На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ» (ID:379)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       12 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ7. Баланс активної потужності і енергії в енергосистемі. (Не зробив як і обіцяв)


Зміст

1. Зв'язок технології з ефективністю виробництва та економікою.Задачі діючої технології міняються від умов її функціонування. До основних задач в області матеріального
виробництва відносять: вишукування і реалізацію засобів інтенсифікації технологічних процесів; контроль
технології засобів виробництва, зміну умов виробництва; підготовку виробництва до випуску нових товарів чи
товарів поліпшеної якості.Сучасна наукова технологія покликана не просто вивчати і проектувати виробничі системи, а реалізовувати з них
найбільш ефективні чи забезпечити нові впливи на предмети праці, які б значно перевершували існуючі по
продуктивності, швидкості, безпеці й економічності.Зовнішня матеріальна обумовленість припускає економічну й екологічну збалансованість виробництва з навколишнім
середовищем.Отже, сучасна наукова технологія повинна не тільки вибирати і проектувати найбільш ефективні процеси створення
споживчих вартостей, але й обґрунтовувати збалансованість виробництва з навколишнім середовищем.2. Технологічні процеси та енергозбереженняМетою впровадження економічного механізму енергозбереження в господарчу практику є інтенсифікація та
розширення процесів енергозбереження в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в
економіці.Завданням економічного механізму енергозбереження є стимулювання раціонального
використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, створення виробництва і широкого
застосування енергетично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів.До основних перспективних технологій здобичі енергії варто віднести наступні: освоєння енергозберігаючих
технологій, електротехнологій (на базі електрофізичних методів впливу на біооб’єкти і продукти переробки);
впровадження ефективних технологій і енергоекономного устаткування з широкого використання місцевих видів
палива, безпосереднього спалювання і переробки біомаси, рослинних і деревних відходів у зручні для споживання
енергоносії; випуск і застосування нового електротеплового і теплоенергетичного устаткування з підвищеним ККД
і ККІ, що реалізує децентралізовані системи енергопостачання і забезпечить економію за рахунок ліквідації чи
скорочення розподільних мереж; освоєння технологій і технічних засобів одержання і використання альтернативних
видів палива й енергії; широке впровадження сучасних технологій і ефективного екологічно чистого енергетичного
устаткування з використання поновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, енергія малих рік, геотермальна
енергія) і вторинних енергоресурсів; широке використання природного холоду в процесах переробки і збереження
продукції, теплових насосів, теплоутілизаторів, нових освітлювальних приладів на базі компактних ламп і інших
енергозберігаючих комплектів устаткування.3. Технологічні процеси і екологіяТеоретична технологія вивчає діалектику технології і можливість використання законів розвитку природи і
суспільства для перетворення матеріального і духовного світу людини. Основні задачі: пізнання законів
взаємодії людини з природою; вивчення можливостей і умов практичного застосування пізнаних законів чи
закономірностей; розробка, обґрунтування й експериментальна перевірка нових технологічних процесів.Основна проблема теоретичної технології відноситься до розвитку системи «людина-природа». Вона полягає в тім,
щоб розробити стратегію і тактику оптимального розвитку людської цивілізації на найближчу перспективу.
Головним критерієм і одночасно обмежуючою умовою при рішенні основної проблеми повинне бути виконання вимоги
про неприпустимість переростання відносин між протилежностями в антагоністичні (наприклад, протиріччя між
природою і технікою, між людиною і природою й ін.). Технологічні процеси зачипають питання ресурсо- та
енергозберігання які запобігають погіршенню екологічної ситуації.4. Складові витрат при оцінці собівартості продукціїАналіз собівартості продукції, робіт і послуг має винятково важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції
зміни даного показника, виконання плану за його рівнем, визначити вплив факторів на його приріст і на цій
основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей і установити резерви зниження собівартості
продукції.В основі аналізу виробничих витрат лежить їхня класифікація по тій чи іншій ознаці чи по декільком ознакам
одночасно. Приведемо класифікацію витрат на виробництво по різних підставам (табл.4.1).Таблиця 4.1. Класифікація витрат на виробництво© 2012-2022 infoworks.com.ua