На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості» (ID:3508)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       132 стр.
Размер в архиве:   422 кб.

Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості за матеріалами ТОВ
"Гранд-Вікторія" 
Зміст
Вступ

Актуальність теми. Розбудова економічних відносин, структурна перебудова економіки держави та прискорення
темпів її зростання значною мірою залежать від досконалості системи управління фінансовими ресурсами на рівні
підприємств. Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов, передбачає перш за все наявність
досконалої інформаційної бази як основи прийняття управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база
фінансового менеджменту, на вітчизняних підприємствах, не є досконалою саме внаслідок того що: по-перше, в
основі інформаційного забезпечення покладено дані бухгалтерського обліку з орієнтацією переважно на
користувачів інформації які не впливають на управлінські рішення; по-друге, переважно при представленні
поточної та оперативної інформації управлінському персоналу відсутня її формалізація й систематизація;
по-третє, невикористання планування, зокрема фінансового є значною перешкодою щодо побудови ефективної
діяльності підприємства на перспективу.

За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність суб`єктів господарювання, власна відповідальність за
результати фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба постійного контролю, аналізу,
коригування й прогнозування змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє,
що реалізується з допомогою інструментів фінансового менеджменту й, зокрема, стратегічного бюджетування.
Система управління підприємством повинна вдосконалюватись з врахуванням накопиченого світового досвіду,
новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері менеджменту. В якості одного з ефективних напрямків
удосконалення системи управління на мікрорівні, для вітчизняних підприємств, пропонується використання
стратегічного бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Вагомий внесок у розробку теоретичних й методологічних основ бюджетування внесли такі зарубіжні вчені як Друрі
К., Фостер Дж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т. й інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до
вітчизняних умов господарювання є недоцільним у зв`язку з наявністю ряду суттєвих національних особливостей
менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.

Нині науковим загалом широко дискутуються проблеми розробки й використання в практиці фінансового менеджменту
нових підходів у плануванні, обліку, контролі та аналізі, які сприяють підвищенню ефективності управління
фінансовими ресурсами підприємств. Так, цій проблематиці присвячені праці Балабанова І.Т., Білолипецького
В.Г., Карпової Т.П., Ковальова В.В., Новіченко П.П., Олексієвої М.М., Стоянової О.С., Теплової Т.В., Шеремета
А.Д. та інших.

Теоретичні й методичні питання розробки та впровадження бюджетування, як нового напрямку фінансового
менеджменту, поки що не отримали системного висвітлення й розглядались авторами, зокрема Головим С.Ф.,
Савчуком В.П, Терещенко О.О., у складі невеликої частини робіт присвячених фінансовому управлінню. В працях
Гамаюнова В.В., Онищенко С.В., Хруцького В.Е. більш повно висвітлюються деякі теоретичні та практичні аспекти
бюджетування як ефективного напрямку системи управління. В свою чергу, значна кількість питань залишається
відкритою для дослідження, зокрема: визначення сутності концепції стратегічного бюджетування; виокремлення та
систематизація принципів, функцій, методів а також факторів, які обмежують впровадження та використання
стратегічного бюджетування в сучасних умовах; розкриття особливостей організаційної процедури впровадження
стратегічного бюджетування; адаптація західних методик складання бюджетів і контролю їх виконання до сучасних
умов діяльності вітчизняних підприємств харчової промисловості та їх консолідація з вітчизняними здобутками
тощо. Викладене свідчить про важливість обраної теми роботи, її актуальність як на теоретичному, так і на
практичному рівні.

Мета і задачі дослідження. Основною метою дослідження є уточнення і розвиток теоретичних положень, розробка
методичних та організаційних рекомендацій щодо використання стратегічного бюджетування на підприємствах
харчової промисловості. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

визначити економічну сутність та роль стратегічного бюджетування в управлінні підприємствами харчової
промисловості;

розкрити мету та завдання стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості;

дослідити основні етапи стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості;

визначити комплекс задач стратегічного бюджетування ТОВ "Гранд-Вікторія";

дослідити систему інформаційного забезпечення стратегічного бюджетування на ТОВ "Гранд-Вікторія";

оцінити стратегічну позицію ТОВ "Гранд-Вікторія";

розробити стратегічні цільові параметри діяльності ТОВ "Гранд-Вікторія";

обґрунтувати систему стратегічних бюджетів ТОВ "Гранд-Вікторія";


оцінити розроблену систему стратегічних бюджетів ТОВ "Гранд-Вікторія".


Об`єктом дослідження є система фінансового управління ТОВ «Гранд-Вікторія» за умов розвитку ринкових відносин
в економіці України. ТОВ „Гранд-Вікторія” створене з метою отримання прибутку від виробничої, торговельної та
інших видів підприємницької діяльності. Основними видами діяльності підприємства відповідно до Статуту є:
виробництво хлібобулочної продукції; оптова та роздрібна торгівля хлібобулочною продукцією; інші види
діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Предметом дослідження є економічні відносини щодо впровадження та використання стратегічного бюджетування в
системі фінансового управління підприємством.

Методи дослідження. В основі дослідження покладено загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз,
синтез, системність, аналогія), методологічні засади системного підходу. Для вирішення поставлених задач в
роботі використовувались методи: аналізу та синтезу при обґрунтуванні сутності та місця стратегічного
бюджетування в системі фінансового управління; порівняльних характеристик; порівняльного аналізу при розгляді
існуючих методів фінансового планування і бюджетування та при визначенні доцільності впровадження
стратегічного бюджетування на підприємстві.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі й нормативні акти України, інструктивні матеріали, які
регламентують діяльність суб`єктів підприємництва, дані бухгалтерської, статистичної й внутрішньогосподарської
звітності ТОВ "Гранд-Вікторія", матеріали періодичної преси.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості
1.1 Економічна сутність та роль стратегічного бюджетування в управлінні підприємствами харчової промисловості© 2012-2018 infoworks.com.ua