На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Ефективність діяльності підприємства та обґрунтування резервів її підвищення (на прикладі страхової компанії)» (ID:887)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       69 стр.
Размер в архиве:   381 кб.

Ефективність діяльності підприємства та обґрунтування резервів її підвищення (на прикладі страхової компанії)Зміст

РЕЦЕНЗІЯ


на магістерську дипломну роботу

студента КНЕУ ______________________________

Ефективність діяльності підприємства та обґрунтування резервів її підвищення (на прикладі АТ «Українська
пожежно-страхова компанія»)

1. Актуальність теми

Сьогодні особливо важливим стає проведення багатостороннього аналізу діяльності підприємства з урахуванням
особливостей її оцінювання клієнтами, партнерами, кредиторами, інвесторами тощо. Змінюються також підходи до
планування економічних показників підприємства та до оцінювання доцільності залучення додаткових фінансових
ресурсів. Все більшого поширення набувають методи, які дають змогу планувати економічні показники діяльності
підприємства з урахуванням багатьох факторів, а також дозволяють здійснювати вибір оптимального прогнозу з
точки зору реалізації стратегічних цілей підприємства. Однак кількісні методи оцінювання та планування
економічних показників діяльності підприємства залишаються недостатньо розробленими. Необхідність наукової
розробки окреслених проблеми свідчить про актуальність теми дипломної роботи та її суттєве прикладне значення
для ефективного функціонування вітчизняних підприємств.

2. Наукова новизна

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

дістали подальший розвиток підходи до багатостороннього оцінювання економічних показників діяльності
підприємства шляхом обґрунтування необхідності розгляду ефективності його функціонування як з внутрішньої так
і зовнішньої точок зору, що дає змогу пристосувати підприємство до вимог зовнішніх суб’єктів оцінювання;

розроблено методи оцінювання економічних показників, які дають змогу враховувати вимоги до діяльності
організації зовнішніх суб’єктів господарювання (кредиторів та інвесторів);

дістав подальший розвиток метод планування економічних показників діяльності підприємства, в якому пов’язані
між собою обсяги виробництва, витрати та прибуток з урахуванням значної кількості вибраних на основі аналізу
статистичної інформації, зовнішніх та внутрішніх чинників, які істотно впливають на функціонування
підприємства.

3. Якість проведеного аналізу проблеми

Проведений аналіз є глибоким та змістовним, висвітлює різні аспекти фінансово-господарської діяльності.

4. Практична цінність висновків і рекомендацій

Особливо цінним для АТ „УПСК” виявився аналіз проведений у другій главі, який дозволив зробити висновки щодо
факторів, які суттєво впливають на рівень ефективності діяльності підприємства та пропозиції, викладені в
третьому розділі, які дозволили визначити напрями підвищення ефективності діяльності АТ „УПСК”.

5. Наявність недоліків

Суттєвих недоліків виявлено не було, але є певні проблеми із впровадженням на підприємстві системи управління
за цілями, як це пропонує автор в третьому розділі.

6. Загальний висновок і оцінка магістерської дипломної роботи

Під час роботи ________________ в період з _____ по _____ на нашому підприємстві він зробив вагомий внесок у
дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Цілком робота виконана на високому
рівні і заслуговує найвищої оцінки.


РЕФЕРАТ


Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 144 сторінках машинописного
тексту, списку використаної літератури, що включає 54 назви праць вітчизняних і зарубіжних авторів та
додатків. Робота містить 41 таблицю, 17 рисунків і 2 додатки.


Ефективність діяльності підприємства та обґрунтування резервів її підвищення (на прикладі АТ «Українська
пожежно-страхова компанія»)


Предметом дослідження є теоретичні засади і прикладні аспекти забезпечення ефективного господарювання
підприємства, зокрема АТ „Українська пожежно-страхова компанія”.

Об’єктом дослідження є процеси оцінювання та підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою роботи є узагальнення теоретичних, методичних і прикладних засад ефективності діяльності підприємств та
обґрунтування напрямків підвищення її рівня.

Завдання роботи:

розкрити зміст процесу багатостороннього оцінювання економічних показників діяльності підприємства,
розглянути класифікації методів та видів фінансово-економічного аналізу, визначити фактори, які вирішально
впливають на економічні показники підприємства;

розробити методи багатостороннього оцінювання економічних показників підприємства, що дасть змогу в процесі
планування діяльності врахувати вимоги зовнішніх суб’єктів аналізу до ефективності функціонування
організації;

визначити сутність та обґрунтувати необхідність вдосконалення методів планування економічних показників
діяльності підприємства в контексті можливості їх досягнення при наявних фінансових ресурсах та з урахуванням
внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на функціонування українських підприємств.

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо ефективності діяльності АТ „УПСК” та резервів її
підвищення.

Одержані результати можуть бути використані для впровадження та фінансового обґрунтування заходів з
підвищення ефективності діяльності підприємства.

Рік виконання дипломної роботи 2004.

Рік захисту роботи 2004.Вступ


Актуальність теми. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства істотно залежить від його
здатності всесторонньо оцінювати та здійснювати цілеспрямоване планування своїх економічних показників. Для
якісного виконання таких функцій використання вже існуючих методів не завжди є достатнім, через їх
загальність, складність застосування у конкретних умовах діяльності, необхідність адаптації, а також
постійного розвитку, зокрема, у зв’язку з динамічністю зовнішнього середовища, ускладненням взаємозв’язків між
об’єктами господарювання. Особливо важливим стає проведення багатостороннього розгляду діяльності підприємства
з урахуванням особливостей її оцінювання партнерами, кредиторами, інвесторами тощо. Змінюються також підходи
до планування економічних показників підприємства та до оцінювання доцільності залучення додаткових фінансових
ресурсів. Все більшого поширення набувають методи, які дають змогу планувати економічні показники діяльності
підприємства з урахуванням багатьох факторів, а також дозволяють здійснювати вибір оптимального прогнозу з
точки зору реалізації стратегічних цілей підприємства.

Вагомий внесок у дослідження проблем оцінки ефективності діяльності підприємства, і зокрема, у вирішення
згаданих вище проблем, зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Алєксєєв, Є. Бельтюков, І. Бланк,
Є. Бойко, Є. Брігхем, В. Геєць, В. Гуменюк, Д. Ван Хорн, А. Загородній, Р. Каплан, В. Ковальов, М. Коробов,
Н. Костіна, О. Кузьмін, Д. Нортон, О. Орлов, Й. Петрович, Ж. Поплавська, І. Тивончук, Р. Тян, Р. Сайфулін,© 2012-2018 infoworks.com.ua