На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Грошово-кредитні системи США та Японії» (ID:942)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   60 кб.

Грошово-кредитні системи США та Японії


Зміст

Вступ


Актуальність теми. Одним з найважливіших чинників ефективного функціонування ринкової економіки є високий
рівень розвитку грошово-кредитних відносин у суспільстві. Багатовіковий досвід розвитку світової економіки
переконливо довів, що ринкові стимулятори суспільного виробництва найбільш ефективно діють в умовах, коли
домінуючою формою економічних відносин є грошово-кредитна, за якої гроші втратили свою внутрішню (трудову)
вартість і стали виключно кредитними. Водночас кредит став переважно грошовим і охопив майже всі економічні
відносини. В цих умовах істотно розширились стимулюючі та регулюючі можливості таких ринкових важелів, як
платоспроможний попит, ціна, фінансовий ринок, банківський кредит, державний кредит, процент, валютний курс. В
умовах високорозвинутих грошово-кредитних відносин у розпорядженні держави з'явився такий могутній інструмент
регулювання економічного і соціального розвитку, як монетарна політика.

Розпочавши ринкову трансформацію економіки, незалежна Україна повинна була врахувати світовий досвід і
забезпечити відповідний розвиток грошово-кредитних відносин в усіх проявах. Зокрема, потрібно було: створити
дієвий емісійний механізм, механізм гнучкого забезпечення потреб економіки у грошовій масі; розбудувати
ефективну інституціональну основу для обігу грошей, ключовим елементом якої є банки; створити ефективні
кредитні механізми фінансування потреб усіх економічних суб'єктів; забезпечити стабільність національних
грошей; відрегулювати відповідним чином взаємозв'язки між банківською і фіскально-бюджетною системами.

Вирішення цих задач, які взагалі є надзвичайно складними, в Україні ускладнювалось специфічними умовами –
відсутністю достатнього досвіду, раптовою розбалансованістю економічного комплексу у зв'язку з виходом зі
складу СРСР, неефективною приватизацією та реструктуризацією підприємств. Тому не дивлячись на очевидні
успіхи, в розбудові грошово-кредитних відносин в Україні є ще багато невирішених питань, що знижує
ефективність ринкових інструментів, зокрема роль грошей і кредиту, банківської системи в цілому, спричинює
переважання методів прямого, в тому числі фіскально-бюджетного, регулювання грошових потоків. Наявність таких
проблем викликає необхідність вивчення досвіду провідних країн світу, таких як США і Японія та визначає
актуальність даного дослідження.

В українській літературі багато уваги приділяється окремим аспектам розвитку грошово-кредитних відносин у
наукових працях А. Гальчинського, В. Гейця, О. Дзюблюка, Т. Ковальчука, С. Корабліна, В. Матвієнка,
І. Мітюкова, А. Мороза, М. Савлука, В. Стельмаха, А. Чухно. В роботах цих та інших фахівців найбільш повне
висвітлення отримали загальнотеоретичні аспекти та прикладні проблеми грошово-кредитних відносин: їх сутність,
закономірності розвитку, державне регулювання, інструменти забезпечення стабільності національної валюти. Такі
ж питання, як вивчення досвіду провідних країн, зокрема США та Японії в сфері грошово-кредитного регулювання
майже не досліджувались.

В зарубіжній літературі, особливо в західній, в центрі уваги дослідників були і є загальні питання
грошово-кредитних відносин, зокрема механізми грошового ринку, попит і пропозиція грошей, монетарна політика,
забезпечення стабільності банківської діяльності, регулювання валютного ринку. Їм присвячені праці Дж. Кейнса,
А. Маршала, М. Фрідмана, І. Фішера, П. Роуза та інших фахівців. В російській літературі ці питання
висвітлювались в працях Г. Акулової, А. Косого, Л. Красавіної, О. Лаврушина, Д. Смислова, В. Шенаєва. Проте
розробки зарубіжних науковців з цієї проблематики недостатньо адаптовані до умов української економіки, що
посилює актуальність теми даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження визначена на основі вивчення і узагальнення теоретичних розробок
у сфері грошово-кредитних відносин, аналізу практики грошового обігу і банківського кредитування в США і
Японії. Вона полягає в розробці науково-обґрунтованих принципів і напрямків розвитку грошово-кредитних
відносин, визначення шляхів підвищення ефективності монетарної політики, вдосконалення банківської системи,
посилення її впливу на розвиток економіки.

