На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Облік операцій на рахунках у банках у системі управління фінансами підприємства (+анотація)» (ID:3699)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       33 стр.
Размер в архиве:   594 кб.


      Облік операцій на рахунках у банках у системі управління

фінансами підприємства.
Анотація

Тема даної курсової роботи: «Облік операцій на рахунках у банках у системі управління фінансами підприємства».

Курсовой проект містить вступ, сім розділів, висновки, перелік використаних джерел, 4 додатки.

В даній курсовій викладено теоретичні аспекти організації обліку операцій на рахунках у банках, проведно
аналіз нормативної бази та спеціальної літератури, наведена характеристика фінансово-господарського стану ТОВ
«СПМК-9», проведен аналіз основних засад організації обліку операцій на рахунках в банку на ТОВ «СПМК-9»,
запропоновані шляхи покращення фінансового стану ТОВ «СПМК-9» та удосконалення обліку операцій на рахунках у
банках.

Курсова робота виконана на сучасних теоретичних засадах економічної теорії, та практики.Зміст
Вступ
Тема даної курсової роботи «Облік операцій на рахунках у банках у системі управління фінансами підприємства»
покликана розкрити суть системи грошового обігу на практиці.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що в умовах ринкової економіки підприємства постійно
підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й
окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що
забезпечує прийняття обґрунтованих рішень.

У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу,
що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і
одержання виторгу.

Метою даної курсової роботи є розкриття обліку операцій на рахунках у банках, розробка пропозицій та
рекомендацій щодо питань удосконалення організації обліку операцій на рахунках у банках.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

визначити загальні теоретичні аспекти організації обліку операцій на рахунках у банках;

провести огляд нормативно – правових актів та спеціальної літератури по організації обліку операцій на
рахунках у банках;

оцінити фінансово – господарську діяльність ТОВ «СПМК-9» підставі форм фінансової звітності.

здійснити попередню оцінку основних показників діяльності ТОВ «СПМК-9»;

навести аналітичний та синтетичний облік операцій на рахунках у банках;

розробити заходи щодо поліпшення організації обліку операцій на рахунках у банках.

Об'єктом даної курсової роботи є діяльність підприємства ТОВ «СПМК-9», а предметом дослідження є
економіко-управлінський механізм обліку грошових коштів і грошових потоків на підприємствах.

В ході написання дипломної роботи було опрацьовано нормативно-правові акти з питань організації обліку
операції на рахунках у банках, економічна література, інші джерела інформації, статистичні дані ТОВ «СПМК-9».

При написанні курсової були використані основні теоретичні і методологічні джерела видань вітчизняних
фахівців, присвячені організації обліку операцій на рахунках у банках в системі управління фінансами
підприємства, такі як М.Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинця, В. П. Завгородний, В .Г. Швець, В. Б.
Захожай, А. М. Герасимович та ін.

1. Теоретичні основи організації обліку операцій на рахунках у банкахГроші — це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші товари висловлюють свою вартість.

Ще зовсім недавно використання при розрахунках (платежах) безготівкових коштів було прерогативою юридичних
осіб. Стрімкий розвиток нових технологій і техніки сприяло тому, що безготівкові гроші стають невід’ємною
частиною життя кожної людини, швидко витісняючи наявні. Однак наявні кошти гідно витримують «конкуренцію» з
безготівковими грошима, коли мова йде про виплату підприємством заробітної плати працівникам, компенсації
командировочних витрат, а також при здійсненні інших господарських витрат, як правило, проведених через касу
підприємства.

Грошовий обіг – це рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує збут товарів, а також
нетоварні платежі та розрахунки у господарстві.

Грошовий обіг поділяється на дві сфери:

Готівковий обіг (рух готівки). Він обслуговується банкнотами, монетами та паперовими грошами.

Безготівковий обіг (рух безготівкових грошей). Під ними розуміються банківські депозити, використання яких
здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, електронних переказів.

Переважну частину (93-95 %) його в країнах з розвинутою ринковою економікою становить безготівковий оборот.
Він здійснюється шляхом оплати покупок і боргів перерахуванням грошових сум по рахунках, що відкриті учасникам
грошового обороту в банках, без використання грошей у готівковій формі. Переважання цієї частини грошового
обороту зумовлено насамперед дешевизною використання безготівкових грошей, а отже, вигідністю таких
розрахунків для економічних суб’єктів [, с. 47].


Обидві форми можуть трансформуватися. Так, при вкладенні готівки на рахунок, готівка стає безготівковими
коштами. Відповідно, при видачі грошей кошти на рахунках перетворюються на готівку. Отже, кошти, які є на
рахунках, можна в будь-який момент обміняти на готівку.


Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок
підприємства-отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм
клієнтам-підприємствам.

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, зразки
первинних документів та порядок їх обігу визначає “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001р. № 135.


Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно,
відносини між клієнтами банків та між банками.
© 2012-2022 infoworks.com.ua