На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Реєстрація та облік платників податків в органах державної податкової служби» (ID:962)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       10 стр.
Размер в архиве:   46 кб.

Реєстрація та облік платників податків в органах державної податкової службиЗміст


Вступ


Актуальність дослідження. Постійне зростання чисельності платників податків, часті зміни податкового
законодавства, збільшення загального навантаження на органи державної податкової служби всіх рівнів за умов
обмеження фінансових і людських ресурсів, недосконалість інформаційно-методологічного забезпечення й обміну
інформацією - це далеко не повний перелік факторів, що зумовили необхідність проведення якісних змін у системі
функціонування органів державної податкової служби України. Важливим критерієм ефективності діяльності
державної податкової служби (далі – ДПС) є ефективність системи обліку та контролю платників податків. Облік
платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для
здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів
(обов’язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів.

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ оподаткування внесли зарубіжні вчені С.Брюс, А.Лаффер, К.Макконел,
Ф.Ноймарк, В.Нордхауз, А.Пігу, А.Селдон, М.Уейденбаум, Г.Халлер, Й.Шумпетер та інші. Певний доробок в питання
теорії і практики функціонування податків зробили українські і російські вчені: В.Ковальчук, В. Панасюк,
В.Опарін, А.Поддєрьогін, , Я. Литвиненко, А. Єлисєєв.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному вивченні теорії і практики реєстрації та
обліку платників податків в органах державної податкової служби.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

визначити сутність та завдання реєстрації та обліку платників податків в органах ДПС;

здійснити аналіз нормативних актів та спеціальної літератури за темою дослідження;

вивчити порядок реєстрації та обліку платників податків, зокрема порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності та порядок реєстрації та обліку платників податків в органах ДПС.

Об'єктом дослідження є система оподаткування, її становлення, розвиток та функціонування в період
трансформації економіки України.

Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають в процесі оподаткування підприємств і громадян та
шляхи оптимізації системи оподаткування.

Робота складається зі вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків, списку використаної
літератури та додатків.

1. Сутність та необхідність реєстрації та обліку платників податків1.1. Завдання реєстрації та обліку платників податків в органах ДПССьогодні Україна вибудовує свою податкову систему, орієнтуючись на найрозвиненіші країни світу. Адже податкова
система є найважливішою основою економічної системи кожної розвиненої країни. З одного боку вона забезпечує
фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки –
це об’єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій
соціально-економічного стану країни. Жодна держава не може обійтись без податків, що є головним у її
відносинах з суб‘єктами господарювання. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і
членами суспільства[].Матеріальні блага розподіляються суспільством на користь держави для виконання останньою властивих їй функцій
– оборони, охорони правопорядку, підтримки соціальної рівноваги тощо. Таким чином, сутність податків полягає в
обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю
податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку
держави.Статтею 3 Закону України “Про систему оподаткування” визначено основні принципи побудови системи оподаткування
в Україні. Перелік задекларованих вітчизняних принципів оподаткування з точки зору теорії являє собою
розширену копію класичних принципів оподаткування Адама Сміта.Видатний представник політичної економії А.Сміт сформульовав основні принципи оподаткування, які полягають у
тому, що:громадяни кожної держави повинні брати участь у підтримці своєї держави по можливості та відповідно до
доходів, які вони одержують під охороною держави;податок, що сплачується громадянами, повинен бути точно визначеним. Час його сплати й розмір повинен бути
відомий платнику й усім, хто захоче знати;будь-який податок повинен стягуватися у зручний час і спосіб для платника;будь-який податок повинен бути побудований так, аби затрати на його вилучення були мінімальними.У процесі переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення
грошовими ресурсами доходної частини Державного бюджету.Розв’язати цю вкрай важливу проблему можна лише завдяки ефективній діяльності податкової служби та розробці
науково-обгрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям сьогодення, забезпечувала зростання
податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів. На сьогодні бюджет держави
поповнюється на 80 відсотків саме завдяки податковій системі.


Реєстрація та облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби,
яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю
перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових© 2012-2019 infoworks.com.ua