На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Суспільство як соціальна система та соціальне явище» (ID:4912)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

Контрольна робота


На тему: Суспільство як соціальна система та соціальне явище


Зміст


Вступ
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне
завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні суспільства є багато
містифікацій, сучасне наукове уявлення про нього не може бути сформоване без скрупульозного аналізу тих
пошуків (досягнень та помилок), якими надзвичайно багата історія соціальної філософії.

Е.Дюркгейм так характеризує суспільство в своїй праці "Соціологія та теорія пізнання": "Суспільство - це
найбільш могутній фокус фізичних і моральних сил, який тільки існує у світі. Ніде в природі не зустрічається
таке багатство різноманітних матеріалів, сконцентрованих в такій мірі. Не дивно, тому що з суспільства
виділяється своєрідне життя, яке, реагуючи на елементи, що його складають, перетворює їх і підіймає до
найвищої форми існування".

Суспільство (соціум) можна визначити як сукупність всіх форм і способів взаємодії і об'єднання людей. В такому
широкому значенні суспільство включає в себе все, що відрізняє цю систему від природно-космічних явищ,
дозволяє розглянути створену людиною реальність як особливу форму руху матерії. Суспільство, як система
взаємодії людей, визначається певними внутрішніми суперечностями - між природою і суспільством, між різними
соціальними спільнотами, між суспільством і особистістю.

Основна мета даної контрольної роботи полягає у дослідженні суспільства як соціальної системи та соціального
явища.


1. Поняття суспільстваСуспільство - найзагальніша система зв'язків і відносин між людьми, що складається в процесі їхньої
життєдіяльності ("людське суспільство"); історично визначений тип соціальної системи (первісне,
рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство); специфічна форма соціальної організації,
що склалася в процесі історичного розвитку даної країни [1, c.48].

Поняття "сфера суспільного життя" відбиває різнопланові процеси, стосунки, цінності, інститути, фактори як
матеріальні, так і ідеальні, об'єктивні й суб'єктивні [1, c.52]. Сфера - це реальний процес людської
життєдіяльності. Діалектика сфер суспільного життя розглядається нами як реальне життя суспільства в
конкретно-історичних, соціокультурних та природних вимірах.

На наш погляд, доцільно виділяти такі сфери суспільного життя [1, c.85]:

а) матеріальна - охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, обміну, споживання, а також продуктивні
сили й виробничі відносини, науково-технічний прогрес і технологічну революцію;

б) соціально-політична - включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві - національні, групові,
міждержавні тощо. Саме ця сфера охоплює такі явища й процеси, як революція, реформа, еволюція, війна. В цій
сфері функціонують такі соціальні інститути, як партія, держава, суспільні організації;

в) духовна - це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь спектр виробництва свідомості (як
індивідуальної, так і суспільної), трансформації її від однієї інстанції до іншої (засоби масового
інформування), перетворення в індивідуальний духовний світ людини;

г) культурно-побутова - охоплює виробництво культурних цінностей, передачу їх від одного покоління до іншого,
життя сім'ї, побутові проблеми (організація відпочинку, вільного часу), освіту, виховання тощо.

Усі сфери суспільного життя тісно взаємопов'язані, тому їх треба розглядати лише в єдності. Абсолютизація
якоїсь однієї сфери суспільного життя призведе до створення деформованої моделі суспільства. В центрі кожної
сфери, як і суспільства в цілому, має стояти людина, що охоплює всі сфери життєдіяльності, єднає їх.
© 2012-2022 infoworks.com.ua