На виконання поставленої мети в роботі поставлено і вирішено наступні завдання:

визначені теоретичні та історичні засади дослідження грошово-кредитних систем;

досліджено суть грошових систем та їх етапи розвитку;

досліджено суть кредитних систем та їх етапи розвитку;

проаналізовані види грошових та кредитних систем;

визначені особливості грошово-кредитної системи США та Японії;

розкрите питання становлення та розвитку грошово-кредитної системи США та Японії;

дана характеристика сучасної грошово-кредитної системи США та Японії;

обґрунтовані основні напрямки розвитку грошово-кредитної системи США та Японії.

Об'єктом дослідження є грошово-кредитні відносини в США і Японії.

Предметом дослідження є конкретні методи та інструменти регулювання грошово-кредитних відносин в розвинутих
країнах, насамперед монетарна політика центрального банку, кредитна і процентна політики комерційних банків.

Методи дослідження ґрунтуються на системному аналізі економічних явищ і узагальненні їх результатів. На основі
діалектичного методу пізнання проведено вивчення та визначені напрямки вдосконалення грошово-кредитних систем
США і Японії. Для проведення дисертаційного дослідження грошового обігу, розвитку банківської системи,
кредитних відносин використані статистичні, математичні методи, кореляційно-регресивний, структурний аналіз,
методи прогнозування, аналізу слабких і сильних сторін діяльності банків, загроз і перспектив розвитку
економічних явищ, що досліджувались.


1. Теоретичні та історичні засади дослідження грошово-кредитних систем1.1 Суть грошових систем та їх етапи розвитку


Гроші є одним з основних феноменів економічного життя суспільства, що сприяє встановленню реальних зв'язків
між господарюючими суб'єктами держави. Незважаючи на те, що з давнини грошам відводилась важлива роль в
арсеналі методів господарського контролю, ставлення до них протягом XX ст. неодноразово змінювалося залежно
від тієї ролі, яку гроші виконували в той чи інший період.

Під грошовим обігом розуміють рух коштів у готівковій та безготівковій формах, які обслуговують кругообіг
товарів, нетоварні платежі та розрахунки в народному господарстві. На підставі сучасних грошових теорій у
загальному вигляді кількість грошей в обігу визначається законом грошового обігу і залежить від суми цін
товарів, їхньої кількості та швидкості обігу грошей[,c.23].

Головним елементом економічної системи будь-якої країни є грошова система, під якою розуміють форми
організації грошового обігу в державі, що склалися історично та закріплені в національному законодавстві. До
складових грошової системи належать: грошова одиниця, масштаб цін, вид грошових знаків, що мають законну
платіжну силу, — кредитні, паперові гроші, розмінні монети тощо, порядок емісії та обігу грошей, державні
органи й установи, які здійснюють регулювання грошового обігу.

Ефективно функціонуюча грошова система сприяє максимальному використанню матеріальних та трудових ресурсів, і,
навпаки, розбалансована грошова система порушує кругообіг доходів і витрат, паралізує життєву силу
суспільства, викликаючи різкі коливання рівня виробництва, зайнятості, цін.

Грошові системи у кожній окремій країні мають певні особливості. Розвиток грошових систем країн світу
відбувався водночас з еволюцією товарного господарства та властивих йому економічних відносин. Грошові системи
набували того чи іншого виду залежно від форми, в якій функціонують гроші - як товар (загальний еквівалент)© 2012-2019 infoworks.com.ua