На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Планування товарообігу торговельного підприємства(Теорія)» (ID:841)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   101 кб.

Планування товарообігу торговельного підприємстваЗміст

1. Економічні основи планування товарообігу торговельного підприємства


Задоволення попиту населення на товари народного споживання передбачає, як відомо, не тільки їх виробництво за
кількістю, асортиментом та якістю, що відповідають запитам населення, але й забезпечення їх доставки в місця
продажу в потрібний час. Виконанню цього важливого завдання має сприяти система управління збутом і
розподілом (СУЗР) в межах КС УКД на основі маркетингу.

Ця система базується на дослідженні ринку, встановленні тісних контактів з товаровиробниками, пошуку найбільш
ефективних каналів і форм реалізації, що відповідають вимогам споживачів, контролі за ходом реалізації
товарів з метою зниження витрат обігу та прискорення реалізації.

Розглянемо зміст функціональних підсистем СУЗР та їх елементів (рис. 1.1). Система управління збутом і
розподілом у межах КС УКД на основі маркетингу включає три функціональні підсистеми: організацію, планування
(прогнозування) та виконання, контроль і координацію. Кожна з підсистем складається з кількох елементів
маркетингової діяльності, які відповідають специфіці цієї підсистеми. Розглянемо їх.

СУЗР для свого функціонування потребує відповідного організаційного забезпечення. Таке організаційне
забезпечення включає такі елементи:

організацію інформаційного забезпечення;

організацію продажу;

організацію торгової комунікації;

організацію товароруху;

організацію правової та претензійної роботи;

організацію вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду;

участь у науково-практичних конференціях.

При цьому провідним елементом цієї підсистеми (як і будь-якої іншої) є організація інформаційного
забезпечення, яка в межах КС УКД на основі маркетингу здійснюється за допомогою створення відповідних
інформаційних потоків вторинних і первинних даних, отриманих як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел
інформації. Відбір конкретних показників з наявних джерел інформації необхідно здійснювати, виходячи з їх
значущості для забезпечення ефективності СУЗР.


Рисунок 1.1 Система управління збутом і розподілом на підприємстві в умовах функціонування КС УКД на основі
маркетингу[4,c.204]

Другим важливим елементом розглядуваної підсистеми є організація продажу. Від того, наскільки правильно буде
здійснено відбір форм і методів продажу, способів доставки товарів, технології товароруху, чи будуть
організовані інформаційно-диспетчерські служби, обчислювальні центри тощо, залежить ефективність
функціонування всієї системи управління збутом і розподілом. Тому необхідно в кожному конкретному випадку
ретельно підходити до пророблення цього елемента, зважуючи при цьому всі можливі або ті, що відбулися, зміни
внутрішнього та зовнішнього середовища.

Наступний елемент цієї підсистеми — організація торгової комунікації. Торгова комунікація — це передавання
торгової інформації від однієї ланки іншій, від однієї людини іншій або кільком. Мета торгової комунікації —
передача торгової інформації всіма каналами товароруху для формування сприятливого ставлення до цього
торгового підприємства. Торгова комунікація має включати всі форми впливу, забезпечувати цілеспрямоване
передавання комерційних відомостей зацікавленим особам. Торгова комунікація здійснюється через:

демонстрації товарів;

торгові конференції;

комерційну кореспонденцію та бюлетені;

навчальні посібники;

рекламу, каталоги, матеріали для виставок, призначені для

торгових працівників.

Організація торгової звітності — четвертий елемент розглядуваної підсистеми. Окрім традиційних форм
статистичної, бухгалтерської звітності, вибіркового обліку, для ефективного функціонування системи
управління збутом і розподілом у межах КС УКД на основі маркетингу необхідна спеціальна інформація:

про витрати на маркетинг — як у цілому, так по окремих елементах;

про появу нових або модифікації існуючих товарів;

про нові способи упакування;

про нові види реклами, нові способи стимулювання збуту тощо.

Для отримання найважливіших видів інформації, таких, як поелементні витрати на маркетинг у цілому, по товарах
і товарних групах, слід організувати систематичний облік і періодичну звітність. Для отримання менш важливої
інформації достатньо обмежитися оперативним обліком, а його зведені результати відображати у річному звіті.
Перелік показників, за якими підприємство має вести оперативний облік, визначається керівництвом
підприємства.

Для забезпечення дієвості обліку та звітності на торговому підприємстві необхідно всебічно вивчити всю чинну
звітність, форми оперативного обліку, документообіг усіх структурних підрозділів та визначити необхідність в
отриманій від них інформації. Якщо ж виявиться, що та чи інша інформація не потрібна, то слід спростити її
джерело. Це дозволить зекономити витрати праці та кошти на її отримання та оброблення, ліквідувати непотрібні
форми звітності.

Наступний елемент розглядуваної підсистеми — організація товароруху. На рис. 1.2 показано місце кожного її
елемента в загальній системі товароруху на торговому підприємстві. Ця підсистема забезпечує пошук
оптимального варіанта розміщення, зберігання та транспортування товарів з урахуванням вимог ринку за рахунок
мінімізації витрат на транспортування, зберігання товарних запасів, ведення складського господарства, з
урахуванням їх взаємодії і тих наслідків, до яких може призвести зниження кожного з вказаних видів витрат.

Мінімізація загальних витрат на здійснення руху товарів, прискорення реалізації, а отже, й оборотності коштів
має бути метою функціонування всієї системи товароруху. Тому необхідно розробити кілька варіантів системи
товароруху, які відрізнятимуться використовуваним видом транспорту, маршрутами перевезення тощо, що дозволить
обрати оптимальний.

В умовах здійснення прямих господарських зв'язків між виробниками (постачальниками) товарів і торговими
підприємствами особливого значення набуває такий елемент цієї підсистеми, як організація правової та
претензійної роботи, рівень виконання якої може вплинути на ефективність всієї СУЗР. Тому на цю роботу
необхідно підбирати висококваліфікованих юристів, які володіють всіма правовими матеріалами, що регулюють
взаємовідносини постачальників і покупців.


Рисунок 1.2 Елементи товароруху на оптовому торговому підприємстві

Розглянута підсистема покликана забезпечити функціонування такої підсистеми СУЗР, як планування
(прогнозування) та виконання. Ця підсистема включає такі елементи:

вивчення внутрішніх і зовнішніх умов і постановка проблеми;

визначення цілей;

планування та здійснення маркетингових досліджень;

розроблення прогнозів кон'юнктури та попиту;

підготовка прогнозів реалізації товарів;

складання та здійснення планів реалізації;

планування оптимальних господарських зв'язків;

вибір каналів розподілу товарів;© 2012-2022 infoworks.com.ua