. Аналіз зарубіжних джерел дозволяє зробити висновок, що
у світі існують декілька досліджень, присвячених вивченню різних аспектів повітряних перевезень. Безперечно,
зазначені дослідження мають велику наукову цінність для пізнання даного правового інституту. Проте, у них або
взагалі не приділяється, або приділяється дуже мала увага дослідженню повітряного переведення як
приватно-правового договору, його природи, статики та динаміки відносин, які виникають з цього договору,
визначенню права, яке застосовується до регулювання договору повітряного перевезення.

Недостатність саме сучасних наукових розробок із зазначеної проблематики, відсутність теоретичних узагальнень
та практичних рекомендацій, належного правового регулювання відносин, що виникають в процесі здійснення
міжнародних повітряних перевезень, на національному рівні та неправильне застосування норм міжнародного права
в Україні, є гальмівними чинниками для міжнародних повітряних перевезень, а отже, для міжнародних відносин,
учасниками яких є громадяни та юридичні особи України, взагалі.

Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є проведення комплексного дослідження правових аспектів
регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві. Для досягнення поставленої мети
в роботі визначені наступні завдання:

розкрити юридичний зміст дефініції „міжнародні повітряні перевезення” та висвітлити основні етапи її
становлення;

обґрунтувати існуючу в сучасному міжнародному приватному повітряному праві концепцію лібералізації
міжнародних повітряних перевезень;

дослідити процес становлення інституту комерційних прав у міжнародному повітряному праві;

розкрити юридичний зміст поняття „доступ до ринку міжнародних повітряних перевезень” та висвітлити його
основні складові;

проаналізувати існуючі регіональні механізми регулювання доступу до ринку повітряних перевезень;

висвітлити процес лібералізації міжнародних повітряних перевезень у двосторонніх угодах про повітряне
сполучення;

з’ясувати позицію України щодо лібералізації міжнародних повітряних перевезень та визначити можливі напрямки
двостороннього і багатостороннього механізмів регулювання при наданні та обміні комерційними правами.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є міжнародні правовідносини при здійсненні міжнародних
повітряних перевезень. Предметом дослідження є міжнародно-правові акти, які закріплюють та регулюють
міжнародні повітряні перевезення, регіональні та двосторонні угоди про повітряне сполучення, а також
національні правові акти України та її двосторонні угоди про повітряне сполучення, які регламентують взаємодію
правової системи України із системою міжнародного повітряного права.

Методи дослідження. При здійсненні дослідницької роботи було застосовано діалектичний метод із
системно-структурним підходом до вивчення матеріалу. Для вирішення зазначених завдань дослідження іншими
методами стали формально-логічний, логіко-юридичний та такі наукові методи як порівняльно-правовий,
статистично-правовий. Розвиток основних положень розглядається автором через призму міжнародного© 2012-2022 infoworks.com.ua