На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Інвестування» (ID:5043)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   33 кб.

Заказ 1236899441. Інвестування

ЗмістПитання 1

Зарубіжний досвід функціонування ринку капіталів

Відповідь

Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в основному на середньо- і
довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику
грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього. Позиковий капітал – це кошти, віддані в позику
під певний відсоток за умови повернення. [1,с.59]

Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом служать кошти, які вивільняються в процесі
відтворення: амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, прибуток, що йде
на відновлення та розширення виробництва, а також грошові доходи і заощадження всіх верств населення.

З функціональної точки зору ринок капіталів являє собою систему ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і
перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення безперервного процесу відтворення; з інституційної –
сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал. [1,с.60]

Таким чином, ринок капіталів – це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів
і ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів. Це також найважливіше джерело довгострокових
інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків.

Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження ринку простого товарного виробництва у формі обігу
лихварського капіталу до широкого розвитку ринку.

Рівень розвитку національних ринків капіталів визначається низкою факторів, серед яких можна виділити:

- економічний розвиток країни;

- традиції функціонування в країні кредитного ринку і ринку цінних паперів;

- рівень виробничого накопичування в країні;

- рівень заощаджень населення.

Безумовне лідерство серед вищезгаданих факторів належить першому, тобто рівневі економічного розвитку країни.

Очевидно, що даному критерієві найбільшою мірою відповідають три світових центри економічного розвитку: США,
Західна Європа і Японія. У цих країнах існують могутні розвинуті ринки капіталів, хоча заради справедливості
треба зазначити, що навіть між ринками капіталів цих країн існують певні розходження.

Найрозвинутішим у світі можна вважати ринок капіталів США. Він відзначається розгалуженістю, наявністю
могутньої кредитної системи і розвинутого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового
капіталу. В даний час ситуація на ринку капіталів США в значній мірі визначає кон'юнктурну ситуацію на
світовому ринку капіталів. [1,с.60]

Ринок капіталів країн Західної Європи відрізняється від американського:

- меншим обсягом операцій;

- недостатньою розвиненістю окремих кредитно-фінансових інститутів;

- відносною обмеженістю ринку цінних паперів, зруйнованого в результаті другої світової війни.

В даний час найбільш могутні ринки капіталів у Західній Європі мають Англія, Німеччина, Франція, Італія,
Швейцарія, однак все ж таки і вони поступають ринку капіталу США.

- обмеженості ринку цінних паперів;

Такі ж тенденції властиві ринку капіталів Японії, на формування якого негативний вплив зробила друга світова
війна. Однак широке використання американського досвіду й істотна допомога держави дозволили Японії швидко
відновити ринок капіталів, що став відігравати помітну роль у 70-80-х роках серед ринків розвинутих країн,
проте поступаючись американському за обсягом капіталу що мобілізується, і розмірам реалізації цінних паперів.

Особливістю ринку капіталів Західної Європи і Японії, на відміну від США, є широка участь державних або
змішаних кредитно-фінансових установ.

Ринки капіталів країн, що розвиваються, уступають ринкам промислово розвитих країн. Більшість держав, що
розвиваються, формально має таку ж структуру ринку капіталів, як і в промислово розвинутих країнах, однак
ступінь розвитку кредитного ринку і ринку цінних паперів в країнах, що розвиваються, істотно нижче рівня
західних ринків.

Необхідно відзначити дві особливості національних ринків капіталів країн, що розвиваються:

- по-перше, наявність у їхній структурі порівняно великого числа державних або змішаних кредитно-фінансових
інститутів;

- по-друге, тяжіння до структури ринків капіталів країн Заходу.

Це пояснюється тим фактом, що більшість країн, що розвиваються, довгий час були колоніями європейських країн,
а також тривалим економічним і фінансовим впливом США, наприклад, в Латинській Америці, що в істотній мірі і
визначило розвиток структури національних ринків капіталів більшості країн, що розвиваються.

Ринок капіталів являє собою один із сегментів фінансового ринку.

Основні учасники цього ринку:

- первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені в
позиковий капітал;

- спеціалізовані посередники – кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення
(акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на
зворотній основі за плату у формі відсотків;

- позичальники – юридичні та фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і
готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.

В Україні на сучасному етапі не тільки активно формується і функціонує ринок капіталів, включаючи всі його
структурні складові, а й прийнято відповідне законодавство. Проте, зважаючи на швидке зростання та структурні
зміни, що відбуваються на національному фінансовому ринку, законодавство потребує регулярного перегляду,
оскільки з'являються й набувають подальшого розвитку все нові фінансові інструменти. [1,с.60]

Донедавна найбільш розвинутим сектором ринку капіталу в Україні був ринок довго- та середньострокових
кредитів. Але у кризові часи банки України майже не надають таких кредитів, віддаючи перевагу більш ліквідним
і менш ризикованим короткостроковим кредитам, та й то на дуже невигідних для позичальника умовах і у виключних
випадках. До настання фінансової кризи загальна стабілізація і зростання економіки сприяли й розвитку
середньо- та довгострокового кредитування, а конкуренція на банківському ринку привела до встановлення більш
прийнятних процентних ставок за цими видами кредитування.

Питання 2

Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів

Відповідь

Фондовий ринок являє сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо випуску, розміщення
та обігу цінних паперів. Цей ринок є багатофункціональною системою, яка забезпечує акумулювання капіталу для
інвестицій у виробничу і соціальну сфери, сприяє підвищенню доходів учасників ринку за рахунок володіння і
вільного розпорядження цінними паперами.

Головне завдання фондового ринку полягає в акумулюванні вільних інвестиційних ресурсів та забезпеченні їх
найбільш повного і швидкого переливу в інвестиції за допомогою випуску та обігу цінних паперів.

Фондовий ринок виконує такі функції:

- забезпечення фінансування держави і приватного сектора;

- фінансування дефіциту державного бюджету;

- регулювання обсягу грошової маси в обігу;

- формування попиту на гроші як засобу нагромадження;

- соціальну функцію;

- приватизаційну функцію, яка мас тимчасовий прояв;

- антиінфляційну функція. [4,с.123]

У сучасних умовах в Україні триває процес формування суб'єктів фондового ринку. Наприклад, станом на 1 січня
1994 р. у Міністерстві фінансів України зареєстровано випуски цінних паперів понад 300 емітентів з обсягом
акціонерного капіталу понад 80 млрд. грн. Торговцями цінними паперами були близько 180 структур. [2,с.145]© 2012-2020 infoworks.com.ua